JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tuore pappi odottaa ihmisten arjen jakamista

Uutiset
2.11.2023 8.00

Juttua muokattu:

2.11. 12:47
2023110212470720231102080000
Mikkelin tuomiokirkossa saivat 29.10. pappisvihkimyksen Tiina Granström, Kari Linna ja Marko Luokkala. Kuvassa oikealta Tiina Granström, piispa Mari Parkkinen, Kari Linna ja Marko Luokkala vanhempiensa Urpo ja Pirjo Luokkalan kanssa.

Mikkelin tuomiokirkossa saivat 29.10. pappisvihkimyksen Tiina Granström, Kari Linna ja Marko Luokkala. Kuvassa oikealta Tiina Granström, piispa Mari Parkkinen, Kari Linna ja Marko Luokkala vanhempiensa Urpo ja Pirjo Luokkalan kanssa.

Kalervo Pöykkö / Mikkelin hiippakunta

Mikkelin tuomiokirkossa saivat 29.10. pappisvihkimyksen Tiina Granström, Kari Linna ja Marko Luokkala. Kuvassa oikealta Tiina Granström, piispa Mari Parkkinen, Kari Linna ja Marko Luokkala vanhempiensa Urpo ja Pirjo Luokkalan kanssa.

Mikkelin tuomiokirkossa saivat 29.10. pappisvihkimyksen Tiina Granström, Kari Linna ja Marko Luokkala. Kuvassa oikealta Tiina Granström, piispa Mari Parkkinen, Kari Linna ja Marko Luokkala vanhempiensa Urpo ja Pirjo Luokkalan kanssa.

Kalervo Pöykkö / Mikkelin hiippakunta

Ola­vi Heik­ka­la

Mik­ke­li

Pap­pi koh­taa työs­sään ih­mi­siä ja ot­taa osaa sekä hei­dän ilon et­tä su­run het­kiin­sä.

Re­for­maa­ti­o­sun­nun­tai­na 29. lo­ka­kuu­ta Mik­ke­lin tuo­mi­o­kir­kos­sa oli kol­men te­o­lo­gi­an mais­te­rin pap­pis­vih­ki­mys. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Mari Park­ki­sen joh­dol­la suo­ri­tet­tu vih­ki­mys­ti­lai­suus vi­hit­tä­vil­le osoi­tet­tui­ne ky­sy­myk­si­neen on osal­taan oh­jaa­mas­sa toi­min­taa pa­pin teh­tä­väs­sä.

Esi­merk­ki kan­nus­ti

Pap­pis­vih­ki­myk­sen jäl­keen Mar­ko Luok­ka­la aloit­taa seu­ra­kun­ta­pas­to­ri­na sa­mas­sa Lap­peen­ran­nan Sam­mon­lah­den seu­ra­kun­nas­sa, jos­sa hän on aloit­ta­nut te­o­lo­gi­na lo­ka­kuun alus­sa.

Luok­ka­la ker­toi vih­ki­mis­päi­vän täyt­ty­myk­sen koit­ta­neen vii­si vuot­ta kes­tä­neen opis­ke­lun ja te­o­lo­gi­na työs­ken­te­lyn jäl­keen.

– Olin nuo­re­na sitä miel­tä, et­tä en ai­na­kaan pa­pin työ­hön ha­lua, mut­ta seu­ra­tes­sa­ni isän ja iso­vel­jen toi­min­taa pap­pi­na tämä kä­si­tys muut­tui.

Niin­pä Luok­ka­la haki opis­ke­le­maan te­o­lo­gi­seen tie­de­kun­taan, mut­ta ei saa­nut opis­ke­lu­paik­kaa. Täl­löin suun­nak­si tuli met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­ri­o­pis­ke­lut Jo­en­suus­sa.

Vuo­den met­sä­ta­lout­ta opis­kel­tu­aan Luok­ka­la al­koi uu­del­leen poh­tia te­o­lo­gi­an opin­to­ja.

– Lä­heis­ten roh­kai­se­ma­na al­koi pää­sy­ko­kei­siin lu­ke­mi­nen uu­del­leen, ja lo­pul­ta opis­ke­lu­paik­ka tuli.

Muut­tu­mat­to­man sa­nan ju­lis­ta­ja

Luok­ka­la ker­too ko­ke­muk­sen­sa opis­ke­lu­a­jal­ta:

– Kirk­kom­me jou­tui mo­nen­lai­sen kes­kus­te­lun koh­teek­si, ja saat­toi tul­la mie­leen, et­tä me­nee­kö us­ko­vai­sen pa­pin toi­mi­mi­nen ny­ky­vir­taus­ten se­as­sa lii­an vai­ke­ak­si.

Tuo­re pap­pi on kui­ten­kin aja­tel­lut kai­kil­la ai­ka­kau­sil­la ole­van omat haas­teen­sa, ja ny­ky­a­jan suu­ret haas­teet liit­ty­vän voi­mak­kaa­seen maal­lis­tu­mi­seen ja po­la­ri­saa­ti­oon.

-– Us­ko­vai­sel­ta vaa­di­taan roh­keut­ta tuo­da kirk­kaas­ti esil­le muut­tu­ma­ton­ta Ju­ma­lan sa­naa, mut­ta kui­ten­kin ra­ken­ta­vas­sa hen­ges­sä. Ru­kous tai­vaal­li­sen Isän puo­leen an­taa ai­na li­sää voi­mia toi­mia niin seu­ra­kun­nan kuin oman it­sen­sä­kin kan­nal­ta par­hain päin, Luok­ka­la ko­kee.

Pa­pin työ on erit­täin mo­ni­puo­lis­ta haas­ta­vim­pien teh­tä­vien ol­les­sa ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­sa.

– Odo­tan sitä, et­tä saan ol­la ja­ka­mas­sa ih­mis­ten ilon het­kiä ja tuo­mas­sa toi­voa ja loh­du­tus­ta su­run kes­kel­le.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys