JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­sit­tu tie­kir­kot.fi-si­vus­to sii­vit­tää ke­sään ja kirk­ko­vie­rai­lui­hin

Uutiset
3.6.2021 13.15

Juttua muokattu:

3.6. 13:07
2021060313072520210603131500

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa, et­tä juu­ri ava­tus­sa tie­kir­kot.fi-si­vus­tos­sa voi tu­tus­tua ke­sän tie­kirk­ko­tar­jon­taan Suo­mes­sa. Uu­si­tus­sa si­vus­tos­sa on pa­nos­tet­tu eri­tyi­ses­ti käy­tet­tä­vyy­teen mo­bii­li­lait­teel­la, sil­lä tie­kirk­ko­jen au­ki­o­lo­ai­ko­ja ja osoit­tei­ta et­si­tään eni­ten ol­les­sa reis­sun pääl­lä.

Sa­dat tu­han­net mat­kai­li­jat pis­täy­ty­vät tä­nä­kin ke­sä­nä ym­pä­ri Suo­men tie­kir­kois­sa, joi­ta on kaik­ki­aan noin 265. Tie­kir­kot pi­tä­vät oven­sa avoin­na vie­rai­li­joil­le ja tar­jo­a­vat le­väh­dys­pai­kan rau­haa ja ark­ki­teh­to­ni­sia elä­myk­siä et­si­vil­le ih­mi­sil­le. Sa­mal­la ne ovat ma­dal­ta­neet ih­mis­ten kyn­nys­tä tu­tus­tua kirk­koi­hin.

– Tie­kir­kot an­ta­vat ti­lai­suu­den py­säh­tyä toi­sen­lai­seen tau­ko­paik­kaan. Voi näh­dä upe­aa ark­ki­teh­tuu­ria, kuul­la ta­ri­noi­ta pai­kal­li­ses­ta his­to­ri­as­ta tai hil­jen­tyä het­kek­si omien aja­tus­ten­sa ää­rel­lä, yh­teys­koor­di­naat­to­ri San­ja Fält Kirk­ko­pal­ve­luis­ta sa­noo.

Uu­dis­te­tus­sa tie­kir­kot.fi-si­vus­tos­sa löy­tyy tie­kirk­ko­tie­toa ja vas­tauk­sia vie­rai­lua kos­ke­viin ky­sy­myk­siin.

– Mat­kai­li­jaa saat­taa mie­ti­tyt­tää, voi­ko Tie­kirk­koon poi­ke­ta hel­le­sääl­lä short­seis­sa ja hi­hat­to­mas­sa pai­das­sa. Uu­del­la si­vus­tol­la on huo­mi­oi­tu myös per­heen pie­nim­mät mat­kai­li­jat. Heil­le on yh­teis­työs­sä Las­ten ja nuor­ten kes­kuk­sen kans­sa tuo­tet­tu vi­deo, jos­sa On­ni-kar­hu tut­kii kir­kon yk­si­tyis­koh­tia, Fält ker­too.

Mo­nil­le Tie­kir­kot kuu­lu­vat ke­sän va­ki­o­mat­kai­lu­koh­tei­siin ja Tie­kirk­ko-lii­ken­ne­mer­kit ovat yk­si ke­sän merk­ki.

– Näin poik­keu­sai­ka­na voi har­ki­ta vaik­ka­pa tie­kirk­ko­kier­ros­ta ko­ti­maas­sa, on­han lä­hi­mat­kai­lu usein sa­mal­la ul­ko­maan­mat­kai­lua eko­lo­gi­sem­pi va­lin­ta. It­se ai­on mat­kus­taa tänä ke­sä­nä Ke­ri­mä­en kir­kol­le ja vie­dä ku­kat iso­äi­ti­ni vel­jen san­ka­ri­hau­dal­le. Sa­mal­la näen maa­il­man suu­rim­man puu­kir­kon ja käyn syö­mäs­sä ke­sän mui­kut ja muu­sin. Mat­kal­la teen myös tie­kirk­ko­kier­rok­sen, ker­too Kirk­ko­pal­ve­lu­jen ke­hi­tys­pääl­lik­kö Jari Ku­pi­ai­nen.

Mikä on tie­kirk­ko?

Tie­kir­kot ovat lu­te­ri­lai­sia ja or­to­dok­si­sia kirk­ko­ja, jot­ka tar­jo­a­vat vie­rai­li­joil­le mah­dol­li­suu­den kuul­la pai­kal­li­sis­ta pe­rin­teis­tä, his­to­ri­as­ta, ark­ki­teh­tuu­ris­ta ja tai­tees­ta. Ne ovat ol­leet ke­sä­mat­kai­li­joi­den suo­sit­tu­ja tu­tus­tu­mis­koh­tei­ta, ja uu­sia kirk­ko­ja on liit­ty­nyt tie­kirk­ko­toi­min­taan vuo­sit­tain.

Ke­sä­kau­del­la 2019 vie­rai­li­joi­ta pal­ve­li Suo­mes­sa 269 kirk­koa, ja niis­sä vie­rai­li lä­hes 350 000 mat­kai­li­jaa. Ke­sän 2019 tie­kirk­ko­kau­den suo­si­tuim­mat koh­teet oli­vat Tu­run tuo­mi­o­kirk­ko, jos­sa vie­rai­li lä­hes 60 000 kä­vi­jää sekä Kal­li­on kirk­ko Hel­sin­gis­sä, Va­la­mon luos­ta­ri, Ke­ri­mä­en kirk­ko ja Ou­lun tuo­mi­o­kirk­ko. Vuo­den 2020 tie­kirk­ko­ke­sä pe­rut­tiin poik­keu­so­lo­jen ta­kia.

En­sim­mäi­nen tie­kirk­ko syn­tyi Sak­sas­sa Münche­nin ja Stut­t­gar­tin vä­li­sel­le A8-moot­to­ri­tiel­le vuon­na 1958, kun tien var­res­sa ole­va ka­to­li­nen kirk­ko sai naa­pu­rik­seen tien tau­ko­pai­kan, jos­sa ei ol­lut mat­kai­li­joi­ta huo­mi­oi­via wc- tai mui­ta pal­ve­lu­ja. Seu­ra­kun­ta kyl­läs­tyi ros­kaa­viin ja jä­tök­si­ään jät­tä­viin au­to­mat­kai­li­joi­hin, mut­ta kiel­to­jen si­jaan rat­kai­si asi­an toi­sin. Pal­ve­lu­ja li­sät­tiin ja sa­mal­la toi­vo­tet­tiin kul­ki­jat pis­täy­ty­mään kir­kos­sa. Idea al­koi le­vi­tä, ja moot­to­ri­tei­den var­sil­le alet­tiin jopa ra­ken­taa eri­tyi­siä tie­kirk­ko­ja mat­kai­li­joi­den tau­ko­pai­koik­si. Suo­men en­sim­mäi­set Tie­kir­kot avau­tui­vat 1990-lu­vun alus­sa, jol­loin avoin­na oli muu­ta­ma kirk­ko Poh­jois-Suo­mes­sa.

Kirk­ko­jen au­ki­o­lo­a­jat vaih­te­le­vat, jo­ten tie­dot on hyvä tar­kis­taa kun­kin kir­kon koh­dal­ta tie­kir­kot.fi-si­vus­tol­ta. Ylei­sim­min ovet ovat au­ki vie­rai­li­joil­le 10.6.–20.8.2021 vä­li­se­nä ai­ka­na noin klo 11–16.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies