JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uudet julkaisut välittävät viestiä Jumalan rakkaudesta ja kaikkivaltiudesta

Uutiset
18.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

19.4. 11:17
2023041911170920230418060000

Päi­vä­mies

Ou­lu

SRK:n uu­tuus­tuot­teis­sa su­kel­le­taan las­ten, var­hais­nuor­ten ja eri­lais­ten haas­ta­vien elä­män­ti­lan­tei­den maa­il­maan ja vii­väh­de­tään het­ki vii­me ke­sän su­vi­seu­ra­lau­lu­tun­nel­mis­sa.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) lä­het­ti sun­nun­tai­na 16. huh­ti­kuu­ta Yo­u­tu­be-ka­na­van­sa vä­li­tyk­sel­lä ke­vään uu­tuus­tuot­tei­den jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den toi­mis­tol­taan Ou­lus­ta. Ti­lai­suu­des­sa jul­kis­tet­tiin kir­jat Näin me sel­vi­sim­me ja Seep­ra­he­vo­nen, las­ten puu­ha­kir­ja Käyn leik­kei­hin sekä Toi­vos­sa rie­muit­sem­me -ää­ni­te.

Ju­ma­la on omien­sa tur­va

Ti­lai­suu­den al­ku­har­tau­des­sa SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton jä­sen Han­nu Kal­lun­ki pu­hui Psal­min 46 poh­jal­ta sii­tä, mi­ten Ju­ma­la on omien­sa tur­va ja aut­ta­ja hä­dän het­kel­lä. Vaik­ka maa­il­mas­sa ja yk­sit­täi­sen ih­mi­sen elä­mäs­sä ta­pah­tuu iso­ja­kin tur­van tun­net­ta jär­kyt­tä­viä asi­oi­ta, suu­rin va­hin­ko ja tur­vat­to­muu­den ai­heut­ta­ja ih­mi­sen elä­mäs­sä on yh­tey­den me­net­tä­mi­nen elä­vään Ju­ma­laan.

– Syn­ti erot­taa ih­mi­sen Ju­ma­lan yh­tey­des­tä. Ju­ma­la ei kui­ten­kaan hy­län­nyt luo­maan­sa ih­mis­tä, vaan hän lä­het­ti oman poi­kan­sa maa­il­maan kor­jaa­maan ja so­vit­ta­maan sen, mikä oli syn­tiin­lan­kee­muk­ses­sa sär­ky­nyt.

Ki­vun ja vä­sy­myk­sen ko­ke­muk­set sal­li­taan

SRK:n kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la jul­kis­ti uu­tuus­tuot­teet. Näin me sel­vi­sim­me -kir­jas­sa 27 kir­joit­ta­jaa ker­too haas­ta­vis­ta ti­lan­teis­ta, joi­den läpi he ovat elä­mäs­sään kul­ke­neet ja jois­ta he ovat lo­pul­ta sel­vin­neet. Kir­ja he­rät­te­lee lu­ki­jaa poh­ti­maan, on­ko hä­nen lä­hel­lään tu­kea kai­paa­via lä­him­mäi­siä.

Te­ok­sen toi­mit­ta­neet Meri Ala­ran­ta-Sauk­ko ja Saa­ra Hint­sa­la ker­toi­vat saa­neen­sa kir­jap­ro­jek­tis­ta pal­jon.

– Olem­me saa­neet haas­ta­tel­la ih­mi­siä, elää hei­dän rin­nal­laan ja käy­dä sy­väl­li­siä kes­kus­te­lu­ja us­kon ja elä­män pe­ru­sa­si­ois­ta, Ala­ran­ta-Sauk­ko to­te­si.

– Ei ole vää­rin tun­tea ki­pei­tä aja­tuk­sia ja vä­sy­mys­tä, ja eh­kä kat­ke­ri­a­kin aja­tuk­sia tu­lee, Hint­sa­la poh­ti ja toi­voi voi­van­sa kir­jan avul­la muis­tut­taa ih­mi­sil­le, et­tä Ju­ma­la kul­kee rin­nal­lam­me ai­na.

Ju­ma­lan to­tuus py­syy

Han­na Ahon kir­joit­ta­ma Seep­ra­he­vo­nen jat­kaa Tääl­tä tul­laan, Krok­vik -te­ok­ses­ta tut­tu­jen Vee­ran, Va­pun ja Ma­riel­lan seik­kai­lu­ja Krok­vi­kin mai­se­mis­sa, täl­lä ker­taa ka­don­neen he­vo­sen ar­voi­tus­ta rat­ko­en.

Aho ker­toi, et­tä Seep­ra­he­vo­ses­sa Ju­ma­lan ja ih­mi­sen suh­det­ta ja Ju­ma­lan ase­maa kä­si­tel­lään laa­jem­mas­ta nä­kö­kul­mas­ta. Kir­ja on ajan­koh­tai­nen ym­pä­ris­tö­ky­sy­mys­ten ja maa­il­man­po­liit­ti­siin asi­oi­hin liit­ty­vien juon­tei­den kaut­ta. Kir­joit­ta­ja ha­lu­si muis­tut­taa mo­nen­lais­ten to­tuuk­sien kes­kel­lä elä­vil­le lu­ki­joil­le, et­tä Ju­ma­lan to­tuus py­syy ai­na.

Puu­haa lap­sil­le ja yh­teis­lau­lun rie­mua

Las­ten puu­ha­kir­jan Käyn leik­kei­hin voi ha­lu­tes­saan ot­taa mu­kaan vaik­ka seu­roi­hin. Lot­ta Kar­ja­lai­sen to­teut­ta­mat, per­heen ar­keen ja juh­laan liit­ty­vät vä­ri­tys­ku­vat ja teh­tä­vät tar­jo­a­vat puu­has­te­lua ja myös tu­ke­vat us­koa.

Su­vi­seu­ro­ja edel­tä­vien kirk­ko­lau­lu­ti­lai­suuk­sien ta­voit­tee­na on kut­sua ih­mi­siä Su­vi­seu­roi­hin ja an­taa osal­lis­tu­jil­le mah­dol­li­suus ko­kea yh­teis­lau­lun rie­mua ja Ju­ma­lan las­ten yh­teyt­tä, Ari-Pek­ka Pa­lo­la ker­toi.

– Vii­me ke­vää­nä Lo­pen Su­vi­seu­ro­ja edel­tä­neet lau­lu­ti­lai­suu­det tun­tui­vat ai­van eri­tyi­sil­tä, kun kah­te­na edel­li­se­nä vuon­na oli jou­dut­tu viet­tä­mään etä­su­vi­seu­ro­ja.

Lau­lu­ti­lai­suu­des­ta koos­te­tul­la Toi­vos­sa rie­muit­sem­me -ää­nit­teel­lä toi­se­na ur­ku­ri­na toi­mi­nut Juha Pauk­ke­ri ku­vai­li ää­nit­teen tun­nel­maa:

– Suu­ri osa näis­tä vir­sis­tä ja lau­luis­ta on sel­lai­sia, jot­ka ovat kris­til­li­syy­des­säm­me rak­kai­ta seu­ra­lau­lu­ja. Kun ih­mi­siä on pal­jon lau­la­mas­sa ja ää­nen voi­mak­kuus kor­kea, niin kyl­lä sii­tä su­vi­seu­ra­tun­nel­ma syn­tyy.


Lue li­sää uu­tuus­tuot­teis­ta Päi­vä­mie­hen nu­me­ros­sa 16 ole­vas­ta jul­kai­su­ku­vas­tos­ta. Uu­det jul­kai­sut ovat os­tet­ta­vis­sa rau­ha­nyh­dis­tys­ten jul­kai­su­myyn­ti­pis­teis­tä ja SRK:n verk­ko­kau­pas­ta osoit­tees­sa jul­kai­su­myy­mä­lä.fi.

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus on kat­sot­ta­vis­sa myös jäl­ki­kä­teen SRKnyt-Yo­u­tu­be-ka­na­val­la.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys