JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Us­ko­vai­nen iloit­see ni­mes­tä elä­män kir­jas­sa

Uutiset
23.8.2020 8.00

Juttua muokattu:

21.8. 13:59
2020082113591920200823080000
Laitasaaren rauhanyhdistyksellä järjestettiin seurat 16. elokuuta viiden kuukauden tauon jälkeen.

Laitasaaren rauhanyhdistyksellä järjestettiin seurat 16. elokuuta viiden kuukauden tauon jälkeen.

Marja Ollila

Laitasaaren rauhanyhdistyksellä järjestettiin seurat 16. elokuuta viiden kuukauden tauon jälkeen.

Laitasaaren rauhanyhdistyksellä järjestettiin seurat 16. elokuuta viiden kuukauden tauon jälkeen.

Marja Ollila

Mar­ja Ol­li­la

Lai­ta­saa­ri, Mu­hos

Ju­ma­lan rau­ha sy­dä­mel­lä tuo rau­han ja ai­don ilon, ja us­ko­van ker­ran saa­ma palk­ka on suu­ri.

Lai­ta­saa­ren rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä Mu­hok­sel­la jär­jes­tet­tiin 16. elo­kuu­ta seu­rat vii­den kuu­kau­den tau­on jäl­keen. Seu­rois­sa nou­da­tet­tiin pan­de­mi­a­suo­si­tuk­sia. Kah­vi­tar­joi­lua ei ol­lut, väki is­tui pen­keis­sä per­he­kun­nit­tain ja piti vä­li­mat­kaa mui­hin seu­ra­vie­rai­siin.

Oh­jee­na oli, et­tä ter­veh­ties­sä ei kä­tel­lä ei­kä sai­raa­na tul­la seu­roi­hin. Suo­si­tel­ta­vaa oli myös, et­tä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan kak­si­pu­hei­siin seu­roi­hin tul­tai­siin py­hä­kou­lu­pii­reit­täin kah­des­sa eräs­sä.

Antti Hiltunen sekä Ellen, Lumi, Silva ja Viola Kälkäjä saapumassa seuroihin.

Antti Hiltunen sekä Ellen, Lumi, Silva ja Viola Kälkäjä saapumassa seuroihin.

Marja Ollila

Ei tar­vit­se ol­la huo­lis­saan

Leo Paa­so oli va­lin­nut pu­heen­sa teks­tik­si Fi­lip­pi­läis­kir­jeen nel­jän­nes­tä lu­vus­ta ja­keet 4–7. ”Äl­kää ol­ko mis­tään huo­lis­san­ne, vaan saat­ta­kaa ai­na se, mitä tar­vit­set­te, ru­koil­len, ano­en ja kiit­tä­en Ju­ma­lan tie­toon” (Fil. 4:6).

Paa­va­li ke­hot­taa kir­jees­sä Fi­lip­pin seu­ra­kun­taa iloon. Pu­hu­ja kä­sit­te­li Ju­ma­lan lap­sen iloa, joka on sy­dä­men iloa sii­tä, et­tä sy­dä­mel­lä on Ju­ma­lan rau­ha.

– Mei­dän ilom­me on se, et­tä ni­mem­me on elä­män kir­jas­sa tai­vaas­sa. Olem­me us­ko­mas­sa, kos­ka palk­ka, jon­ka tai­vaas­sa saam­me, on suu­ri.

Van­hurs­kaan ru­kous voi pal­jon

Paa­so pu­hui teks­tin poh­jal­ta myös ru­koi­le­mi­ses­ta. Ru­koi­le­mi­nen on nöy­rää pu­het­ta Ju­ma­lan kans­sa.

– Meil­lä ei ai­na ole edes sa­no­ja ru­koi­le­mi­seen, mut­ta Ju­ma­la kuu­lee huo­kauk­sen­kin, ja myös Jee­sus ru­koi­lee puo­les­tam­me.

Pu­hu­ja ker­toi tä­män ke­sän Su­vi­seu­rois­sa ol­leen eri­tyi­sen run­saas­ti esi­ru­kous­pyyn­tö­jä. Oli pu­hut­te­le­vaa, et­tä moni us­kos­ta vie­lä osa­ton pyy­si esi­ru­kous­ta saa­dak­seen pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Olet­ko val­mis läh­te­mään?

Pu­hees­sa nou­si esiin, et­tä on tär­ke­ää, et­tä ru­koi­lem­me kaik­kien ih­mis­ten puo­les­ta, myös epä­us­kois­ten. Ju­ma­la ha­lu­aa pan­de­mi­al­la­kin pu­hu­tel­la ih­mi­siä ja osoit­taa, et­tä elä­mäm­me on hä­nen vä­ke­väs­sä kä­des­sään.

– Olem­me­ko val­mii­ta läh­te­mään, kun läh­dön het­ki koit­taa? Kun saa us­koa syn­nit an­teek­si, tu­lee sy­dä­mel­le Ju­ma­lan rau­ha. Sil­lä, et­tä hy­väs­tel­les­sä jä­täm­me toi­sem­me Ju­ma­lan rau­haan, on sy­väl­li­nen mer­ki­tys.

Ju­ma­la le­pä­si seit­se­män­te­nä päi­vä­nä

Ee­ro Hyy­ti­sen teks­ti­nä oli Luuk­kaan evan­ke­liu­min kuu­den­nen lu­vun ja­keet 6–11. Nii­den poh­jal­ta pu­hu­ja tar­kas­te­li py­hä­päi­vän mer­ki­tys­tä ja viet­tä­mis­tä. Kuu­si päi­vää kes­tä­vän luo­mis­työn päät­teek­si Ju­ma­la le­pä­si seit­se­män­te­nä päi­vä­nä. Hän an­toi kol­man­nen käs­kyn ”Muis­ta py­hit­tää le­po­päi­vä”.

Saar­na­teks­ti ker­too, et­tä Jee­sus ta­pa­si sy­na­go­gas­sa mie­hen, jon­ka oi­kea käsi oli sur­kas­tu­nut. Fa­ri­seuk­set ja lai­nop­pi­neet seu­ra­si­vat, pa­ran­tai­si­ko Jee­sus mie­hen sa­pat­ti­na. Jee­sus ky­syi heil­tä: ”Vas­tat­kaa mi­nul­le, kum­pi on sa­pat­ti­na lu­val­lis­ta, teh­dä hy­vää vai teh­dä pa­haa, pe­las­taa ih­mis­hen­ki vai tu­ho­ta ih­mi­nen.”

Jee­sus pe­las­ti ih­mis­hen­gen sa­pat­ti­na. Hän tais­te­li sel­lai­sia oma­van­hurs­kai­ta kä­si­tyk­siä vas­taan, jot­ka or­juut­ti­vat ih­mi­siä.

Mi­ten käyt­tää py­hä­päi­vä?

– Ny­ky­ään on men­ty kau­as Jee­suk­sen ope­tuk­ses­ta py­hän ja ar­jen erot­ta­mi­ses­sa. Meil­lä on val­vo­mi­sen paik­ka sii­nä, mi­ten käy­täm­me py­hä­päi­väm­me. Py­hä­päi­vä­nä on hyvä hil­jen­tyä Ju­ma­lan sa­nan ää­reen ja ol­la per­heen kans­sa, Hyy­ti­nen huo­maut­ti.

Hän neu­voi tar­kas­te­le­maan va­lin­to­ja Ju­ma­lan sa­nan va­los­sa ja miet­ti­mään, ovat­ko ne vie­mäs­sä eroon Ju­ma­las­ta vai lä­hem­mäk­si hän­tä. Usein ih­mi­nen siti epä­on­nis­tuu pyr­ki­myk­sis­sään.

– Vaa­ti­vaa la­kia em­me pys­ty täyt­tä­mään, mut­ta Va­pah­ta­ja on täyt­tä­nyt sen puo­les­tam­me so­vit­ta­mal­la syn­tim­me. Au­tuu­tem­me ei ole käs­ky­jen täyt­tä­mi­ses­sä, vaan riit­tää, et­tä syn­nit ovat an­teek­si ja Ju­ma­lan rau­ha sy­dä­mes­säm­me.

Pirkko Moilanen hoiti seuroissa kirjamyyntivuoroaan.

Pirkko Moilanen hoiti seuroissa kirjamyyntivuoroaan.

Marja Ollila

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys