JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​Us­ko­mi­sen va­paus esil­lä su­vi­seu­ro­jen ava­jai­sis­sa

Uutiset
27.6.2014 15.35

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ola­vi Voit­to­nen ava­si Py­hä­jo­en su­vi­seu­rat ker­to­en kes­ku­syh­dis­tyk­sen kol­min­ker­tai­ses­ta juh­la­vuo­des­ta ja jul­kis­ta­en uu­den vuo­si­kir­jan.

SRK pe­rus­tet­tiin 100 vuot­ta sit­ten Ou­lai­sis­sa, Päi­vä­mies-leh­ti täyt­tää 60 vuot­ta ja en­sim­mäi­sen vuo­si­kir­jan jul­kai­se­mi­ses­ta on ku­lu­nut kol­me vuo­si­kym­men­tä.

Voit­to­nen huo­mi­oi vuo­si­kir­jan ta­sa­kym­me­net jul­kis­ta­mal­la ter­veh­dyk­sen­sä yh­tey­des­sä pai­no­tuo­reen, vuo­den 2014 kir­jan Kris­ti­tyn va­paus.

– Kir­ja pyr­kii an­ta­maan rik­kaan ja mo­ni­puo­li­sen ku­van sii­tä, mitä kris­ti­tyn va­paus on ja ei ole, ku­vai­li Voit­to­nen.

Vuo­si­kir­jas­sa kä­si­tel­lään pe­rus­tus­lais­sa mää­ri­tel­tyä us­kon­non­va­paut­ta, jos­ta on käy­ty vii­me ai­koi­na jul­kis­ta kes­kus­te­lua.

Voit­to­nen ker­toi ole­van­sa kii­tol­li­nen us­kon­non­va­pau­des­ta, mut­ta il­mai­si sa­mal­la huo­len­sa ju­lis­tus­työn tu­le­vai­suu­des­ta:

– Maas­sam­me näyt­tää li­sään­ty­vän ajat­te­lu, jon­ka mu­kaan us­kon­to on yk­si­tyi­sa­sia. Us­kon­toa sai­si har­joit­taa vain yk­sin tai sa­maa us­koa tun­nus­ta­vien ih­mi­sen kans­sa. Kris­til­li­sen us­kon tun­nus­ta­mis- ja ju­lis­ta­mis­va­paus ka­ven­tuu tä­män ajat­te­lun seu­rauk­se­na.

Ilo kuu­luu kai­kil­le

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Sa­mu­el Sal­mi kes­kit­tyi omas­sa ava­jais­pu­hees­saan seu­ra­tun­nuk­sen sa­no­maan, en­ke­lien pai­me­nil­le tuo­maan ilou­u­ti­seen.

– Pai­men­ten ke­dol­ta on mat­kaa Py­hä­jo­en seu­ro­jen kes­kel­le. Tä­nään on kui­ten­kin kuul­ta­vis­sa yhä uu­del­leen su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seen sa­no­ma: ”Minä il­moi­tan teil­le suu­ren ilon.”

Sal­mi pa­la­si jul­ki­suu­des­sa käy­tyyn su­vi­vir­si­kes­kus­te­luun, jota hän pi­tää si­vis­ty­neen Suo­men kan­san kes­kuu­des­sa häm­mäs­tyt­tä­vä­nä. Ei­kö en­ke­lien tuo­ma ilo ole tar­koi­tet­tu kai­kel­le kan­sal­le, ky­syi Sal­mi.

Jär­jes­tä­jien ru­kous

Py­hä­jo­en su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan ter­veh­dyk­sen tuo­nut Mark­ku Ve­te­läi­nen ker­ta­si su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lun vai­hei­ta. Sy­dä­mel­li­set kii­tok­sen­sa Ve­te­läi­nen esit­ti su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyis­sä mu­ka­na ol­leil­le vi­ra­no­mai­sil­le ja tal­koo­vä­el­le, Yp­pä­rin ky­lä­läi­siä unoh­ta­mat­ta.

Ve­te­läi­nen ker­toi, et­tä las­kel­mien mu­kaan su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sek­si teh­dään noin 100 hen­ki­lö­työ­vuot­ta. Suur­ta­pah­tu­man puit­teet ei­vät kui­ten­kaan ole it­se­tar­koi­tus, vaan jär­jes­tä­jien mie­lis­sä on py­sy­nyt vuo­sien ajan seu­ro­jen ydin.

– Seu­ra­jär­jes­tä­ji­nä olem­me ru­koil­leet ai­na ko­kous­ten al­ka­es­sa, et­tä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­ma löy­täi­si mah­dol­li­sim­man mo­nen sy­dä­meen.

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

KatriIsopahkala
19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys