JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Us­kon­ky­sy­myk­siin löy­tyy vas­tauk­set Raa­ma­tus­ta – Pu­hu­jat kool­la Ala­jär­vel­lä

Uutiset
14.9.2021 10.25

Juttua muokattu:

14.9. 10:22
2021091410223020210914102500
Tapani (vas.) ja Pirkko Kirsilä sekä Timo Poikkimäki seurasivat alustusten synnyttämää vilkasta keskustelua puhujien ja puolisoiden virkistyspäivässä Alajärven rauhanyhdistyksellä.

Tapani (vas.) ja Pirkko Kirsilä sekä Timo Poikkimäki seurasivat alustusten synnyttämää vilkasta keskustelua puhujien ja puolisoiden virkistyspäivässä Alajärven rauhanyhdistyksellä.

Mauri Penninkangas

Tapani (vas.) ja Pirkko Kirsilä sekä Timo Poikkimäki seurasivat alustusten synnyttämää vilkasta keskustelua puhujien ja puolisoiden virkistyspäivässä Alajärven rauhanyhdistyksellä.

Tapani (vas.) ja Pirkko Kirsilä sekä Timo Poikkimäki seurasivat alustusten synnyttämää vilkasta keskustelua puhujien ja puolisoiden virkistyspäivässä Alajärven rauhanyhdistyksellä.

Mauri Penninkangas

Mau­ri Pen­nin­kan­gas

Ala­jär­vi

Pu­hu­jien vir­kis­tys­ti­lai­suu­des­sa oli esil­lä ke­ho­tus huo­mi­oi­da pu­hees­sa erik­seen nuo­ret. Nuor­ten mie­les­sä on mo­nen­lai­sia ky­sy­myk­siä.

Ete­lä-Poh­jan­maan ja Vaa­san seu­dun rau­ha­nyh­dis­tys­ten pu­hu­jat puo­li­soi­neen ko­koon­tui­vat 11. syys­kuu­ta lau­an­taik­si Ala­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Vir­kis­tys­päi­vän oh­jel­mas­sa oli kak­si alus­tus­ta sekä kes­kus­te­lua sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vään liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä.

Et­hän hä­peä Kris­tuk­sen saar­naa

Ta­pa­ni Kir­si­län alus­tus kos­ket­te­li saar­na­mie­hen teh­tä­vää ju­lis­taa Ju­ma­lan ar­mo­val­ta­kun­nan sa­no­maa maal­lis­tu­van ajan kes­kel­lä.

– Meil­lä on teh­tä­vä, jon­ka Jee­sus an­toi ope­tus­lap­sil­leen hy­väs­tel­les­sään hei­tä: ”Pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta on saar­nat­ta­va mi­nun ni­mes­sä­ni kai­kil­le kan­soil­le, al­ka­en Je­ru­sa­le­mis­ta.”

Kir­si­lä to­te­si, et­tä Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta on rie­muit­se­va, mut­ta myös tais­te­le­va seu­ra­kun­ta.

– Ar­mon ja to­tuu­den esil­lä pi­tä­mi­nen on ai­na tuo­nut tais­te­lua. Näin on ol­lut ja tu­lee ole­maan Va­pah­ta­jam­me toi­seen tu­le­mi­seen saak­ka. Tä­män tais­te­lun etu­rin­ta­mas­sa ovat sa­nan­pal­ve­li­jat, joil­le on us­kot­tu Hen­gen vir­ka so­vin­nos­ta saar­na­ta.

Kir­si­lä kan­nus­ti ver­tauk­sen sa­noin ruok­ki­maan lam­pai­ta.

– Os­to­lau­man ruok­ki­mi­nen on se tär­kein teh­tä­vä, ku­ten Jee­sus opet­ti Pie­ta­ril­le. Raa­ma­tun en­nus­tus­ten täyt­ty­es­sä ja viet­te­lys­ten li­sään­ty­es­sä lam­paat kai­paa­vat Hy­vän Pai­me­nen tut­tua ään­tä, sil­lä evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan voi­ma jo­kai­sel­le sen us­ko­val­le au­tuu­dek­si.

Us­ko on iloi­nen asia

Vir­kis­tys­päi­vien toi­ses­sa alus­tuk­ses­sa Timo Poik­ki­mä­ki kä­sit­te­li ky­sy­myk­siä, jot­ka liit­ty­vät eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten elä­mään. Yh­te­nä esi­merk­ki­nä nuo­ria kiin­nos­ta­vis­ta ky­sy­myk­sis­tä hän mai­nit­si il­mas­ton­muu­tok­sen.

– On hyvä pu­hua nuor­ten kans­sa kai­kis­ta ai­kaam­me liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Nuor­ten mie­les­sä liik­kuu pal­jon ky­sy­myk­siä ja nii­hin löy­tyy mo­nen­lai­sia vas­tauk­sia muun mu­as­sa so­mes­ta. Us­ko­na­si­oi­hin kaik­ki vas­tauk­set löy­ty­vät kui­ten­kin Raa­ma­tus­ta, pai­not­ti Poik­ki­mä­ki.

Poik­ki­mä­ki ke­hot­ti pu­hu­jia lu­ke­maan nuo­ril­le suun­nat­tu­ja kir­jo­ja. SRK:n kus­tan­ta­mis­sa nuor­ten kir­jois­sa on hy­vin esil­lä ai­kaam­me liit­ty­vät ky­sy­myk­set. Sa­moin hän roh­kai­si pu­hu­jia koh­dis­ta­maan sa­no­ja erik­seen nuo­ril­le.

– Roh­kais­kaa iloit­se­maan us­kos­ta, sil­lä us­ko on iloi­nen asia.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.