JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vir­tu­aa­li­raa­mat­tu­luok­ka ta­voit­ti 20-ker­tai­ses­ti

Uutiset
22.3.2020 6.10

Juttua muokattu:

20.3. 16:35
2020032016352120200322061000

San­na Ko­ti­mä­ki

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen muut­tu­es­sa pan­de­mi­ak­si yh­tei­set ko­koon­tu­mi­set kiel­let­tiin. Ti­lai­suuk­sien pe­ru­mi­nen no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la nos­ti mie­liin häm­men­nys­tä ja kai­paus­ta tois­ten yh­tey­teen. Sot­ka­mo­lai­sel­la raa­mat­tu­luok­ka­o­pet­ta­jal­la Jo­han­nes Luk­ka­ril­la kyp­syi aja­tus vir­tu­aa­li­raa­mat­tu­luo­kan jär­jes­tä­mi­ses­tä.

– Nuo­ril­le yh­tei­sis­tä ko­koon­tu­mi­sis­ta on ol­lut iloa ja loh­tua. Raa­mat­tu­luo­kan yh­tey­teen jär­jes­tet­ty il­ta­ky­lä on ko­et­tu tär­ke­äk­si, ja ny­kyi­sin Ka­jaa­nin alu­eel­la kaik­kiin kol­meen ryh­mään on ko­koon­tu­nut kes­ki­mää­rin 20–30 las­ta ja nuor­ta, Luk­ka­ri ker­too taus­taa.

– Haas­tee­na on ol­lut löy­tää kei­no­ja ta­voit­taa lap­set ja nuo­ret, eri­tyi­ses­ti ujot, ka­ve­rit­to­mat ja sai­raat.

Pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la Luk­ka­ri muok­ka­si raa­mat­tu­luok­ka­työs­tä vas­taa­van Juu­so Heik­ki­län val­mis­te­le­mas­ta ma­te­ri­aa­lis­ta pu­he­li­men kaut­ta ja­et­ta­van säh­köi­sen ko­ko­nai­suu­den ai­hees­ta Joo­sef – vel­jien­sä ka­deh­ti­ma. Nuo­ril­le lä­he­tet­ty hen­ki­lö­koh­tai­nen vies­ti tar­jo­si mah­dol­li­suu­den pa­neu­tua ai­hee­seen rau­has­sa.

Vas­ta myö­hem­min huo­mat­tiin, et­tä täl­lä ta­val­la to­teu­tet­ta­va raa­mat­tu­luok­ka ta­voit­taa myös nuo­ria, jot­ka ovat sai­raa­na, il­man ka­ve­ria, ujo­ja tai muu­ten es­teel­li­siä läh­te­mään pe­rin­tei­seen ko­koon­tu­mi­seen.

– Jopa us­kos­ta osat­to­man voi ol­la hel­pom­pi py­säh­tyä Raa­ma­tun ker­to­muk­sen ää­rel­le omas­sa rau­has­saan, Luk­ka­ri ker­too.

Täl­lai­ses­sa poik­keus­ti­lan­tees­sa on lä­hel­lä aja­tuk­set, et­tä kaik­ki me­nee han­ka­lak­si ja ikä­väk­si, port­te­ja sul­keu­tuu ja mu­ka­vak­si ko­et­tu toi­min­ta es­tyy.

Luk­ka­ri ja Heik­ki­lä ovat ko­ke­neet, et­tä vä­lit­tä­mi­sel­le ja yh­tei­sil­le pal­ve­luil­le on tar­vet­ta. He ovat kum­pi­kin ko­ke­neet raa­mat­tu­luok­ka­o­pet­ta­ja­na toi­mi­mi­sen mie­len­kiin­toi­se­na.

– Kun uu­den­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja ale­taan käyt­tää, on hyvä miet­tiä yh­des­sä, mitä nä­kö­koh­tia on otet­ta­va huo­mi­oon, jot­ta pal­ve­lu on tur­val­lis­ta ja ai­neis­to on hal­lit­ta­vis­sa, he sa­no­vat.

Jo­han­nes Luk­ka­rin te­ke­mään raa­mat­tu­luok­kaan osal­lis­tui kak­si­kym­men­ker­tai­nen mää­rä ta­va­no­mai­seen ver­rat­tu­na.

– Nuor­ten vas­taus­ten poh­jal­ta voi­si pi­tää uu­den raa­mat­tu­luo­kan. Tau­luk­koon koot­tua ai­neis­toa voi­si kä­si­tel­lä mo­nin eri ta­voin: niis­sä on sy­väl­li­siä aja­tuk­sia ja tär­kei­tä asi­oi­ta meil­le kai­kil­le, Jo­han­nes Luk­ka­ri tii­vis­tää.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys