JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vakaumustahto on uusi työkalu vakaumuksen kunnioittamiseen hoivapalveluissa

Uutiset
2.9.2023 7.00

Juttua muokattu:

31.8. 19:52
2023083119522020230902070000

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Päi­vä­mies

Va­kau­muk­sen mu­kai­nen hen­ki­nen ja hen­gel­li­nen tuki vah­vis­taa toi­voa elä­män muu­tos­ti­lan­teis­sa, va­ka­vas­sa sai­rau­des­sa tai elä­män lä­hes­ty­es­sä lop­pu­aan.

Suo­mi on us­kon­nol­li­ses­ti ja kat­so­muk­sel­li­ses­ti mo­ni­nai­nen. Ih­mi­sil­lä on eri­lai­sia kult­tuu­ri­sia ja va­kau­muk­sel­li­sia taus­to­ja, asen­tei­ta ja ar­vo­ja. Vuon­na 2023 juh­li­taan us­kon­non­va­paus­lain 100-vuo­tis­juh­la­vuot­ta. Sote-alal­la tar­vi­taan us­kon­to­lu­ku­tai­toa ja konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja eri­lais­ten va­kau­mus­ten koh­taa­mi­seen ja ym­mär­tä­mi­seen.

Va­kau­mus­tah­to-lo­ma­ke on uu­si työ­ka­lu, joka tar­jo­aa vä­li­neen oman va­kau­muk­sen il­mai­se­mi­seen hoi­va­pal­ve­luis­sa.

– Va­kau­mus­tah­to on kuin hoi­to­tah­to, mut­ta va­kau­muk­sen nä­kö­kul­mas­ta. Se tar­jo­aa konk­reet­ti­sen kei­non il­mais­ta ja säi­lyt­tää oma va­kau­mus hoi­va­pal­ve­luis­sa. Lo­ma­ke on täy­sin va­paa­eh­toi­nen ja tar­koi­tet­tu kai­kil­le, joil­le va­kau­mus on tär­keä osa hy­vin­voin­tia, Va­kau­mus­tah­to-lo­mak­keen ke­hit­tä­nyt oi­keu­del­li­sen en­na­koin­nin asi­an­tun­ti­ja Tii­na Kuo­pan­port­ti ker­too.

Ta­voit­tee­na us­kon­to­jen yh­den­ver­tais­ta­mi­nen

Va­kau­mus­tah­to-lo­ma­ke on ke­hi­tet­ty yh­teis­työs­sä US­KOT-foo­ru­min kans­sa. Se on kuut­ta us­kon­to­kun­taa edus­ta­va us­kon­to­jen yh­teis­työ- ja asi­an­tun­ti­ja­jär­jes­tö.

– Työm­me ta­voit­tee­na on edis­tää us­kon­to­jen yh­den­ver­tai­suut­ta. Meil­lä kai­kil­la on eri­lai­sia iden­ti­teet­te­jä – oli­vat ne us­kon­nol­li­sia tai ei­vät – ja meil­lä on oi­keus tuo­da ne nä­ky­väk­si. On tär­ke­ää, et­tä eri­lai­sis­ta us­kon­nois­ta ja va­kau­muk­sis­ta us­kal­le­taan pu­hua eri­lais­ten to­del­li­suuk­sien ym­mär­tä­mi­sek­si, US­KOT-foo­ru­min toi­min­nan­joh­ta­ja Kat­ri Kuu­si­kal­lio sa­noo.

Asi­as­sa on kon­sul­toi­tu myös us­kon­not­to­mien ih­mi­soi­keus- ja kult­tuu­ri­jär­jes­töä Va­paa-ajat­te­li­jain liit­toa.

– Ih­mi­siä tu­lee koh­del­la yk­si­löl­li­ses­ti niin, et­tä yh­den­ver­tai­suus us­kon­nos­ta tai va­kau­muk­ses­ta riip­pu­mat­ta to­teu­tuu. On tär­ke­ää, et­tä us­kon­not­to­mat ja ei-us­kon­nol­li­set ih­mi­set, joi­den elä­mään ei us­kon­non­har­joi­tus ole kuu­lu­nut, ei­vät jou­du esi­mer­kik­si hoi­va­ko­deis­sa tai sai­raa­lois­sa­kaan osal­lis­tu­maan us­kon­nol­li­siin ti­lai­suuk­siin, Va­paa Ajat­te­li­ja -leh­den pää­toi­mit­ta­ja Esa Yli­kos­ki to­te­aa.

Va­kau­mus­tah­to mah­dol­lis­taa va­kau­muk­sen tu­ke­mi­sen

Hoi­va­pal­ve­luis­sa po­ti­laan va­kau­mus jää usein huo­mi­ot­ta, vaik­ka po­ti­laan oi­keuk­sia kos­ke­vas­sa lais­sa sekä so­si­aa­li­huol­to­lais­sa ko­ros­te­taan sen kun­ni­oit­ta­mis­ta.

– Jo­kai­nen et­sii elä­män pe­rus­ky­sy­myk­siin vas­tauk­sia oman va­kau­muk­sen­sa puit­teis­sa. Va­kau­mus on mer­kit­tä­vä voi­ma­va­ra elä­män muu­tos­ti­lan­teis­sa, va­ka­vas­sa sai­rau­des­sa tai kuo­le­man lä­hei­syy­des­sä. Va­kau­muk­sen mu­kai­nen hen­ki­nen ja hen­gel­li­nen tuki vah­vis­taa toi­voa, Kirk­ko­hal­li­tuk­sen asi­an­tun­ti­ja, TtT, sai­raa­la­pap­pi Vir­pi Si­po­la ker­too.

Va­kau­mus­tah­to mah­dol­lis­taa yk­si­lön va­kau­muk­sen tu­ke­mi­sen etu­kä­teen il­mais­tu­jen tie­to­jen poh­jal­ta. Hoi­to voi­daan to­teut­taa hen­ki­lön ar­vo­ja ja va­kau­mus­ta kun­ni­oit­ta­en. Täy­tet­ty lo­ma­ke kan­nat­taa säi­lyt­tää pai­kas­sa, jos­ta se löy­tyy tar­vit­ta­es­sa. Lä­hei­sil­le on hyvä ker­toa, mis­sä säi­lyt­tää tär­kei­tä pa­pe­rei­ta. Va­kau­mus­tah­ton­sa voi tal­let­taa myös hoi­to­tah­don yh­tey­teen Oma­Kan­ta-pal­ve­luun.

Us­kon­to, elä­mää kan­nat­te­le­va voi­ma

Va­kau­mus­tah­to on oi­keu­del­li­sen en­na­koin­nin asi­an­tun­ti­jan Tii­na Kuo­pan­por­tin to­teut­ta­ma. Kuo­pan­port­ti on toi­mi­nut pit­kään muis­ti­sai­rai­den hoi­ta­ja­na sekä ikään­ty­vien ko­ti­hoi­dos­sa. Hän on eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ja asi­a­kas­läh­töi­syy­den to­teu­tu­mi­ses­ta hoi­va­pal­ve­luis­sa.

Kuo­pan­port­ti on vii­meis­ten seit­se­män vuo­den ai­ka­na lu­en­noi­nut edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­ta ja hoi­to­tah­dos­ta lu­kui­sil­le elä­ke­läis­ryh­mil­le sekä kou­lut­ta­nut hoi­to­a­lan am­mat­ti­lai­sia ja opis­ke­li­joi­ta. Use­at Kuo­pan­por­tin ta­paa­mis­ta ih­mi­sis­tä mai­nit­si­vat it­sel­leen tär­ke­äk­si elä­mää kan­nat­te­le­vak­si voi­mak­si us­kon­non. Jos se sai­rau­den tai muun syyn vuok­si jää pois elä­mäs­tä, voi elä­män­laa­tu ro­mah­taa.

– Va­kau­mus­tah­to ei ole us­kon­to­jen tu­put­ta­mis­ta, Kuo­pan­port­ti ko­ros­taa.

– Se on mah­dol­li­suus il­mais­ta oma va­kau­mus ja ker­toa sii­tä toi­sil­le. Lä­hei­set­kään ei­vät ai­na tie­dä va­kau­muk­ses­ta, jol­loin asia jää ar­vai­lu­jen va­raan. Va­kau­mus­tah­to luo sel­keyt­tä ja avoi­muut­ta.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys