JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ver­kos­toi­tu­mis­ta ja ver­tais­tu­kea IT-alan ko­koon­tu­mi­ses­sa

Martikainen Päivi
Uutiset
16.4.2014 12.53

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140416125300

Ou­lun seu­dun IT-alan am­mat­ti­lai­sia, har­ras­ta­jia ja alal­le ai­ko­via ko­koon­tui ke­vät­päi­vil­le Li­min­gan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le 5. huh­ti­kuu­ta. Kuu­det­ta ker­taa jär­jes­te­tys­sä ta­pah­tu­mas­sa kes­kus­tel­tiin työn ja ajan­käy­tön pai­neis­ta ja to­det­tiin, et­tä ta­pah­tu­ma on tär­keä ver­tais­tu­en paik­ka.

SRK:n pro­jek­ti­sih­tee­ri Päi­vi Tim­lin (kuva al­la) esit­te­li il­las­sa SRK:n me­neil­lään ole­via pro­jek­te­ja, jois­ta ajan­koh­tai­sia ovat esi­mer­kik­si vas­ta avau­tu­nut verk­ko­leh­ti ja tu­le­van ke­sän ke­sä­seu­ra­ra­dio.

Työ kuu­luu elä­mään

Jani Räi­hä piti alus­tuk­sen ai­hees­ta työn siu­naus. Hän poh­ti, et­tä työ on Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja, jon­ka avul­la voi teh­dä hy­vää muil­le. Raa­ma­tun mu­kaan työ kuu­luu ih­mi­sen elä­mään ja työ­hön saa pyy­tää siu­naus­ta Ju­ma­lal­ta. Alus­tuk­ses­sa to­det­tiin, et­tä kun­ni­an­hi­mo voi joh­taa koh­tuut­to­muu­teen ja kor­ke­an elin­ta­son ta­voit­te­lu kii­ree­seen. On tär­keä muis­taa koh­tuul­li­suus myös työn te­ke­mi­ses­sä.

Kes­kus­te­lus­sa toi­mi pu­heen­joh­ta­ja­na Sami Tis­sa­ri. Muun mu­as­sa vas­tuu ja ajan­käyt­tö kes­kus­te­lut­ti­vat IT-vä­keä. To­det­tiin, et­tä työt­tö­myys­kin voi ol­la hyvä elä­män­vai­he vaik­ka­pa per­heel­le va­pau­tu­van ajan myö­tä. Il­las­sa ko­ros­tui luot­ta­mus joh­da­tuk­seen.

Ko­koon­tu­mi­sis­ta ver­tais­tu­kea

Päi­vi Tim­lin ver­ta­si ko­koon­tu­mi­sia kei­tai­siin me­neil­lään ole­vi­na haas­ta­vi­na ai­koi­na, jol­loin yt-neu­vot­te­lut ovat IT-alal­la ar­ki­päi­vää.

– Tääl­lä voi ver­kos­toi­tua ja saa ver­tais­tu­kea alal­la jak­sa­mi­seen, Tim­lin luon­neh­ti.

Hän koki tär­keik­si kes­kus­te­lu­nai­heik­si työn pai­neet sekä työn ja ar­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­sen. Tim­li­niä pu­hut­te­li myös alus­ta­jan mai­nin­ta ah­neu­den vaa­ras­ta:

– Mei­dän on tär­keä muis­taa, et­tä se riit­tää, kun te­kee par­haan­sa, hän to­te­si.

Ko­koon­tu­mi­set ovat Tim­li­nin mie­les­tä pe­rin­ne, jota IT-väki ha­lu­aa eh­dot­to­mas­ti vaa­lia jat­kos­sa­kin.

Kuva: An­na Il­li­kai­nen

PäiviMartikainen
14.8.2020

Kun si­nun sa­na­si avau­tuu, se va­lai­see, tyh­mä­kin saa sii­tä ym­mär­rys­tä. Ps. 119:130

Viikon kysymys