JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Va­lon ja ilon vä­lit­tä­jä­nä

Aittakumpu Pekka
Uutiset
23.10.2017 13.58

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111202420171023135800

SRK:n jul­kai­suis­sa nä­kyy us­ko­mi­sen va­paus ja ilo. Täs­tä pu­hut­tiin Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä opis­tol­la 20.–22. lo­ka­kuu­ta, kun siel­lä ko­koon­tui­vat SRK:n leh­ti­a­vus­ta­jat ja kuva-avus­ta­jat sekä Päi­vä­mie­hen blo­gis­tit.

Ma­ria Hy­vä­ri Pat­ti­jo­el­ta on toi­mi­nut Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blo­gis­ti­na vii­me ke­säs­tä läh­tien. Hä­nen toi­vee­naan oli tu­tus­tua mui­hin blo­gis­tei­hin ja pääs­tä ja­ka­maan ja kuu­le­maan ko­ke­muk­sia tois­ten kir­joit­ta­jien kans­sa.

– Olen saa­nut tie­dol­lis­ta asi­aa kir­joit­ta­mi­ses­ta ja ko­ko­nais­tun­nel­ma on ol­lut hyvä. Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen, et­tä tu­lin.

Kul­la­kin kol­mel­la kurs­sil­la oli oma oh­jel­man­sa, mut­ta vä­lil­lä kurs­sit ko­koon­tui­vat yh­teen. Pek­ka Las­si­la piti heil­le vi­de­oyh­tey­den kaut­ta etä­lu­en­non ai­hees­ta Vies­tin­vie­jä­nä.

– Las­si­lan lu­en­to oli mie­len­kiin­toi­nen. Sii­tä vä­lit­tyi asi­a­tie­don li­säk­si poh­ja­vi­ree­nä va­loi­suus, Hy­vä­ri ker­too.

Las­si­la to­te­si, et­tä kris­til­li­syy­den vies­tin­nän kes­kei­sin ai­he on iloi­nen uu­ti­nen, evan­ke­liu­mi. Ku­vat ja teks­tit voi­vat vah­vis­taa us­kos­saan heik­kout­ta tun­te­vaa ja kut­sua epä­us­koon jou­tu­nut­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Voit lu­kea li­sää kurs­seis­ta ja kurs­si­lais­ten aja­tuk­sis­ta tu­le­van kes­ki­vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

Kuva: Tuu­li Hint­sa­la.

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys