JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­si jär­jes­tel­mä suo­ra­vii­vais­taa Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus­työn

Pohjola Eeva
Uutiset
19.12.2019 6.09

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191219060900

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) leh­ti­tuo­tan­to harp­paa ke­hi­tyk­ses­sä as­ke­leen eteen­päin. Vuo­den 2020 alus­sa Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus ot­taa käyt­töön­sä NEO-toi­mi­tus­jär­jes­tel­män. Ku­vas­sa Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus tu­tus­tuu tu­le­vien leh­tien si­vu­poh­jiin.

Useim­mat leh­ti­toi­mi­tuk­set käyt­tä­vät jär­jes­tel­miä, joil­la teks­tin­kir­joi­tus, -kä­sit­te­ly ja tait­to ta­pah­tu­vat sa­mal­la alus­tal­la. Jär­jes­tel­mäl­lä syn­ty­vät niin pa­pe­ri- kuin di­gi­leh­den ju­tut. Toi­mi­tuk­sen ta­voi­te on tii­vis­tää verk­ko­leh­den, so­si­aa­li­sen me­di­an ja pa­pe­ri­leh­den yh­teyt­tä, mikä hel­pot­tuu, kun jat­kos­sa uu­ti­set voi oh­ja­ta sa­man jär­jes­tel­män kaut­ta eri ka­na­vil­le.

– Uu­dis­tuk­sen myö­tä print­ti­leh­den pro­ses­sis­ta tu­lee sel­ke­äm­pi ja te­hok­kaam­pi. Ta­voit­tee­na on, et­tä re­surs­se­ja voi­daan koh­dis­taa SRK:n verk­ko­si­vu­jen ja so­me­ti­lien ke­hit­tä­mi­seen, ker­too leh­den pää­toi­mit­ta­ja Ol­li Lohi.

Pai­noon jo per­jan­tai­na

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tuk­sen syk­sy on ol­lut tii­vis, kun uut­ta jär­jes­tel­mää on ajet­tu si­sään muun työn ohes­sa. Kou­lu­tuk­set ja käyt­töö­not­to ovat syö­neet työn­te­ki­jöil­tä tun­te­ja ta­va­no­mai­ses­ta leh­ti­työs­tä. Uu­dis­tus on mer­kit­tä­vä, sil­lä leh­den val­mis­tusp­ro­ses­si yk­sin­ker­tais­tuu ai­em­mas­ta tie­to­ko­neen eri kan­si­ois­sa ta­pah­tu­nees­ta työs­ken­te­lys­tä. Näin se on myös pa­rem­min hal­lit­ta­vis­sa.

– Uu­dis­tus­työ jat­kuu graa­fi­sen il­meen osal­ta vie­lä en­si vuo­den alus­sa. Myös leh­den pai­no­ai­ka­tau­luun tu­lee muu­tos. Leh­ti me­nee pai­noon vuo­den alus­ta maa­nan­tain si­jaan jo per­jan­tai­na, Lohi kom­men­toi.

Verk­ko­leh­den il­me rai­kas­tuu

Pa­pe­ri­sen Päi­vä­mie­hen ul­ko­a­su ei juu­ri muu­tu tu­le­vak­si vuo­dek­si, ja leh­teen tu­lee vain yk­si uu­si pals­ta: Kris­til­li­syy­den his­to­ri­aa -pals­tan ti­lal­le tu­lee Ra­kas raa­ma­tun­koh­ta. Ta­ka­si­vun Juu­ril­la-pals­ta siir­tyy 50 vuo­den ta­kais­ten jut­tu­jen si­jaan kym­me­nen vuot­ta tuo­reem­piin uu­ti­siin.

Verk­ko­leh­ti puo­les­taan ko­kee kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sen. Myös sen uu­tis­vir­ta vil­kas­tuu uu­den jär­jes­tel­män an­si­os­ta. Jat­kos­sa uu­ti­sai­neis­to on yh­teis­tä sekä print­ti- et­tä verk­ko­leh­des­sä, ja toi­mi­tus ar­vi­oi ju­tun jul­kai­su­ka­na­van tar­peen mu­kaan.

Verk­ko­leh­den blo­geis­sa aloit­taa tu­le­va­na vuon­na kym­me­nen uut­ta blo­gi­kir­joit­ta­jaa. Kaik­ki­aan kir­joit­ta­jia on vuo­den alus­sa 19.

Pai­kal­lis­ten kuu­lu­mi­sia lä­he­tys­työn koh­de­mais­ta

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä muut­tuu en­si vuon­na kak­si pals­taa: Lau­sei­ta luon­nos­ta -piir­ros­sar­ja La­es­ta­diuk­sen ope­tuk­sis­ta ja La­pin mil­jöös­tä päät­tyy. Sen kor­vaa Paa­va­lin kir­jeis­tä poi­mit­tua -pals­ta, joka si­säl­tää piir­ros­hah­mon ja kat­kel­mia Paa­va­lin neu­vois­ta ja ope­tuk­sis­ta.

Lä­he­tys­työs­sä-pals­ta on esi­tel­lyt vuo­den 2019 ai­ka­na kaik­ki SRK:n lä­he­tys­työn koh­de­maat. Sen ti­lal­la al­kaa Ter­vei­siä lä­he­tys­ken­til­tä -pals­ta, jos­sa ih­mi­set eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat elä­mäs­tään us­ko­vai­si­na. Lu­ki­ja pää­see kur­kis­ta­maan myös pai­kal­lis­ten us­ko­vais­ten toi­min­taan.

Lau­lu­nik­ka­reil­le te­ke­mis­tä tar­jol­la

Las­ten pol­ku -leh­ti on il­mes­ty­nyt vuo­den ajan uu­del­la ni­mel­lään ja il­meel­lään. Kan­nen ku­vit­ta­ja­na jat­kaa Mee­ri Hen­ti­lä.

Leh­teen tu­lee uu­te­na Raa­ma­tun kir­jo­ja esit­te­le­vä pals­ta, jo­hon liit­ty­vä vi­deo il­mes­tyy las­ten verk­ko­si­vus­tol­le kuu­kau­sit­tain. Uut­ta on myös las­ten­lau­lu­pals­ta, joka aloit­taa hel­mi­kuun nu­me­ros­sa.

– Verk­ko­si­vu­jen puo­lel­la on tar­vet­ta va­paa­eh­toi­sil­le te­ki­jöil­le, sil­lä päi­vi­tyk­siä tar­vit­tai­siin use­am­min, vink­kaa Las­ten po­lun pää­toi­mit­ta­ja Kat­ri Iso­pah­ka­la.

– Myös las­ten­lau­lu­jen sa­noi­tuk­sia ote­taan edel­leen vas­taan. Mui­nais­ten eläin­ten pals­ta jää his­to­ri­aan, kun ti­lal­le tu­lee Kuu­lui­sat maa­mer­kit

EevaPohjola
12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys