JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tunnelmia rippikoululeiriltä

Uutiset
18.7.2022 9.00

Juttua muokattu:

18.7. 09:58
2022071809584220220718090000

Koon­nut Hel­mi Yr­jä­nä

Tä­män ke­sän Jäm­sä 8 -rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä nuo­ret tu­tus­tui­vat toi­siin­sa, sai­vat vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin­sä ja kul­ki­vat Jee­suk­sen kär­si­mys­tie­tä.

Maa­nan­tai 4.7.

Moni tuli lei­ril­le suo­raan Su­vi­seu­rois­ta, jo­ten lie­vää vä­sy­mys­tä oli ha­vait­ta­vis­sa sekä lei­ri­läi­sis­sä et­tä hen­ki­lö­kun­nas­sa. Lei­ri­läis­ten tul­les­sa au­rin­ko pais­toi kuu­mas­ti ja ni­mi­lap­pu­set len­te­li­vät tuu­len mu­ka­na. Van­hem­mat sai­vat jää­dä ko­di­nil­taan yh­des­sä rip­pi­kou­lu­lais­ten kans­sa. Il­lal­la iso­set pi­ti­vät tu­tus­tu­mis­leik­ke­jä, mut­ta ää­nen­tois­ton haas­tei­den ta­kia leik­kien oh­jeet mei­na­si­vat hä­vi­tä ylei­sen hä­li­nän al­le. Tu­tus­tu­mis­leik­kien jäl­keen tun­nel­ma ren­tou­tui hie­man ja jut­tu al­koi luis­ta­maan lei­ri­läis­ten kes­ken. Nuk­ku­maan men­nes­sä et­sit­tiin lei­ri­läi­siä, puut­tu­via sän­ky­jä, oi­kei­ta huo­nei­ta ja unoh­tu­nei­ta la­ka­noi­ta.

Tiis­tai 5.7.

En­sim­mäi­nen ko­ko­nai­nen lei­ri­päi­vä al­koi ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la ran­nas­sa. Kuk­ki­va, au­rin­koi­nen ja lin­nun­lau­lui­nen ym­pä­ris­tö sopi hy­vin päi­vän ai­hee­seen, Ju­ma­laan ja Ju­ma­lan luo­ma­kun­taan. Il­ta­päi­vän rip­pi­kou­lu­ku­vaus­ta var­ten rip­pi­kou­lu­lai­set lait­tau­tui­vat siis­tik­si ja pu­ki­vat pääl­leen mus­taa ja val­kois­ta.

Il­lal­la iso­set esit­ti­vät ly­hy­en näy­tel­män, joka he­rät­te­li poh­ti­maan Ju­ma­lan te­ko­jen tar­koi­tus­ta. Ky­sy­mys­laa­tik­koon sai kir­joit­taa ky­sy­myk­siä, joi­ta ha­lu­ai­si ky­syä Ju­ma­lal­ta. Ky­sy­myk­set vaih­te­li­vat ke­vyis­tä hy­vin pe­rus­ta­van­laa­tui­siin ky­sy­myk­siin, ku­ten ky­sy­myk­seen ”Mik­si olen täl­lai­nen?”. Pap­pi huo­mi­oi jo­kai­sen la­pun ja vas­tai­li par­haim­pan­sa mu­kaan.

Ri­pa­ri­lai­sen kes­ki­viik­ko 6.7.

Tä­nään aa­mum­me al­koi tut­tuun ta­paan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la, ja tä­män päi­vän ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen ai­hee­na oli jou­lu. Op­pi­tun­nil­la kä­vim­me läpi kirk­ko­vuo­den juh­lia ja lau­loim­me tiet­tyi­hin juh­la­py­hiin liit­ty­viä lau­lu­ja. Op­pi­tun­tien vä­lis­sä oli va­paa-ai­kaa, jol­loin ker­ke­si pe­la­ta tai esi­mer­kik­si suo­rit­taa ul­ko­läk­sy­jä. Kun va­paa-ai­ka lop­pui, me­nim­me ryh­mis­sä eri­lai­sil­le ras­teil­le. Ras­teil­la suun­nit­te­lim­me esi­tyk­siä, poh­dim­me Raa­ma­tun ver­tauk­sia ja et­sim­me eri­lai­sia raa­ma­tun­koh­tia. Lo­puk­si kat­soim­me jo­kai­sen ryh­män val­mis­te­le­man esi­tyk­sen. Esi­tys­ten ai­hei­na oli­vat Jee­suk­sen kär­si­mys­tien ta­pah­tu­mat vii­mei­sel­tä eh­tool­li­sel­ta Gol­ga­tan ris­til­le as­ti.

Lei­ri­äi­din tors­tai 7.7.

Tors­tai­na oh­jel­mas­sa oli ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen ja op­pi­tun­tien li­säk­si kon­fir­maa­ti­o­har­joi­tus, kau­pas­sa käyn­ti sekä alus­tus ai­hees­ta Nuo­ri ja sek­su­aa­li­suus. Lei­ri­läis­ten pa­ti­koi­des­sa Jäm­sän kau­nii­seen kirk­koon lei­ri­äi­ti ka­raut­ti mat­kan au­tol­la toi­mien sa­mal­la tak­si­kus­ki­na. Kon­fir­maa­ti­o­har­joi­tus ete­ni jou­he­vas­ti Ant­ti-pa­pin joh­dol­la, il­mas­sa oli ais­tit­ta­vis­sa sel­ke­äs­ti pien­tä jän­ni­tys­tä. Har­joi­tuk­sen jäl­keen koit­ti lei­ri­läi­sil­le odo­tet­tu kau­pas­sa käyn­ti ja muu­ta­ma roh­kea kävi iso­sen val­von­nas­sa ui­mas­sa. Lei­ri­äi­din päi­vään kuu­lui li­säk­si läs­nä­o­loa, nuor­ten kans­sa kes­kus­te­lua ja nuor­ten kuun­te­lua, pie­nien ta­pa­tur­mien hoi­toa sekä rip­pi­kou­lu­lais­ten oh­jaa­mis­ta. Rip­pi­kou­lu oli eden­nyt jo puo­li­vä­liin, nuo­ret oli­vat tu­tus­tu­neet toi­siin­sa ja ryh­mäy­ty­mis­tä oli ta­pah­tu­nut.

Lue 20.7. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä, mi­ten lop­pu­viik­ko meni ja mil­lai­sia aja­tuk­sia rip­pi­kou­lun opet­ta­jal­la oli lei­ris­tä.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys