JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uusi kirkkolaki: yksi kummi riittää, seurakuntalaisten vaikuttamismahdollisuutta edistetään

Uutiset
18.4.2023 12.00

Juttua muokattu:

18.4. 10:44
2023041810442720230418120000

A.-L.S.

A.-L.S.

Kir­kon vies­tin­tä / Päi­vä­mies

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on vah­vis­ta­nut edus­kun­nan hy­väk­sy­män uu­den kirk­ko­lain ja eril­lis­lait. Uu­si kirk­ko­lain­sää­dän­tö tu­lee voi­maan 1.7.2023.

Nuo­ret mu­kaan vai­kut­ta­maan

Uu­des­sa kirk­ko­lais­sa on sään­nök­set seu­ra­kun­nan jä­se­nen oi­keu­des­ta osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan ja vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon.

– Kirk­ko­val­tuus­ton tai seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton on pi­det­tä­vä huol­ta mo­ni­puo­li­sis­ta osal­lis­tu­mi­sen ja vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta. Seu­ra­kun­nan on myös tie­do­tet­ta­va, mil­lä ta­voin pää­tös­ten val­mis­te­luun voi osal­lis­tua ja vai­kut­taa, ker­too kirk­ko­neu­vos Pir­jo Pih­la­ja.

Osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia voi­daan edis­tää jär­jes­tä­mäl­lä kes­kus­te­lu- ja kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sia ja sel­vit­tä­mäl­lä seu­ra­kun­nan jä­sen­ten mie­li­pi­tei­tä en­nen pää­tök­sen­te­koa. Seu­ra­kun­nan pi­tää il­moit­taa aloit­teen teh­neel­le seu­ra­kun­nan jä­se­nel­le, mi­hin toi­men­pi­tei­siin se on ryh­ty­nyt aloit­teen joh­dos­ta.

Nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mis­tä tu­lee pa­kol­li­sia seu­ra­kun­nis­sa. Va­lit­ta­vien tu­lee ol­la kon­fir­moi­tu­ja al­le 29-vuo­ti­ai­ta seu­ra­kun­nan jä­se­niä. Vai­kut­ta­ja­ryh­mien teh­tä­vä­nä on vai­kut­taa asi­oi­den val­mis­te­luun ja pää­tök­sen­te­koon sekä osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­nan suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen.

Kir­kon jä­se­nyys vaa­di­taan vain tie­tyis­sä työ­teh­tä­vis­sä

Uu­den kirk­ko­jär­jes­tyk­seen mu­kaan kas­tet­ta­val­la hen­ki­löl­lä tu­lee ol­la ai­na­kin yk­si kum­mi, joka on kon­fir­moi­tu, evan­ke­lis-lu­te­ri­lais­ta us­koa tun­nus­ta­van kir­kon jä­sen. Ai­em­min kum­me­ja on pi­tä­nyt ol­la kak­si, ja yh­den kum­min riit­tä­mi­seen on tar­vit­tu kirk­ko­her­ran suos­tu­mus.

Uu­des­sa kirk­ko­lais­sa vaa­ti­mus sii­tä, et­tä työn­te­ki­jän tu­lee ol­la kir­kon jä­sen, ra­ja­taan tiet­tyi­hin teh­tä­viin, kun sitä on ai­em­min vaa­dit­tu kai­kil­ta vi­ran­hal­ti­joil­ta. Pää­tös kir­kon jä­se­nyy­den ja kon­fir­maa­ti­on edel­lyt­tä­mi­ses­tä tu­lee pe­rus­tel­la. Vaa­ti­muk­set ulot­tu­vat kos­ke­maan myös työ­so­pi­mus­suh­tei­sia. Kirk­ko­jär­jes­tyk­seen tu­lee myös muun mu­as­sa uu­si sään­nös työn­te­ki­jöi­den syr­jin­tä­kiel­los­ta ja ta­sa­puo­li­ses­ta koh­te­lus­ta sekä hau­taus­maan hoi­to­suun­ni­tel­mas­ta.

Kirk­ko­la­kiin tu­lee li­säk­si muu­tok­sia kir­kon­kir­jo­jen pi­dos­ta ja alu­e­kes­kus­re­kis­te­reis­tä. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn di­a­ko­ni­a­työs­sä so­vel­let­ta­vat sään­nök­set tar­ken­tu­vat. Uut­ta on, et­tä seu­ra­kun­nan tai seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hal­lin­toa oh­jaa­vat kirk­ko­val­tuus­ton työ­jär­jes­tys, kirk­ko­neu­vos­ton oh­je­sään­tö sekä joh­to­kun­tien joh­to­sään­nöt yh­dis­te­tään yh­dek­si hal­lin­to­sään­nök­si.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys