JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uudessa kodassa oli kiitollinen ja lämmin tunnelma

Uutiset
8.9.2023 7.00

Juttua muokattu:

7.9. 14:25
2023090714254920230908070000

He­le­na So­ran­ta

Haa­pa­ve­si

Uu­si kota ke­rä­si tu­van täy­teen ute­li­as­ta ja kii­tol­lis­ta vä­keä tun­nel­moi­maan al­ku­syk­syi­ses­tä il­las­ta ja hil­jen­ty­mään Ju­ma­lan sa­nan ää­reen.

Haa­pa­ve­den Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lon vie­reen juu­ri val­mis­tu­nees­sa ko­das­sa jär­jes­tet­tiin seu­rat elo­kuun vii­mei­sen päi­vän il­ta­na. Ko­tail­ta ke­rä­si sa­ta­kun­ta hen­keä naut­ti­maan Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­ta, nuo­ti­on rä­ti­näs­tä, mak­ka­ras­ta ja kah­vis­ta. Ko­dan sei­nus­to­ja kier­tä­vil­lä reu­na­pen­keil­lä on is­tu­ma­pai­kat mel­kein 50:lle, ja ko­taan kan­net­tiin li­sää tuo­le­ja, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni mah­tui si­säl­le is­tu­maan.

Tai­vaan Isä an­taa saat­to­mie­hiä

Seu­ra­pu­heen piti Ar­to Kar­si­kas Psal­min 65 poh­jal­ta: ”Sinä pi­dät huol­ta maas­ta ja an­nat sil­le sa­det­ta, sinä teet sen he­del­mäl­li­sek­si. Sinä kas­te­let vaot, ta­soi­tat kyn­ne­tyn pel­lon, peh­mi­tät sen sa­teil­la ja siu­naat maan kas­vun.”

Kar­si­kas pu­hui, kuin­ka vai­kei­den ai­ko­jen ja ah­dis­tuk­sen­kin kes­kel­lä saam­me en­ke­lei­tä, saat­to­mie­hiä, vie­rel­lem­me ja­ka­maan huo­lia kans­sam­me. Hän muis­tut­ti myös, kuin­ka kii­tos Tai­vaan Isän puo­leen saat­taa unoh­tua, jos pa­ra­nem­me sai­rau­des­tam­me, saam­me työ­pai­kan tai mitä vain hy­vää ta­pah­tuu elä­mäs­säm­me.

Pu­heen­sa lo­puk­si Kar­si­kas kiit­ti kaik­kia tal­koo­lai­sia, jot­ka mah­dol­lis­ti­vat ko­dan ra­ken­ta­mi­sen.

Mo­ni­käyt­töi­nen kota

Eve, Tar­mo ja Eed­la Yli­kos­ki tu­li­vat hie­man myö­häs­sä il­taan ja löy­si­vät ul­koa is­tu­ma­pai­kan.

– Var­maan nuo­ril­le – ja mik­sei van­huk­sil­le­kin – voi­si jär­jes­tää toi­min­taa tuol­la, pyö­rä­tuo­lil­la­kin pää­see, kun sii­nä on ramp­pi, Tar­mo Yli­kos­ki to­te­si.

Mil­la ja Joo­na Aho tu­li­vat ko­ta­seu­roi­hin puo­len vuo­den ikäi­sen Ing­rid-tyt­tön­sä kans­sa. Pa­ris­kun­ta oli va­rau­tu­nut sa­tei­seen sää­hän, mut­ta sa­det­ta ei lii­em­min tul­lut­kaan. Aho­jen mie­les­tä on mah­ta­vaa, et­tä kota on ra­ken­net­tu.

– Pu­hees­sa­kin tuli esil­le kii­tol­li­suus ja siu­naus täs­tä, et­tä täm­möi­nen kota on saa­tu ra­ken­net­tu, Mil­la Aho to­te­si.

Joo­na Ahon mie­les­tä ko­ta­seu­rat voi­si ot­taa pe­rin­teek­si. Ahot pi­tä­vät ko­dan ra­ken­ta­mis­ta upe­a­na voi­man­pon­nis­tuk­se­na ja ovat kii­tol­li­sia Tai­vaan Isäl­le sii­tä, mi­ten mo­nia tai­to­ja ko­ti­sii­o­nis­ta löy­tyy, kun se on saa­tu tal­koo­voi­min teh­tyä.

– Kii­tos kai­kil­le, jot­ka ovat ol­leet ko­taa te­ke­mäs­sä tai ol­lut tal­koo­muo­ni­tuk­ses­sa, Mil­la Aho kiit­te­li.

Aho­jen mie­les­tä ko­das­sa voi­si pi­tää py­hä­kou­lu­ja ja raa­mat­tu­luok­kia tai mitä vaan, myös yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia. Mil­la Aho toi­voo, et­tä kota py­syi­si pit­kään siis­ti­nä ja työ­tä ar­vos­tet­tai­siin.

Iso osa tal­koo­työ­nä

Haa­pa­ve­den Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­te­ly­toi­mi­kun­nan jä­sen Ant­ti Lai­ti­la ker­too, et­tä jo aluk­si ko­tap­ro­jek­ti vai­kut­ti sen ver­ran isol­ta, et­tä sitä var­ten pää­tet­tiin pe­rus­taa työ­ryh­mä. Var­si­nai­se­na mes­ta­ri­na pro­jek­tis­sa toi­mi Juha Aho.

Iso osa ko­das­ta on ra­ken­net­tu tal­koil­la, mut­ta kat­to-osuus on os­tet­tu pal­ve­lu­työ­nä.

– Kun va­ro­ja oli ole­mas­sa, niin ha­lut­tiin käyt­tää se täm­möi­seen. Läh­tö­koh­tai­ses­ti tämä on teh­ty nuor­ten toi­min­taan, Lai­ti­la to­te­aa.

Aa­ron Hak­so oli pro­jek­tis­sa mu­ka­na ke­rää­mäs­sä tal­koo­lai­sia ja jär­jes­tä­mäs­sä käy­tän­nön asi­oi­ta.

– Nuo­ri­so­työ­tä var­ten tämä on teh­ty, et­tä nuo­ril­la oli­si täm­möi­nen hie­no paik­ka. Tääl­lä on pe­li­kent­tää, ja tääl­lä on hyvä ko­koon­tua, et­tei tar­vi ko­koon­tua ABC-huol­to­a­se­man park­ki­pai­kal­la, Hak­so vink­kaa.

Ar­to Kar­si­kas ker­too, et­tä aja­tus ja toi­ve ko­das­ta on läh­te­nyt jo vuo­sia sit­ten joh­to­kun­nan ko­kouk­ses­sa liik­keel­le. Kota on käy­tet­tä­vis­sä nuor­ten li­säk­si esi­mer­kik­si si­sa­ril­lois­sa tai mies­ten il­lois­sa.

– Toi­von mu­kaan tämä on pal­jon käy­tös­sä, hän tuu­maa.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys