JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Us­kon­to­jen tun­te­mus on osa si­vis­tys­tä

Uutiset
2.9.2021 8.00

Juttua muokattu:

2.9. 10:23
2021090210230120210902080000

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mies

Ro­va­nie­men Ly­se­on­puis­ton lu­ki­on us­kon­non ja psy­ko­lo­gi­an leh­to­ri Sirk­ku Kin­nu­nen poh­tii mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­saan sitä, on­ko elä­män­kat­so­mus­tie­don opis­ke­lu sal­lit­ta­va kai­kil­le. Mie­li­pi­de­kir­joi­tus on jul­kais­tu La­pin Kan­san Lu­ki­jal­ta-pals­tal­la 31. elo­kuu­ta.

Kin­nu­sen mie­li­pi­de­kir­joi­tus on ot­si­koi­tu: On­ko elä­män­kat­so­mus­tie­don opis­ke­lu sal­lit­ta­va kai­kil­le? Kir­joi­tuk­ses­saan Kin­nu­nen to­te­aa kes­kus­te­lun elä­män­kat­so­mus­tie­don avaa­mi­ses­ta myös us­kon­to­kun­tiin kuu­lu­vil­le pe­rus­kou­lus­sa ja lu­ki­os­sa käy­vän kii­vaa­na. Hän ker­too, et­tä asi­as­ta on avat­tu kan­sa­lai­sa­loi­te.fi -si­vus­tol­la kan­sa­lai­sa­loi­te, jol­la ha­lut­tai­siin muut­taa ti­lan­net­ta niin, et­tä jo­kai­nen op­pi­las saa va­li­ta, opis­ke­lee­ko us­kon­toa vai elä­män­kat­so­mus­tie­toa.

Kin­nu­nen ei pidä kan­sa­lai­sa­loi­tet­ta jär­ke­vä­nä, ja muis­tut­taa, et­tä ala­kou­lui­käi­set ei­vät vie­lä ky­ke­ne täy­sin hah­mot­ta­maan, mis­tä va­lin­nas­sa us­kon­non ja elä­män­kat­so­mus­tie­don vä­lil­lä on kyse. ”Hei­tä ei tule al­tis­taa pää­tök­sel­le, joka ei ole hei­dän kog­ni­tii­vi­sen ke­hi­tys­ta­son­sa mu­kai­nen. Ny­kyi­nen käy­tän­tö, jos­sa huol­ta­jat päät­tä­vät lap­sen­sa kou­luun ja opis­ke­luun liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä, on pa­ras mah­dol­li­nen.”

Kin­nu­nen to­te­aa­kin us­kon­no­no­pe­tuk­sen ole­van ny­ky­päi­vä­nä yleis­si­vis­tä­vää, neut­raa­lia ja kes­kus­te­le­vaa, ku­ten muis­sa­kin op­pi­ai­neis­sa. ”Ope­tus­suun­ni­tel­man ja lain­sää­dän­nön mu­kaan ope­tuk­seen ei si­säl­ly us­kon­non har­joit­ta­mis­ta, vaan op­pi­tun­neil­la pe­reh­dy­tään laa­jas­ti myös mui­hin us­kon­toi­hin kuin kris­ti­nus­koon ja sii­hen, mitä us­kon­to il­mi­ö­nä tar­koit­taa.”

Kir­joi­tuk­ses­saan Kin­nu­nen poh­tii us­kon­nol­li­sen si­vis­tyk­sen puu­teen an­ta­van mah­dol­li­suuk­sia ää­ri­a­jat­te­luun ja vää­ri­nym­mär­ryk­siin. ”Kun tie­to li­sään­tyy, li­sään­tyy usein myös ym­mär­rys, kun­ni­oi­tus ja su­vait­se­vai­suus toi­sin ajat­te­le­via koh­taan. Tämä on kou­lun us­kon­no­no­pe­tuk­sen teh­tä­vä.”

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.