JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­si mo­bii­li­pe­li ker­too kir­kon am­ma­teis­ta – pe­laa­ja saa lis­tauk­sen kiin­nos­ta­vim­mis­ta

Uutiset
24.11.2021 12.00

Juttua muokattu:

24.11. 12:51
2021112412511120211124120000

Kuvakaappaus pelistä

Kuvakaappaus pelistä

Päi­vä­mies

Kir­kon kou­lu­tus­kes­kus on ra­ken­ta­nut yh­teis­työs­sä Oi­ko­tien kans­sa kir­kon am­ma­teis­ta ker­to­van pe­lin. Kir­kon am­ma­tit -pe­lin tu­lok­se­na pe­laa­ja saa TOP5-lis­tauk­sen niis­tä kir­kon am­ma­teis­ta, jot­ka kiin­nos­ta­vat hän­tä eni­ten.

Tu­los­si­vuil­ta pää­see myös suo­raan tu­tus­tu­maan kir­kon mo­ni­puo­li­siin am­mat­tei­hin, ja sa­mal­la esi­mer­kik­si ker­ro­taan, mil­lai­sia kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia on kir­kon eri töi­hin. Pe­liä voi pe­la­ta sekä suo­men et­tä ruot­sin kie­lel­lä.

– Idea Kir­kon am­ma­tit pe­lis­tä läh­ti liik­keel­le nuor­ten esit­tä­mäs­tä toi­vees­ta löy­tää hel­pos­ti tie­toa seu­ra­kun­tien töis­tä ja opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sis­ta”, asi­an­tun­ti­ja Mar­ja Pe­so­nen sa­noo.

Nuo­ril­le suun­nat­tu peli

Peli on en­si­si­jai­ses­ti suun­nat­tu pe­ru­so­pin­to­jen jäl­keen kou­lu­tus­taan ja am­mat­ti­aan miet­ti­vil­le nuo­ril­le. Se on myös työ­vä­li­ne esi­mer­kik­si opin­to-oh­jaa­jien ja opet­ta­jien käyt­töön.

– Kir­kon peli ker­too haus­kal­la ja ih­mis­lä­hei­sel­lä ta­val­la kir­kon ar­vois­ta, työ­teh­tä­vis­tä ja kult­tuu­ris­ta. Peli osal­lis­taa nuo­ret ja vä­hän van­hem­mat­kin mu­kaan tut­ki­maan omia ura­pol­ku­jaan tai min­kä­lai­sia työ­teh­tä­viä kir­kol­ta löy­tyy”, ker­too Oi­ko­tien Emp­lo­yer bran­ding -tii­mis­sä toi­mi­va Han­na Au­vi­nen.

Am­ma­teis­sa run­saas­ti vaih­to­eh­to­ja

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon seu­ra­kun­nis­sa, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mis­sä, kirk­ko­hal­li­tuk­ses­sa ja hiip­pa­kun­tien tuo­mi­o­ka­pi­tu­leis­sa työs­ken­te­lee yh­teen­sä lä­hes 20 000 työn­te­ki­jää. Am­mat­ti­ni­mik­kei­tä on run­saas­ti.

Kir­kos­sa noin puo­let työ­pai­kois­ta on hen­gel­li­sen työn teh­tä­viä, jo­hon kuu­lu­vat pa­pit, kant­to­rit, di­a­ko­ni­a­työn sekä var­hais­kas­va­tuk­sen ja nuo­ris­työn teh­tä­vät. Li­säk­si seu­ra­kun­nis­sa on työ­paik­ko­ja muun mu­as­sa hal­lin­non ja ta­lou­den, toi­mis­to­työn, vies­tin­nän, tie­to­hal­lin­non sekä kiin­teis­tön ja puu­tar­han­hoi­don teh­tä­viin.

Kirk­ko ja Kir­kon am­ma­tit -peli on mu­ka­na myös Stu­dia-mes­suil­la, jot­ka jär­jes­te­tään Hel­sin­gin mes­su­kes­kuk­ses­sa 23.–24.11.2021.

http://kir­kon-vies­tin­ta.mail-epr.net/go/1644421-816811-64920197

http://kir­kon-vies­tin­ta.mail-epr.net/go/1644420-347224-64920197

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys