JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­si poh­jois­saa­men­kie­li­nen raa­ma­tun­kään­nös käyt­töön

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
26.8.2019 15.10

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445120190826151000

Tuo­re poh­jois­saa­men­kie­li­nen raa­ma­tun­kään­nös kos­ket­taa pait­si saa­me­lai­sia, myös koko Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ta kirk­koa. Mer­kit­tä­vä osa saa­me­lai­sis­ta asuu Hel­sin­gis­sä ja muis­sa asu­tus­kes­kuk­sis­sa saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­a­lu­een ul­ko­puo­lel­la.

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen kirk­ko ot­taa pai­ne­tun kään­nök­sen vi­ral­li­ses­ti käyt­töön kir­kois­saan 1. syys­kuu­ta. Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma ja Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo toi­mit­ta­vat tuol­loin Uts­jo­el­la juh­la­mes­sun yh­des­sä saa­me­lais­työn sih­tee­ri Er­va Niit­ty­vuo­pi­on ja saa­me­lais­ten pap­pi Mari Val­ja­kan kans­sa.

– Ajan­ta­sai­nen raa­ma­tun­kään­nös luo uu­sia mah­dol­li­suuk­sia saa­me­lai­sel­le ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mäl­le ja saa­me­lais­kan­san iden­ti­tee­tin vah­vis­ta­mi­sel­le. Sil­lä on sekä kie­lel­lis­tä et­tä kult­tuu­ris­ta mer­ki­tys­tä Eu­roo­pan ai­no­al­le al­ku­pe­räis­kan­sal­le, Kes­ki­ta­lo to­te­aa.

– On tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen voi kuul­la ja lu­kea evan­ke­liu­mia omal­la äi­din­kie­lel­lään. Uu­si raa­ma­tun­kään­nös on suu­ri ilo­nai­he niin kir­kol­lem­me kuin koko maal­lem­me­kin, lin­jaa Luo­ma.

Raa­ma­tun­kään­nös on syn­ty­nyt lä­hes 20 vuo­den poh­jois­mai­sen yh­teis­työn tu­lok­se­na. Han­ket­ta joh­ti­vat Nor­jan ja Suo­men Pip­li­a­seu­rat yh­teis­työs­sä Ruot­sin Pip­li­a­seu­ran kans­sa. Kie­li­tie­teel­li­se­nä joh­ta­ja­na toi­mi Ou­lun yli­o­pis­ton saa­men kie­len eme­ri­tus­leh­to­ri Tuo­mas Mag­ga.

– Toisin kuin valtakielillä, pohjoissaamella ei ole ollut yhtenäistä kirjallista kieltä. Pohjoissaamen uusi raamatunkäännös on ensimmäinen laaja tekstikokoelma, jonka kielimuoto on hyväksytty kaikissa kolmessa maassa, joissa sitä puhutaan, Tuomas Magga selventää.

– Toisin kuin valtakielillä, pohjoissaamella ei ole ollut yhtenäistä kirjallista kieltä. Pohjoissaamen uusi raamatunkäännös on ensimmäinen laaja tekstikokoelma, jonka kielimuoto on hyväksytty kaikissa kolmessa maassa, joissa sitä puhutaan, Tuomas Magga selventää.

Poh­jois­saa­me on saa­men kie­lis­tä le­vin­nein ja käy­tös­sä Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa. Sen pu­hu­jia on usei­ta kym­me­niä tu­han­sia, 75 pro­sent­tia kai­kis­ta saa­men­kie­li­sis­tä.

Suo­men Pip­li­a­seu­ra on jul­kais­sut poh­jois­saa­men kään­nök­sen saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vä­nä 6.2.2019 Raa­mat­tu.fi-verk­ko­pal­ve­lus­sa sekä Pip­lia-so­vel­luk­ses­sa. Suo­ra osoi­te on biib­bal.fi, jos­sa myös käyt­tö­liit­ty­mä on poh­jois­saa­mek­si.

Ku­vat: Suo­men Pip­li­a­seu­ra

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys