JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Viittomakielisissä pyhäinpäiväseuroissa iloittiin Jumalan sanasta

Uutiset
9.11.2023 13.00

Juttua muokattu:

9.11. 15:08
2023110915083220231109130000

Vil­ja Paa­vo­la

Äi­din­kie­lel­tään viit­to­ma­kie­li­set ko­ke­vat erit­täin mer­ki­tyk­sel­lik­si viit­to­ma­kie­li­set seu­ra­pu­heet. Tek­niik­ka tar­jo­aa uu­sia mah­dol­li­suuk­sia kuu­ro­jen kans­sa kom­mu­ni­koin­tiin.

Jy­väs­ky­läs­sä jär­jes­tet­tiin py­häin­päi­vä­nä en­sim­mäi­set viit­to­ma­kie­li­set seu­rat. Seu­rois­sa pal­ve­li­vat Pet­ri Lauk­ka­nen Jy­väs­ky­läs­tä ja Mar­kus Ka­tai­nen Haa­pa­ve­del­tä. Tulk­kei­na suo­men kie­lel­le toi­mi­vat Lee­na Haho, Vee­ra Ront­ti ja Heli Mik­ko­la.

Aloi­te viit­to­ma­kie­lis­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen tuli Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nal­ta.Jär­jes­te­lyt hoi­ti pai­kal­lis­ten viit­to­ma­kiel­tä tai­ta­vien ryh­mä, joka toi­mii ta­val­li­ses­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tulk­ki­rin­ki­nä. Seu­roi­hin kut­sut­tiin viit­to­ma­kie­li­siä seu­ra­vie­rai­ta eri puo­lil­ta Suo­mea ta­va­no­mai­sen seu­ra­vies­tin­nän li­säk­si. Seu­rat myös strii­mat­tiin Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vi­de­o­ka­na­val­la.

Py­häin­päi­vä­seu­ro­jen aluk­si lau­let­tiin vai­kut­ta­va vir­si 617, jo­hon seu­ra­kan­sa yh­tyi voi­mal­li­ses­ti kah­del­la kie­lel­lä.

Tai­vaas­sa kaik­ki on help­poa

Pet­ri Lauk­ka­nen pu­hui Jee­suk­sen vuo­ri­saar­nan poh­jal­ta (Matt. 5:1–12). Jee­sus tie­si jo tuol­loin toi­min­tan­sa al­ku­vai­hees­sa vai­nos­ta, jota hä­nen oman­sa tu­le­vat koh­taa­maan, ja hän ha­lu­si opet­taa ja loh­dut­taa omi­aan. Lauk­ka­nen muis­tut­ti, et­tä Ju­ma­la it­se on lu­van­nut pyyh­kiä pois kyy­ne­leet ja vah­vis­taa mei­tä evan­ke­liu­mil­la.

– Tai­vaas­sa kaik­ki on help­poa ja kun­nos­sa, ei­kä siel­lä ole enää pilk­kaa, ei­kä syn­tiä.

Mar­kus Ka­tai­nen pu­hui aar­tees­ta sa­vi­as­ti­ois­sa (2. Kor. 4:1–8). Hän täh­den­si, et­tä jo­kai­nen meis­tä on juu­ri sel­lai­nen kuin Ju­ma­la on ha­lun­nut, ja hän on an­ta­nut meil­le jo­kai­sel­le lä­he­tys­käs­kys­sä teh­tä­vän vä­lit­tää sa­naan­sa kai­kil­le kan­soil­le.

Ih­meel­lis­tä kuul­la Ju­ma­lan sa­naa äi­din­kie­lel­lä

Juha Ka­tai­nen oli saa­pu­nut seu­roi­hin Haa­pa­ve­del­tä.

– Ih­meel­lis­tä, et­tä saa kuul­la suo­raan omal­la äi­din­kie­lel­lään Ju­ma­lan sa­naa!

Saar­nois­ta hä­nel­le jäi mie­leen eri­tyi­ses­ti Is­ra­e­lin kan­san ne­li­kym­men­vuo­ti­nen kor­pi­va­el­lus, joka muis­tut­taa Ju­ma­lan voi­mas­ta ja sii­tä, mi­ten Ju­ma­la saa ai­kaan ih­mei­tä­kin.

Ta­val­li­ses­ti Ka­tai­sen on en­nen seu­ro­ja var­mis­tet­ta­va, et­tä pai­kal­la on tulk­ki.

– Jos ei ole tulk­kia, ei seu­rois­sa saa mi­tään. On to­del­la tär­ke­ää, et­tä kuu­le­vat huo­mai­si­vat, mikä mer­ki­tys tulk­kaa­mi­sel­la on, Ka­tai­nen hok­saut­taa.

Ka­tai­sen omas­sa per­hees­sä kak­si kiel­tä ja kult­tuu­ria elää rin­nak­kain ja nii­tä so­vel­le­taan ti­lan­teen mu­kaan. Yh­teyk­siä kuu­le­viin on kui­ten­kin oman per­heen li­säk­si mel­ko vä­hän.

– Se on kie­li­ky­sy­mys. Pi­täi­si ol­la myös enem­män tie­toa.

Ke­hit­ty­nyt tek­niik­ka tar­jo­aa uu­sia mah­dol­li­suuk­sia yh­teyk­sien luo­mi­seen ja kom­mu­ni­koin­tiin. Ka­tai­nen kan­nus­taa roh­ke­as­ti kir­joit­ta­maan suo­mek­si kuu­ron lä­him­mäi­sen kans­sa ja ko­kei­le­maan, on­nis­tui­si­ko vies­tin­tä sil­lä ta­val­la.

– Tun­tuu, et­tä kuu­rot ovat enem­män tasa-ar­voi­sia ny­ky­tek­nii­kan avul­la.

Tie­toa ja kult­tuu­rien koh­taa­mi­sia il­ta­ky­läs­sä

Koko seu­ra­vä­ki kut­sut­tiin mu­kaan yh­tei­seen il­ta­ky­lään. Tik­ka­kos­ken rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mät mak­ka­ra­pe­ru­nat te­ki­vät kaup­pan­sa. Kult­tuu­rit koh­ta­si­vat lau­lu­jen ja pan­to­mii­mie­si­tys­ten sii­vit­tä­mä­nä, ja kuu­le­vien ky­sy­myk­siin vas­tat­tiin kär­si­väl­li­ses­ti ja ha­vain­nol­li­ses­ti.

Maa­il­mas­sa on sa­to­ja viit­to­ma­kie­liä, ja kiel­ten yti­men sa­man­lai­suu­den vuok­si kan­sain­vä­li­set yh­tey­det voi­vat ol­la viit­to­ma­kie­li­sil­le kuu­le­via hel­pom­pia. Viit­to­ma­kie­let ovat myös nii­tä har­vi­nai­sia kie­liä, joil­la ei ole lain­kaan kir­jal­lis­ta asua. Suo­ma­lai­nen viit­to­ma­kie­li on ko­ko­nais­val­tai­nen ja il­mai­su­voi­mai­nen kie­li, jon­ka il­mai­sus­sa käy­te­tään koko ke­hoa.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys