JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Van­git toi­vo­vat van­ki­loi­hin hen­gel­lis­tä toi­min­taa

Uutiset
3.12.2016 11.01

ää­ne­kos­ken rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­te­tys­sä van­ki­la­lä­het­tien kou­lu­tus­päi­väs­sä pää­ai­hei­na oli­vat us­kon­to van­ki­las­sa sekä van­gin koh­taa­mi­nen. Kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat Kirk­ko­hal­li­tuk­sen asi­an­tun­ti­ja Sami Puu­ma­la sekä Jo­ke­lan van­ki­lan van­ki­la­pap­pi Timo Simp­pu­la.

Suo­men van­ki­lois­sa hen­gel­lis­tä työ­tä te­kee 15 pää­toi­mis­ta van­ki­la­pap­pia, noin 300–400 va­paa­eh­tois­ta van­ki­la­lä­het­tiä sekä mui­ta kir­kon työn­te­ki­jöi­tä. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sa­dan van­ki­la­lä­he­tin työ­tä or­ga­ni­soi­daan ko­ti­maan lä­he­tys­työn osa­na.

Sami Puumala Kirkkohallituksesta esitteli mielenkiintoisia tutkimustuloksia. – Jätän teille vakavan vetoomuksen – tehkää lapsi- ja perhetyötä vankien perheiden piirissä.

Sami Puumala Kirkkohallituksesta esitteli mielenkiintoisia tutkimustuloksia. – Jätän teille vakavan vetoomuksen – tehkää lapsi- ja perhetyötä vankien perheiden piirissä.

Van­ki­la­lä­he­tys­työ pe­rus­tuu tar­pee­seen

Us­kon­non har­joit­ta­mi­nen on van­geil­le pe­ru­soi­keus. Toi­saal­ta van­ki­lan hen­gel­li­nen työ on tar­ve­pe­rus­tais­ta eli sitä teh­dään, jos van­git tah­to­vat oi­keut­taan to­teut­taa. Puu­ma­lan to­teut­ta­man Us­kon­to ja van­ki­la -sel­vi­tyk­sen mu­kaan van­ki­la­lä­he­tys­työl­le on sel­keä tar­ve.

– Jo tut­ki­muk­sen pro­sent­ti­lu­vut ker­to­vat pal­jon. Yli 90 % nais­van­geis­ta ja yli 80 % pro­sent­tia mies­van­geis­ta pi­tää hen­gel­lis­tä toi­min­taa tar­peel­li­se­na, ja 90 % pi­tää pap­pia van­ki­las­sa tar­peel­li­se­na.

Per­he­suh­tei­den mer­ki­tys ko­ros­tuu van­ki­las­sa

Puu­ma­lan mu­kaan van­kien hen­gel­li­syys ja per­he­suh­teet kul­ke­vat vah­vas­ti käsi kä­des­sä.

– Lä­hes jo­kai­ses­sa van­ki­la­sie­lun­hoi­don vi­ran­hal­ti­joi­den kes­kus­te­lus­sa van­kien kans­sa tu­le­vat esil­le per­he ja lä­hi­suh­teet, hän ker­too.

– Per­het­tä ikä­vöi­dään, ja sur­raan ken­ties kat­ken­nei­ta suh­tei­ta.

Sik­si Puu­ma­la ke­hot­taa van­ki­la­lä­het­te­jä huo­mi­oi­maan myös us­kon­non yh­tei­söl­lis­tä puol­ta, vaik­ka se on van­ki­la­o­lo­suh­teis­sa haas­ta­vaa.

– Myös van­kien omai­set tar­vit­se­vat tu­kea, kes­kus­te­lus­sa to­de­taan.

Puu­ma­la eh­dot­taa­kin, et­tä myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sen van­ki­la­lä­he­tys­työs­sä otet­tai­siin ai­em­paa vah­vem­min esil­le per­he­suh­tei­den mer­ki­tys.

Kirk­ko voi muis­tut­taa ko­dis­ta

Jo­ke­lan van­ki­lan van­ki­la­pap­pi Timo Simp­pu­la nos­taa van­ki­la­lä­he­tys­työn haas­teek­si ih­mis­ten rik­ki­näi­syy­den. Hän koh­taa päi­vit­täin työs­sään päih­tei­tä ja mie­len­ter­vey­son­gel­mia.

– Ja ajan­koh­tai­nen, ai­nai­nen on­gel­ma on syn­ti ja sen vai­ku­tus ih­mi­ses­sä, se­hän se vie van­ki­laan­kin.

Myös Simp­pu­la nä­kee per­he­suh­tei­den tär­key­den van­ki­lan hen­gel­li­ses­sä työs­sä.

– Ker­ran van­ki toi kirk­koon per­heen­sä ku­van ja ker­toi, et­tä hän voi­si is­tua tääl­lä vaik­ka koko päi­vän. Hän ku­va­si, et­tä olo on tääl­lä kuin oli­si ko­to­na.

Jokelan vankilan vankilapastori Timo Simppula kiitti vankilalähettejä hyvästä työstä. – Teihin voi luottaa, olette turvallisia miehiä, kristityn malleja.

Jokelan vankilan vankilapastori Timo Simppula kiitti vankilalähettejä hyvästä työstä. – Teihin voi luottaa, olette turvallisia miehiä, kristityn malleja.

Ku­vat: Rau­no Saar­nio

ViljaPaavola
Olen kolmikymppinen keskisuomalainen, joka katselee blogissa elämänpiiriään yhteiskunnallisesta, viestinnällisestä ja ihan vaan inhimillisestä näkökulmasta. Kommentteja, terveisiä ja palautetta voit laittaa osoitteeseen vilja.paavola@gmail.com.
20.1.2020

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys