JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Usko virkistyy toisten uskovaisten seurassa

Uutiset
6.9.2022 15.10

Juttua muokattu:

6.9. 15:15
2022090615155620220906151000
Illan päätteeksi tapahtumaan osallistuneet kokoontuivat Raahen rauhanyhdistykselle iltahartauteen.

Illan päätteeksi tapahtumaan osallistuneet kokoontuivat Raahen rauhanyhdistykselle iltahartauteen.

Miia Kämäräinen

Illan päätteeksi tapahtumaan osallistuneet kokoontuivat Raahen rauhanyhdistykselle iltahartauteen.

Illan päätteeksi tapahtumaan osallistuneet kokoontuivat Raahen rauhanyhdistykselle iltahartauteen.

Miia Kämäräinen

An­na Kar­ju­la

Raa­he

Nuor­ten­ta­pah­tu­man tar­koi­tuk­se­na oli tu­kea yh­tei­söl­li­syyt­tä ja us­koa. Luot­ta­mus Ju­ma­lan huo­len­pi­toon kan­taa.

Lau­an­tai­na 27. elo­kuu­ta pi­de­tyn nuor­ten toi­min­ta­päi­vän jäl­keen osal­lis­tu­jat siir­tyi­vät Raa­hen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen suo­jiin.

– Ja teit hy­vin kun tu­lit, luki Ma­ti­as Mu­ho­la il­ta­har­tau­den joh­dan­nok­si ja­keen Raa­ma­tus­ta (Ap. t. 10:33).

– Mik­si tu­lem­me seu­roi­hin? Mu­ho­la ky­syi kuu­li­joil­ta ja vas­ta­si, et­tä saa­maan us­kol­le roh­kai­sua ja vah­vis­tus­ta, jota Ju­ma­la Py­hän Hen­ken­sä kaut­ta an­taa.

Kai­kis­sa asi­ois­sa Tai­vaan Isän puo­leen

Mu­ho­la ku­vai­li, mi­ten kou­lu­jen al­ku on saat­ta­nut he­rät­tää mo­nen­lai­sia tun­tei­ta. Joku on voi­nut ol­la in­nois­saan, toi­nen taas on odot­ta­nut sitä kau­hul­la. Kiu­saa­mi­nen ja yk­si­näi­syys ovat voi­neet tuo­da pel­koa kou­lun aloi­tuk­seen. Kai­kis­sa asi­ois­sa saa kui­ten­kin kään­tyä Tai­vaan Isän puo­leen.

– Saat­ta­kaa ai­na se, mitä tar­vit­set­te, ru­koil­len, ano­en ja kiit­tä­en Ju­ma­lan tie­toon (Fil. 4:6), Mu­ho­la ke­hot­ti ja jat­koi, et­tä Raa­mat­tu ei lu­paa juu­ri nii­tä asi­oi­ta sel­lai­si­na kuin pyy­däm­me. Raa­mat­tu kui­ten­kin lu­paa, et­tä luot­ta­mus Ju­ma­lan huo­len­pi­toon var­je­lee sy­dä­mem­me elä­väs­sä us­kos­sa.

Tur­val­li­set ai­kui­set aut­ta­vat

Mu­ho­la roh­kai­si läm­pi­mäs­ti kuu­li­joi­ta, jot­ka elä­vät nuo­ruu­den vä­lil­lä haas­ta­vaa­kin ai­kaa.

– Te sel­vi­ät­te sii­tä, kun luo­tat­te Tai­vaan Isän huo­len­pi­toon.

Li­säk­si hän neu­voi vai­keis­sa asi­ois­sa kään­ty­mään tur­val­lis­ten ai­kuis­ten puo­leen. Syn­tien an­teek­si saa­mi­sen voi­mal­la saa jo­kai­nen käy­dä luot­ta­vai­sin mie­lin koh­ti huo­mis­ta.

– Ju­ma­la it­se vir­kis­tää mei­tä kuin elä­viä ok­sia vii­ni­puus­sa, to­te­si Mu­ho­la il­ta­har­tau­des­sa.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä, mitä toi­min­ta­päi­väs­sä ta­pah­tui.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys