JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tur­val­li­nen, yh­tei­söl­li­nen ja haus­ka – rip­pi­kou­lu sai taas kii­tet­tä­vän ar­vo­sa­nan kir­kon val­ta­kun­nal­li­ses­sa ky­se­lys­sä

Uutiset
2.10.2021 9.15

Juttua muokattu:

30.9. 17:24
2021093017241720211002091500

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa val­ta­kun­nal­li­ses­ta rip­pi­kou­lu­ky­se­lys­tä, jos­ta sel­vi­ää, et­tä vuon­na 2021 rip­pi­kou­luun osal­lis­tu­nei­den nuor­ten ko­ke­muk­set oli­vat erit­täin po­si­tii­vi­sia. Ky­se­ly an­taa viit­tei­tä sii­tä, et­tä rip­pi­kou­lu tu­kee nuor­ten hy­vin­voin­tia mut­ta tuo myös il­mi sen, et­tä tyt­tö­jen elä­mä­ni­lo on hei­ken­ty­nyt vii­me vuo­si­na.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon rip­pi­kou­lu­lais­ten ko­ke­muk­sia on ky­syt­ty joka vuo­si vuo­des­ta 2018 al­ka­en. Vas­tauk­sia saa­tiin nyt en­nä­tys­mää­rä, 22 000. Suu­ri otan­ta an­taa jo mer­kit­tä­vää tie­toa sii­tä, mi­ten ikä­luok­ka ko­kee rip­pi­kou­lun.

Rip­pi­kou­lu sai vas­taa­jil­ta ylei­sar­vo­sa­nak­si 9-. Eri­tyi­sen tyy­ty­väi­siä nuo­ret ovat sii­hen, et­tä rip­pi­kou­lus­sa saa ol­la oma it­sen­sä, he tu­le­vat kuul­luik­si ja siel­lä on tur­val­lis­ta ja haus­kaa.

Rip­pi­kou­lua teh­dään osal­lis­ta­vam­mak­si

Rip­pi­kou­lua on ak­tii­vi­ses­ti ke­hi­tet­ty yhä nuo­ri­läh­töi­sem­mäk­si. Vuon­na 2017 voi­maan tul­leen rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­man ta­voit­tee­na on, et­tä nuo­ret ovat osal­li­sia, tu­le­vat kuul­luik­si ja saa­vat vai­kut­taa.

– Rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä oli ki­voin­ta yh­des­sä ole­mi­nen, mui­den rip­pi­kou­lu­lais­ten ja isos­ten ja kaik­kien siel­lä ole­vien kans­sa. Yh­des­sä­o­lo tois­ten mu­ka­vien ih­mis­ten kans­sa sai ai­ka no­pe­as­ti tun­teen po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta. Omien lei­ri-isos­ten esi­merk­ki aut­ta­mi­ses­ta sai mi­nut­kin in­nos­tu­maan iso­sek­si läh­te­mi­seen en­si ke­säl­le. Mei­dät oli ja­et­tu pie­nem­piin ryh­miin, jo­ten pie­nes­sä po­ru­kas­sa oli help­po tuo­da omia mie­li­pi­tei­tä esil­le isos­ten roh­kai­se­ma­na, ker­too Ou­lun Kar­ja­sil­lan seu­ra­kun­nan rip­pi­kou­lu­lai­nen Kii­ra.

Osal­li­suus ja nuo­ri­läh­töi­syys ovat ol­leet jo pit­kään rip­pi­kou­lun ke­hit­tä­mi­sen yti­mes­sä.

– Käy­tän­nös­sä nuo­ri­läh­töi­syys tar­koit­taa, et­tä an­nam­me nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa rip­pi­kou­lun suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen sekä si­säl­lön et­tä toi­min­ta­ta­po­jen osal­ta. Hie­noa, et­tä tä­män vuo­den ky­se­lys­sä esi­mer­kik­si kuul­luk­si tu­le­mi­sen ko­ke­mus näyt­täi­si ole­van var­sin vah­va. Se on yk­si mer­kit­tä­vä as­kel nuo­ri­läh­töi­ses­sä rip­pi­kou­lus­sa, to­te­aa Kirk­ko­hal­li­tuk­sen rip­pi­kou­lu­työn asi­an­tun­ti­ja Jari Pulk­ki­nen.

Rip­pi­kou­lu näyt­tää tu­ke­van nuor­ten hy­vin­voin­tia

Ko­ro­na-ai­ka on myös li­sän­nyt nuor­ten pa­hoin­voin­tia. Vuo­den 2021 kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­lok­set osoit­ta­vat, et­tä 8- ja 9-luok­ka­lais­ten ko­ke­ma ah­dis­tu­nei­suus ja yk­si­näi­syys ovat li­sään­ty­neet ai­em­piin vuo­siin ver­rat­tu­na mer­kit­tä­väs­ti. Rip­pi­kou­lu­ko­ke­muk­ses­sa pa­hoin­voin­nin li­sään­ty­mi­nen ei näy kui­ten­kaan yh­tä sel­väs­ti kuin kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­sä.

– Pää­sään­töi­ses­ti voi to­de­ta, et­tä rip­pi­kou­lu­ky­se­lyn pe­rus­teel­la nuo­ret ko­ke­vat vah­vaa yh­tei­söl­li­syyt­tä rip­pi­kou­lus­sa. Tämä nä­kyy eri­tyi­sen sel­väs­ti tur­val­li­suu­teen ja yh­teis­hen­keen liit­ty­vis­sä ar­vi­ois­sa. Oma ky­sy­myk­sen­sä sit­ten on, kuin­ka pit­käl­le rip­pi­kou­lus­sa ko­et­tu yh­tei­söl­li­syys kan­taa. Ei lie­ne kui­ten­kaan lii­oi­tel­tua to­de­ta, et­tä rip­pi­kou­lu li­sää nuor­ten hy­vin­voin­tia, poh­tii Pulk­ki­nen.

Tyt­tö­jen elä­mä­ni­lo on hei­ken­ty­nyt

Yk­si ko­ko­nais­val­tai­seen hy­vin­voin­tiin liit­ty­vä mit­ta­ri liit­tyy tut­ki­muk­sen väit­tä­mään ’Iloit­sen elä­mäs­tä­ni’. Tu­los­ten mu­kaan val­ta­o­sa nuo­ris­ta ko­kee iloit­se­van­sa elä­mäs­tään, mut­ta nel­jän mit­taus­vuo­den ai­ka­na tu­los on hei­ken­ty­nyt tyt­tö­jen osal­ta.

– Ero tyt­tö­jen ja poi­kien ko­ke­muk­ses­sa oli tä­män vuo­den ky­se­lys­sä suu­ri, 10 pro­sent­tiyk­sik­köä. Mis­tä kai­kes­ta tämä ero joh­tuu ja voi­ko rip­pi­kou­lu vah­vis­taa nuor­ten ko­ke­mus­ta elä­mä­ni­los­ta? Näi­tä täy­tyi­si sel­vit­tää enem­män, Pulk­ki­nen sa­noo.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys