JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vies­ti kul­kee, len­not ei­vät

Uutiset
30.9.2020 10.10

Juttua muokattu:

30.9. 13:52
2020093013524320200930101000
Kenian gambalaiset saivat WhatsApp-seurat kuuluviin bluetooth-kaiuttimen avulla.

Kenian gambalaiset saivat WhatsApp-seurat kuuluviin bluetooth-kaiuttimen avulla.

Samuel Okola

Kenian gambalaiset saivat WhatsApp-seurat kuuluviin bluetooth-kaiuttimen avulla.

Kenian gambalaiset saivat WhatsApp-seurat kuuluviin bluetooth-kaiuttimen avulla.

Samuel Okola

Päi­vä­mies

Lä­he­tys­työ ei ole py­säh­ty­nyt, vaik­ka mat­kat ovat pe­ruun­tu­neet. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) te­ke­mät lä­he­tys­mat­kat ovat maa­lis­kuus­ta al­ka­en pe­ruun­tu­neet sys­te­maat­ti­ses­ti. Koko vuo­den suun­ni­tel­luis­ta mat­kois­ta tu­lee to­teu­tu­maan noin kak­si­kym­men­tä pro­sent­tia.

– Ylei­ses­ti voi ol­la kuva, et­tä lä­he­tys­työ on seis. Py­säh­dyk­sis­sä se ei kui­ten­kaan ole, vaik­ka mat­ko­ja ei teh­dä, kom­men­toi SRK:n toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nua.

So­si­aa­li­nen me­dia hyö­ty­käyt­töön

Kun mat­kat ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta maa­lis­kuus­sa lak­ka­si­vat, sekä koti- et­tä ul­ko­maan lä­he­tys­työ­hön löy­tyi no­pe­as­ti nii­den kor­vi­ke. Suo­men si­säl­lä ovat kuu­lu­neet net­ti­seu­rat, ja ul­ko­mail­le sana on vä­lit­ty­nyt What­sApp-seu­ro­jen kaut­ta.

– Maa­lis­kuus­ta al­ka­en on vii­koit­tain lä­he­tet­ty seu­ro­ja What­sAp­pil­la, Kai­nua sel­ven­tää.

– Jois­sa­kin mais­sa lä­he­tys­työ on men­nyt pal­jon eteen­päin ko­ro­nan ai­ka­na.

Usei­siin mai­hin SRK:n, LLC:n ja SFC:n yh­tei­nen Mis­si­on Work 3 on hank­ki­nut kai­ut­ti­mia ja pu­he­li­mia, jot­ta pa­rin­kym­me­nen mi­nuu­tin seu­ro­jen kuun­te­lu on­nis­tuu.

SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen ker­too, et­tä What­sApp- ja vi­de­o­seu­ro­jen pi­dos­ta huo­leh­ti­vat ne lä­he­tys­pu­hu­jat, jot­ka ta­val­li­ses­ti mat­kus­tai­si­vat koh­de­mai­hin pai­kan pääl­le. Saar­nat py­ri­tään koh­dis­ta­maan ai­na tie­tyn maan kuu­li­ja­ryh­mäl­le.

Seu­ra­pu­heis­sa on otet­ta­va huo­mi­oon kuu­li­joi­den eli­nym­pä­ris­tö ja -ti­lan­ne. Suo­men pi­me­ne­vä, vii­leä syk­sy ei an­na ke­ni­a­lai­ses­sa ym­pä­ri­vuo­ti­ses­sa hel­tees­sä min­kään­lais­ta tart­tu­ma­pin­taa. Sik­si Kop­pe­roi­nen on pyr­ki­nyt kes­kus­te­le­maan pai­kal­lis­ten kans­sa etu­kä­teen sii­tä, mitä mai­hin mil­loin­kin kuu­luu.

Työ­hans­kat ei­vät ole tip­pu­neet

Vuo­den 2021 suun­ni­tel­mat SRK si­sar­jär­jes­töi­neen te­kee nor­maa­liin ta­paan­sa.

– Sit­ten kun mai­hin voi tur­val­li­ses­ti mat­kus­taa, me voim­me sin­ne taas läh­teä, Kai­nua sa­noo.

– En­si vuo­den pit­kät mat­kat on jo suun­ni­tel­tu, Kop­pe­roi­nen li­sää.

Kai­nua ja Kop­pe­roi­nen ker­to­vat, et­tä eri puo­lil­la Af­rik­kaa ja Pa­kis­ta­nis­sa on ra­ken­nus­hank­kei­ta vi­reil­lä, mikä ker­too sii­tä, et­tä halu ja tar­koi­tus on jat­kos­sa­kin ko­koon­tua seu­roi­hin.

– Hans­kat ei­vät ole tip­pu­neet tääl­lä ei­kä koh­de­mais­sa­kaan, Kai­nua va­kuut­taa.

Kat­so lau­lu­vi­deo Gha­nan What­sApp-seu­rois­ta.

Ghanan seurat

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys