JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vaalien ehdokasasettelu päättymässä – kirkko tarvitsee Raamattuun nojaavia edustajia

Uutiset
3.11.2023 8.00

Juttua muokattu:

3.11. 09:54
2023110309540520231103080000
Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi kestää neljä vuotta: 1.5.2024–30.4.2028. Viimeksi kirkolliskokous kokoontui Turussa 9.–12. toukokuuta 2023.

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi kestää neljä vuotta: 1.5.2024–30.4.2028. Viimeksi kirkolliskokous kokoontui Turussa 9.–12. toukokuuta 2023.

Johanna Lumijärvi

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi kestää neljä vuotta: 1.5.2024–30.4.2028. Viimeksi kirkolliskokous kokoontui Turussa 9.–12. toukokuuta 2023.

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi kestää neljä vuotta: 1.5.2024–30.4.2028. Viimeksi kirkolliskokous kokoontui Turussa 9.–12. toukokuuta 2023.

Johanna Lumijärvi

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Kiin­nos­tus mo­niin eri aloi­hin hyö­dyt­tää kir­kon päät­tä­jää: ai­heet ulot­tu­vat käy­tän­nön asi­ois­ta opil­li­siin.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lit ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­jen vaa­lit jär­jes­te­tään 13. hel­mi­kuu­ta 2024. Mo­lem­pien vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lu on käyn­nis­sä ja päät­tyy 15. mar­ras­kuu­ta kel­lo 16.

– Kir­kon jä­sen­ten ää­ni kuu­luu kir­kos­sa osal­lis­tu­mi­sen kaut­ta. Osal­lis­tu­mal­la kir­kon pää­tök­sen­te­koon tuom­me sin­ne hei­dän ää­nen, jot­ka ajat­te­le­vat kir­kon roo­lis­ta ja suun­nas­ta sa­mal­la ta­voin kuin me. Ole­mal­la mu­ka­na pää­tök­sen­te­os­sa voim­me vai­kut­taa kir­kon suun­taan mo­nel­la ta­voin ja kan­taa vas­tuu­ta kir­kos­tam­me, en­sim­mäi­sen kau­den kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­ja Ei­no Nis­si­nen avaa.

Hän nä­kee mer­ki­tyk­sel­li­se­nä, et­tä hiip­pa­kun­ta­val­tuus­toi­hin ja kir­kol­lis­ko­kouk­seen saa­tai­siin edus­ta­jia, jot­ka ha­lu­a­vat edis­tää kir­kon pe­rus­teh­tä­vää ja et­siä kir­kon suun­taa Raa­ma­tun pe­rus­tal­ta.

– On tär­ke­ää, et­tä eh­do­ka­sa­set­te­lus­ta ja vaa­lis­ta kes­kus­tel­tai­siin alu­eel­li­ses­ti ja kaik­ki kirk­ko­val­tuu­te­tut ja pa­pit ää­nes­täi­si­vät vaa­leis­sa.

Va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen voi pe­rus­taa

Nis­si­sen mu­kaan kir­kol­lis­ko­kous- ja hiip­pa­kun­ta­vaa­lei­hin voi aset­tua eh­dok­kaak­si jon­kin va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen lis­tal­le hiip­pa­kun­nan seu­ra­kun­taan kuu­lu­va maal­lik­ko­jä­sen sekä hiip­pa­kun­taan kuu­lu­va pap­pi. Pap­pi­se­dus­ta­jia voi­vat ää­nes­tää kaik­ki hiip­pa­kun­nan pa­pit ja maal­lik­ko­e­dus­ta­jia kirk­ko­val­tuus­to­jen, seu­ra­kun­ta­neu­vos­to­jen ja yh­teis­ten kirk­ko­val­tuus­to­jen maal­lik­ko­jä­se­net.

– Va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen voi pe­rus­taa pap­pien vaa­lis­sa vä­hin­tään kol­me ja maal­lik­ko­jen vaa­lis­sa vä­hin­tään kym­me­nen ää­ni­oi­keu­tet­tua hen­ki­löä. Va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­siä maal­lik­ko­vaa­lis­sa on yleen­sä joi­ta­kin puo­lu­e­taus­tai­sia ja myös puo­lu­ei­siin si­tou­tu­mat­to­mia. Vii­me vaa­leis­sa on ol­lut val­ta­kun­nal­li­ses­ti myös va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­siä, joi­ta yh­dis­tä­vä te­ki­jä on ol­lut eri­tyi­ses­ti halu vie­dä kirk­koa li­be­raa­liin suun­taan, Nis­si­nen jat­kaa.

Mo­ni­puo­li­nen kiin­nos­tus hyö­dyt­tää

Kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa on pal­jon eri­lais­ta osaa­mis­ta ja eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­via edus­ta­jia, Nis­si­nen huo­maut­taa.

– Edus­ta­jal­le ei ole mi­tään eri­tyi­siä kri­tee­re­jä, mut­ta eduk­si on mo­ni­puo­li­nen kiin­nos­tus eri­lai­siin asi­oi­hin ja kyky pe­reh­tyä laa­joi­hin­kin ko­ko­nai­suuk­siin. On hyvä ol­la kiin­nos­tu­nut ai­na­kin jon­kin ver­ran hal­lin­nos­ta ja sie­tää myös by­rok­ra­ti­aa. So­si­aa­li­sis­ta tai­dois­ta on hyö­tyä ver­kos­to­jen luo­mi­ses­sa ja tu­tus­tu­mi­ses­sa kol­le­goi­hin tii­vii­den is­tun­to­viik­ko­jen ai­ka­na, hän ku­vai­lee.

– Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­jen työ on enem­män hiip­pa­kun­nan ja sen seu­ra­kun­tien asi­oi­den poh­ti­mis­ta ja nii­den tu­ke­mis­ta. Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­jen muo­dol­li­nen pää­tös­val­ta on pie­nem­pi.

Mo­lem­pien vaa­lien eh­dok­kail­la on mah­dol­li­suus jul­kais­ta esit­te­ly it­ses­tään eh­do­kas­gal­le­ri­as­sa, joka ava­taan ver­kos­sa en­si vuo­den tam­mi­kuus­sa.

Kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tuu seu­raa­van ker­ran Tu­rus­sa 6.−10. mar­ras­kuu­ta.

Lue täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä Nis­si­sen omia ko­ke­muk­sia kir­kol­lis­ko­kous­työs­tä.

Fak­taa vaa­leis­ta: evl.fi

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys