JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vaa­san su­vi­seu­ra­kau­pun­kia val­mis­tel­laan – työ­ryh­mä ko­kous­ti Ala­jär­vel­lä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
7.2.2015 6.40

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123505020150207064000

Vaa­san su­vi­seu­ro­jen hal­lin­non työ­ryh­mä ko­koon­tui 3.2. Ala­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le val­mis­te­le­maan tu­le­vaa pää­toi­mi­kun­nan ko­kous­ta. Työ­ryh­män teh­tä­vä­nä on seu­ra­ta ja oh­ja­ta su­vi­seu­ra­val­mis­te­lui­ta ja tu­kea toi­mi­kun­tien työs­ken­te­lyä.

Työ­ryh­mään kuu­lu­vat pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan, va­ra­pu­heen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin li­säk­si kaik­kien kol­men osas­ton pu­heen­joh­ta­jat. Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on osas­to­ja ovat huol­to-, tie­do­tus- ja jär­jes­te­ly­o­sas­to. Kaik­ki 13 toi­mi­kun­taa kuu­lu­vat jo­hon­kin näis­tä.

Ku­vas­sa ovat jär­jes­te­ly­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Ul­jas (vas.), pää­toi­mi­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sep­po Aho, tie­do­tu­so­sas­ton pu­heen­joh­ta­ja Pent­ti Ren­to­la, pää­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri Riit­ta Nie­mi-Kor­pi, pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tuo­mas Lin­na ja huol­to-osas­ton pu­heen­joh­ta­ja Mau­ri Pen­nin­kan­gas.

Ko­kouk­seen osal­lis­tui­vat SRK:lta li­säk­si tek­ni­nen asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä sekä etäyh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra ja ta­lous­pääl­lik­kö Sen­ja Koi­vu­kan­gas. Pää­toi­mi­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sep­po Aho Ala­jär­vel­tä pi­tää ko­kous­muo­toa on­nis­tu­nee­na:

– Etäyh­tey­den käyt­tä­mi­nen on ko­et­tu toi­mi­vak­si rat­kai­suk­si, kos­ka se vä­hen­tää mat­kus­ta­mis­ta, mut­ta sil­ti mah­dol­lis­taa riit­tä­vän osal­lis­tu­mi­sen tär­kei­den asi­oi­den kä­sit­te­le­mi­seen.

Aho ko­kee myös SRK:n taus­ta­tu­en tär­ke­äk­si:

– Su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jän nä­kö­kul­mas­ta on hyvä, et­tä SRK:n hen­ki­lös­tö pys­tyy osal­lis­tu­maan su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyi­hin ja tu­ke­maan kul­loin­kin vuo­ros­sa ole­via seu­ra­jär­jes­tä­jiä.

Ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­tiin toi­mi­kun­tien laa­ti­mat suun­ni­tel­mat su­vi­seu­ra­kau­pun­gin pys­tyt­tä­mi­sek­si. Näis­tä tär­keim­piä ovat ra­ken­nu­sai­ka­tau­lu, tur­val­li­suus­suun­ni­tel­ma sekä tal­koo­muo­ni­tus­suun­ni­tel­ma. Edel­lä­mai­nit­tu­jen li­säk­si kä­si­tel­tä­vä­nä oli myös muun mu­as­sa ta­lou­sar­vio ja ra­hoi­tus­suun­ni­tel­ma.

Ko­kouk­ses­sa to­det­tiin ilol­la, et­tä han­ke ete­nee ai­ka­tau­lus­sa ja ku­kin toi­mi­kun­ta on eden­nyt mää­rä­tie­toi­ses­ti ja en­nak­ko­suun­ni­tel­man­sa mu­kai­ses­ti.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys