JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ve­nä­jän syys­seu­rois­sa Te­ri­jo­el­la iloit­tiin us­kon lah­jas­ta

Kaarivaara Juha
Uutiset
1.11.2017 9.31

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111203120171101093100

Ve­nä­jän syys­seu­rat ko­ko­si­vat 27.–29. lo­ka­kuu­ta noin 300 ve­nä­läis­tä ja suo­ma­lais­ta seu­ra­vie­ras­ta Suo­men­lah­den ran­nal­le, Te­ri­jo­en kau­pun­kiin. Ve­nä­läi­siä seu­ra­vie­rai­ta oli saa­pu­nut muun mu­as­sa Koi­vis­tol­ta, Pie­ta­ris­ta, Mos­ko­vas­ta, Pih­ko­vas­ta, Sa­ma­ras­ta, Ufas­ta ja Birs­kis­tä.

Ho­tel­li Ge­li­ok­ses­sa pi­det­ty­jen seu­ro­jen oh­jel­ma si­säl­si seu­ra­pu­hei­den li­säk­si eri alu­eil­ta saa­pu­nei­den seu­ra­vie­rai­den ter­veh­dyk­set, ja lau­an­tai-il­ta­na kuul­tiin alus­tus ai­hees­ta ”Roh­kais­kaa toi­nen tois­tan­ne”. Sen poh­jal­ta vi­ri­si vil­kas kes­kus­te­lu, jos­sa vä­lit­tyi us­kon lah­jan ar­vo ja us­ko­mi­sen ilo.

Pu­heen­vuo­rois­sa tu­li­vat esil­le esi­ru­kous­ten ja us­ko­mi­sen asi­ois­ta käy­tä­vien kes­kus­te­lu­jen suu­ri mer­ki­tys. To­det­tiin, et­tä on tär­ke­ää, et­tä meil­lä on ai­kaa py­säh­tyä kuun­te­le­maan mat­ka­ys­tä­vää ja roh­kais­ta toi­si­am­me evan­ke­liu­mil­la. Eri­tyi­ses­ti nuo­ret pu­heen­vuo­ron käyt­tä­jät ko­ros­ti­vat seu­ro­jen ja ys­tä­vien ar­voa oman us­ko­ne­lä­män tu­ke­na.

Eh­tool­lis­ju­ma­lan­pal­ve­luk­set jär­jes­tet­tiin sun­nun­tai­na sekä Te­ri­jo­en kir­kos­sa et­tä ho­tel­lis­sa. Seu­rois­sa pal­ve­li kol­me pu­hu­jaa Ve­nä­jäl­tä ja nel­jä pu­hu­jaa Suo­mes­ta.

Terijoen kirkossa pidettiin ehtoollisjumalanpalvelus.

Terijoen kirkossa pidettiin ehtoollisjumalanpalvelus.

Terijoen kirkon on suunnitellut suomalainen arkkitehti Josef Stenbäck. Hän on suunnitellut myös muun muassa Joensuun ja Kemin kaupunkikirkot sekä Mikkelin tuomiokirkon.

Terijoen kirkon on suunnitellut suomalainen arkkitehti Josef Stenbäck. Hän on suunnitellut myös muun muassa Joensuun ja Kemin kaupunkikirkot sekä Mikkelin tuomiokirkon.

Syys­seu­rois­ta jäi tur­val­li­nen muis­to. Oli läm­mit­tä­vää ko­kea us­ko­vais­ten yh­teyt­tä ja rak­kaut­ta eri mais­ta tul­lei­den mat­ka­ys­tä­vien vä­lil­lä. Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa vir­kis­ty­nee­nä oli hyvä läh­teä ko­ti­mat­kal­le. Jos Ju­ma­la suo, vuon­na 2018 ko­koon­nu­taan Ve­nä­jän syys­seu­roi­hin Pie­ta­riin.

Ku­vat: Juha Kaa­ri­vaa­ra ja Han­nu Man­ki­nen

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys