JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uuden opiston kannatusyhdistys perustettiin

Uutiset
4.9.2023 13.30

Juttua muokattu:

4.9. 15:48
2023090415483620230904133000

Juho Mä­en­pää

Van­taa

Kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen joh­to­kun­taan va­lit­tiin kuu­si jä­sen­tä. Yh­dis­tys ai­koo pe­rus­taa verk­ko­si­vut, jois­sa hank­keen ete­ne­mi­ses­tä tie­do­te­taan.

Van­taan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­te­tys­sä ti­lai­suu­des­sa pi­det­tiin uu­den kan­sa­no­pis­ton kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­va ko­kous lau­an­tai­na 2. syys­kuu­ta. Ko­kouk­ses­sa ko­ros­tui luot­ta­mus tu­le­vai­suu­teen ja sii­hen, et­tä Ju­ma­lal­la on va­raa siu­na­ta val­ta­kun­tan­sa työ­tä jat­kos­sa­kin.

– Kris­til­li­syy­tem­me voi­ma­kas kas­vu Uu­den­maan alu­eel­la vii­me vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na on joh­ta­nut jo vuo­sia sit­ten kes­kus­te­lui­hin opis­ton tar­pees­ta, to­te­si kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tu Jor­ma Hen­ti­lä.

Opis­to­jen ti­lan­ne va­kaal­la poh­jal­la

Opis­to­jen ha­ki­ja­mää­rät ovat voi­mak­kaas­ti kas­va­neet vii­me vuo­si­na. Tämä on seu­raus­ta sii­tä, et­tä opis­tot mää­ri­tel­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten op­pi­vel­vol­li­suu­so­pe­tus­ta an­ta­vien ins­ti­tuu­ti­oi­den pii­riin. Lin­jauk­sel­la on vah­va lain­sää­dän­nöl­li­nen suo­ja, on­han edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta erik­seen ot­ta­nut asi­aan kan­taa.

– Kan­sa­no­pis­to­jen ti­lan­ne opis­to­vuo­den tar­jo­a­ji­na on si­ten va­kaal­la poh­jal­la, to­te­si Reis­jär­ven opis­ton en­ti­nen reh­to­ri Mik­ko Kin­nu­nen.

Opis­to­hank­kees­sa mu­ka­na ol­leen Juk­ka Pa­lo­kan­kaan mu­kaan juu­ri nyt on hyvä ai­ka pe­rus­taa yh­dis­tys, sil­lä val­ti­o­val­ta nä­kee kan­sa­no­pis­to­työn ar­vok­kaa­na. Tämä nä­kyy kas­va­nee­na mää­rä­ra­ha­na val­ti­on bud­je­tis­sa.

Han­ke sai kan­na­tus­ta

Ra­nu­an opis­ton ter­vei­set tuo­nut Pert­ti Kuha sa­noi, et­tei yk­si­kään opis­to ra­joi­tu omaan maa­kun­taan, vaan kaik­ki ovat koko Sii­o­nin yh­tei­siä op­pi­lai­tok­sia. Myös Reis­jär­ven ja Jäm­sän opis­to­jen reh­to­rit Valt­te­ri Lai­ti­la ja Juk­ka Pa­lo­la esit­ti­vät kan­na­tuk­sen­sa hank­keel­le.

Ta­pa­ni Kin­nu­nen toi ter­vei­siä lä­he­tys­mat­kal­ta Ame­ri­kas­ta:

– Opis­ton mer­ki­tys me­ren ta­ka­na on mer­kit­tä­vä. Sik­si uu­si kan­sa­no­pis­to ei to­teu­tu­es­saan pal­ve­li­si pel­käs­tään Suo­men Sii­o­nia vaan myös Ruot­sia ja Ame­rik­kaa.

Vaik­ka opis­to on en­nen kaik­kea nuor­ten kou­lu, voi se pal­vel­la mo­nia mui­ta­kin ryh­miä. Mat­ti Kont­ka­nen lau­sui toi­vee­naan, et­tä uu­den opis­ton yh­te­nä pai­no­pis­tee­nä oli­si tu­kea esi­mer­kik­si mie­len­ter­vey­son­gel­mien kans­sa pai­ni­via.

SRK:n joh­to­kun­nan ter­vei­set ko­kouk­sel­le toi Val­de Pa­lo­la, ja roh­kai­si pe­rus­ta­maan kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen.

– Opis­to­työ ei ole ai­no­as­taan kou­lu­tuk­sel­lis­ten ta­voit­tei­den täyt­tä­mis­tä, vaan sil­lä on myös us­ko­ne­lä­mää tu­ke­va vai­ku­tus, hän muis­tut­ti.

Työn al­la verk­ko­si­vut

Tuo­re Uu­den­maan kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton kan­na­tu­syh­dis­tys ai­koo lä­hi­ai­koi­na pe­rus­taa verk­ko­si­vut, joi­den kaut­ta hank­keen ete­ne­mi­ses­tä tie­do­te­taan. Tar­koi­tus on myös käyn­nis­tää jä­sen­han­kin­ta­kam­pan­ja. Pe­rus­ta­van ko­kouk­sen päät­teek­si kym­me­net ko­kous­vie­raat liit­tyi­vät­kin uu­den yh­dis­tyk­sen jä­se­nik­si.

Kes­keis­tä on saa­da opis­tol­le toi­mi­lu­pa, jon­ka hank­ki­mi­sek­si on jo teh­ty esi­sel­vi­tyk­siä.

– On to­den­nä­köi­sin­tä, et­tä mi­nis­te­ri­öl­tä anot­ta­van uu­den toi­mi­lu­van si­jaan on mah­dol­lis­ta lu­nas­taa lupa jol­ta­kin toi­min­tan­sa lo­pet­ta­val­ta kan­sa­no­pis­tol­ta, huo­maut­ti Juk­ka Pa­lo­la.

Ko­kous­vä­ki yh­tyi ti­lai­suu­den päät­teek­si Sii­o­nin lau­luun, jos­sa pyy­de­tään Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön al­tis­ta miel­tä (SL 116). Näin suu­ren hank­keen edes­sä tar­vi­taan roh­keut­ta, kär­si­väl­li­syyt­tä, ah­ke­ruut­ta ja en­nen kaik­kea Luo­jan siu­naus­ta.

Uu­den opis­ton kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan jä­se­net:

Kai­sa Pöys­kö, Hel­sin­ki

Tert­tu Tii­ro­la, Tuu­su­la

Juk­ka Pa­lo­kan­gas, Kirk­ko­num­mi

Jo­han­nes Kan­gas, Kirk­ko­num­mi

Ar­to Töl­li, Py­hän­tä

Jor­ma Hen­ti­lä, Van­taa.

Jut­tu il­mes­tyy ko­ko­nai­suu­des­saan en­si vii­kon (37) Päi­vä­mie­hes­sä.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys