JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Van­hem­muu­den epä­re­a­lis­ti­set odo­tuk­set – suo­ma­lais­van­hem­mat ko­ke­vat kä­si­tyk­sen ihan­ne­van­hem­muu­des­ta ole­van ris­ti­rii­tai­nen

Uutiset
15.7.2021 13.20

Juttua muokattu:

15.7. 13:29
2021071513295920210715132000

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mies

Van­hem­pien omat kä­si­tyk­set ihan­ne­van­hem­mas­ta poik­ke­a­vat ko­e­tuis­ta yh­teis­kun­nan ihan­teis­ta, sel­vi­ää Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton Van­hem­muu­den voi­ma­va­ra- ja kuor­mi­tus­te­ki­jät (Voi­Ku) -tut­ki­mus­hank­keen tu­lok­sis­ta.

Tut­ki­muk­ses­sa van­hem­mat kat­soi­vat yh­teis­kun­nan ihan­noi­van van­hem­paa, joka on sekä ura­suun­tau­tu­nut, kou­lut­tau­tu­nut, va­ra­kas ja ai­kaan­saa­va, mut­ta myös läs­nä ole­va ja epäit­se­käs. Yh­teis­kun­nan näh­tiin myös aset­ta­van van­hem­mil­le epä­re­a­lis­ti­sia, kaik­ki­voi­pai­suu­teen viit­taa­via ihan­tei­ta.

Van­hem­pien oma kä­si­tys ihan­ne­van­hem­mas­ta oli tut­ki­muk­ses­sa ra­kas­ta­va, kär­si­väl­li­nen ja ku­ria pi­tä­vä van­hem­pi.

Ul­ko­a­päin tu­le­vat odo­tuk­set uu­pu­mi­sen taus­tal­la

Ke­vääl­lä 2018 to­teu­tet­tuun ky­se­ly­tut­ki­muk­seen vas­ta­si 1431 suo­ma­lais­van­hem­paa eri puo­lil­ta Suo­mea.

Pro­fes­so­ri Kai­sa Au­no­la ja do­sent­ti Ma­til­da Sork­ki­la ker­to­vat ha­vain­neen­sa ai­em­mis­sa tut­ki­muk­sis­saan, et­tä ko­e­tut ul­ko­a­päin tu­le­vat odo­tuk­set ovat kes­kei­nen van­hem­pien uu­pu­mi­sen taus­tal­la vai­kut­ta­va te­ki­jä.

– Nyt ra­por­toi­dut tu­lok­set an­ta­vat li­sä­tie­toa sii­tä, mitä nämä ul­ko­a­päin tu­le­vat odo­tuk­set van­hem­pien it­sen­sä ko­ke­mi­na ovat. Suo­ri­tus­kes­keis­ten ar­vo­jen esiin­ty­mi­nen yh­teis­kun­nan vaa­tei­na on il­miö, jota on syy­tä tut­kia jat­kos­sa laa­jem­min­kin.

Juu­li Ha­lo­nen, jon­ka pro gradu -tut­kiel­ma toi­mi tut­ki­muk­sen poh­ja­na, ker­too yl­lät­ty­neen­sä, et­tä tut­ki­muk­ses­sa äi­tien ja isien omat kä­si­tyk­set ihan­ne­äi­dis­tä ja ihan­nei­säs­tä oli­vat hy­vin sa­man­kal­tai­sia. Myös äi­tien ja isien ko­ke­muk­set yh­teis­kun­nan ihan­teis­ta oli­vat pit­käl­ti yh­te­ne­viä. Erot ihan­teis­sa tu­li­vat nä­ky­viin omien ja yh­teis­kun­nan ihan­tei­den vä­lil­lä, ei niin­kään äi­tien ja isien vä­lil­lä.

– On kui­ten­kin hyvä huo­mi­oi­da, et­tä van­hem­mat ovat osal­taan myös it­se luo­mas­sa näi­tä yh­teis­kun­nan ihan­tei­ta, eli he ei­vät ole näis­tä täy­sin ir­ral­li­sia, poh­tii Ha­lo­nen.

Asi­as­ta kes­kus­te­le­mi­nen tär­ke­ää

Au­no­la ko­ros­taa per­hei­den kans­sa toi­mi­vien am­mat­ti­lais­ten roo­lia asi­as­ta kes­kus­te­le­mi­sel­le.

– Kos­ka van­hem­pien ko­ke­muk­set ul­ko­a­päin ase­tuis­ta yh­teis­kun­nan odo­tuk­sis­ta voi­vat ol­la ris­ki­te­ki­jä van­hem­pien hy­vin­voin­nil­le ja van­hem­muu­del­le, oli­si tär­keä ot­taa odo­tuk­set ja näi­den mah­dol­li­nen epä­re­a­lis­ti­suus pu­heek­si van­hem­pien kans­sa.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.