JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​Väi­tös: Kiel­tei­nen jul­ki­suus ol­lut tyy­pil­lis­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sel­le liik­keel­le 60-lu­vul­ta läh­tien

Uutiset
5.8.2014 15.04

Ou­lun yli­o­pis­tos­sa pi­det­tiin ei­len väi­tös­ti­lai­suus, jon­ka ai­hee­na oli van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­den he­rä­tys­liik­keen jul­ki­suus­ku­va 1960–80-lu­vuil­la. Tar­kas­tet­ta­va­na oli his­to­ri­an alaan kuu­lu­va fi­lo­so­fi­an mais­te­ri Jani Ala­ta­lon väi­tös­tut­ki­mus ai­hees­ta ”Poh­joi­nen he­rä­tys­lii­ke ja mo­der­ni­saa­ti­on ki­pu­koh­dat. Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den jul­ki­suus­ku­va Suo­mes­sa 1961–1985”.

Ai­kai­sem­pien tut­ki­mus­ten mu­kaan van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den jul­ki­suus­ku­va ja suo­ma­lais­ten kä­si­tys liik­kees­tä on kes­ki­mää­räis­tä kiel­tei­sem­pi. Väi­tös­tut­ki­muk­sen mu­kaan van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den jul­ki­suus­ku­vaan on kes­kei­ses­ti vai­kut­ta­nut liik­keen tor­ju­va suh­tau­tu­mi­nen 1960–1970-lu­vun mo­der­ni­saa­ti­on il­mi­öi­hin, ku­ten te­le­vi­si­oon, per­he­suun­nit­te­luun tai su­ku­puo­li­roo­lien muu­tok­seen.

Me­di­an muu­tok­sel­la vai­ku­tus­ta

He­rä­tys­liik­keen jul­ki­suus­ku­vaan vai­kut­ti myös me­di­an muut­tu­mi­nen. Sen­saa­ti­o­leh­det ja te­le­vi­sio tu­li­vat yhä vah­vem­min mu­kaan jouk­ko­vies­tin­nän ken­täl­le. Ko­huot­si­koi­den et­si­mi­nen ja toi­saal­ta liik­keen oma asen­noi­tu­mi­nen vah­vis­ti­vat kiel­teis­tä jul­ki­suut­ta.

– Jul­ki­suus­ku­vaa voi pi­tää kiel­tei­se­nä ja sii­nä mie­les­sä vää­ris­ty­nee­nä, et­tä sii­nä ni­me­no­maan nos­tet­tiin ne kiel­tei­set asi­at esil­le ja se liik­keen myön­tei­nen puo­li, jota myös oli, niin se jäi sit­ten pal­jon vä­häi­sem­mäl­le huo­mi­ol­le. Sii­nä toki les­ta­di­o­lai­sil­la it­sel­lä­kin oli osa­syy, kos­ka hy­vin nih­ke­äs­ti osal­lis­tui­vat jul­ki­seen kes­kus­te­luun ja tie­dot­ta­mi­seen, Ala­ta­lo ker­too Yle Uu­ti­sil­le.

Avoi­mem­paa tie­dot­ta­mis­ta

Tut­ki­muk­sen mu­kaan liik­keen jul­ki­nen kä­sit­te­ly ei kui­ten­kaan ol­lut vain kiel­teis­tä tai lii­ket­tä kri­ti­soi­vaa. Esi­mer­kik­si su­vi­seu­rau­u­ti­soin­ti oli pää­o­sin liik­keen kan­nal­ta myön­teis­tä. Ko­ko­nai­suu­des­saan jul­ki­suus­ku­va pai­not­tui lii­ket­tä ja sen toi­min­taa sekä eri­tyi­ses­ti liik­keen kes­kus­hen­ki­löi­tä kri­ti­soi­viin tee­moi­hin.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set ja eten­kin liik­keen kes­kus­jär­jes­tö Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) muut­ti­vat tie­dot­ta­mis­taan ai­kai­sem­paa avoi­mem­mak­si 1980-lu­vun alus­sa, to­de­taan tut­ki­muk­ses­sa. Sitä en­nen liik­keen edus­ta­jat har­vem­min osal­lis­tui­vat lii­ket­tä kä­sit­te­le­vään jul­ki­seen kes­kus­te­luun.

– Liik­keen saa­ma ne­ga­tii­vi­nen huo­mio oli jo niin suur­ta, et­tä sitä ei voi­tu jat­kaa, ja sii­nä mie­les­sä voi sa­noa, et­tä jul­ki­suus­ku­val­la on mer­ki­tys­tä asi­oi­hin, elik­kä se liik­keen ne­ga­tii­vi­nen kiel­tei­nen jul­ki­suus­ku­va ajoi myös les­ta­di­o­lai­set muut­ta­maan tätä tie­do­tus­po­li­tiik­kaan­sa, Ala­ta­lo ker­too.

Ny­kyi­nen jul­ki­suus­ku­va

Vuo­si­kym­men­ten ta­kai­set ta­pah­tu­mat vai­kut­ta­vat tut­ki­jan mu­kaan edel­leen­kin.

– Täl­lai­sen hy­po­tee­sin jät­täi­sin tu­le­vien tut­ki­mus­ten va­raan, et­tä ny­kyi­nen liik­keen jul­ki­suus­ku­va edel­leen ra­ken­tuu sen va­raan mitä 60-, 70- ja 80-lu­vuil­la ra­ken­net­tiin, Ala­ta­lo sa­noo Yle Uu­ti­sil­le.

HannaKallunki
18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys