JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vir­tu­aa­liu­rut Ni­va­lan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le

Uutiset
23.3.2019 6.55

Ni­va­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous teki pää­tök­sen uu­sien ur­ku­jen hank­ki­mi­ses­ta.

Hel­mi­kuun lo­pus­sa pi­de­tys­sä vuo­si­ko­kouk­ses­sa Ni­va­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jä­se­net an­toi­vat joh­to­kun­nal­le val­tuu­det ot­taa pank­ki­lai­naa uu­sien vir­tu­aa­li­tek­niik­kaa hyö­dyn­tä­vien ur­ku­jen ja uu­den pi­a­non han­kin­taan.

Asi­aa on val­mis­tel­tu joh­to­kun­nan li­säk­si ur­ku­jen han­kin­ta­työ­ryh­mäs­sä, joka on pe­reh­ty­nyt ur­ku­a­si­oi­hin Jäm­sän opis­ton ur­ku­kurs­sil­la ja ko­e­kuun­te­le­mal­la eri­lai­sia ur­ku­ja muu­ta­mis­sa tu­tus­tu­mis­koh­teis­sa.

– Joh­to­kun­ta lin­ja­si hank­keen kus­tan­nus­ta­son ja ni­me­si ur­ku­jen han­kin­ta­työ­ryh­män, ker­too työ­ryh­män tek­ni­se­nä asi­an­tun­ti­ja­na toi­mi­va Pasi Es­ko­la.

Asi­as­ta on ol­lut pu­het­ta vuo­sien ajan. Pa­lau­tet­ta on tul­lut sii­tä, et­tä uruis­sa on sä­es­tä­jien kan­nal­ta ikä­viä häi­ri­öi­tä ja kai­ut­ti­met soi­vat ur­ku­jen lä­hel­lä häi­rit­se­vän ko­vaa.

– Ni­va­lan van­hal­la toi­mi­ta­lol­la pär­jät­tiin vuo­sia har­mo­nil­la. Ai­ka on muut­tu­nut. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten seu­ra­sa­lis­sa to­teu­tet­tiin mit­ta­va akus­tiik­ka­re­mont­ti ja uu­sit­tiin ää­nen­tois­to, jo­ten nyt pää­tet­tiin saat­taa urut ja pi­a­no ai­kaan­sa vas­taa­vik­si, pe­rus­te­lee Es­ko­la.

ää­ni Rans­kas­ta

Työ­ryh­mä esit­ti joh­to­kun­nal­le, et­tä Ni­va­laan han­kit­tai­siin di­gi­taa­li­set urut, jot­ka hyö­dyn­tä­vät niin sa­not­tua vir­tu­aa­li­tek­niik­kaa.

– Ur­ku­jen sy­dän on ur­kuoh­jel­mis­to, joka soit­taa ää­net kos­ket­ti­mien pai­na­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Täl­lä tek­nii­kal­la saa­daan erit­täin hyvä soit­to­ää­ni. Uu­det, hol­lan­ti­lai­sen Mix­tuu­rin val­mis­ta­mat urut hyö­dyn­tä­vät am­mat­ti­käyt­töön so­pi­vaa Haupt­werk-vir­tu­aa­liur­ku­tek­niik­kaa. Vir­tu­aa­liu­ruis­sa soi­vat pil­liu­ruis­ta tal­len­ne­tut ää­net, ja soin­ti on si­ten hy­vin lä­hel­lä ai­to­jen pil­liur­ku­jen ään­tä.

Ni­va­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tu­le­vis­sa uruis­sa soi­vat rans­ka­lai­sen Ca­e­nin ka­ted­raa­lin Ca­vail­le Coll-ur­ku­jen ää­net vuo­del­ta 1885. Haupt­werk-ur­kui­hin so­pi­via ää­ni­tie­dos­to­ja on tal­len­net­tu eu­roop­pa­lai­sis­ta, eri tyy­li­suun­tien ja ai­ka­kau­sien his­to­ri­al­li­sis­ta uruis­ta yli 100 kap­pa­let­ta.

Kai­u­tin­jär­jes­tel­mä pal­ve­lee soit­ta­jaa ja kuu­li­jaa

Kai­u­tin­jär­jes­tel­mä on tär­keä osa ur­ku­jen soin­tia. Ni­va­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ur­kui­hin tu­lee ko­ti­mai­nen ak­tii­vi­kai­u­tin­jär­jes­tel­mä, jo­hon kuu­luu 16 eri­lais­ta kai­u­tin­ta. Jo­kai­nen niis­tä voi­daan sää­tää di­gi­taa­li­ses­ti mit­ta­mik­ro­fo­nin avul­la soi­maan ha­lu­tul­la ta­val­la.

Pro­jek­ti vaa­tii va­ro­jen ke­rää­mi­sen li­säk­si tal­koo­työ­tä ra­ken­ta­mis­vai­hees­sa, vaik­ka myy­jä te­kee­kin var­si­nai­sen asen­nus- ja sää­tö­työn. En­ti­set urut ja kai­u­tin­tor­nit pu­re­taan ja ur­ku­sy­ven­nyk­sen ylä­o­saan ra­ken­ne­taan “ur­ku­par­vi”, jo­hon si­joi­te­taan kym­me­nen eri­ko­kois­ta kai­u­tin­ta. Es­ko­la ker­too, et­tä kai­u­tin­jär­jes­tel­mä on kal­lein osa vir­tu­aa­liu­ruis­sa, sil­lä ää­net sää­de­tään ti­lan akus­tii­kan mu­kaan tar­kas­ti ää­ni ker­ral­laan.

– Ur­ku­jen vie­reen alas tu­lee kak­si isom­paa sub­woo­fer-kai­u­tin­ta, jot­ka tois­ta­vat kaik­kein ma­ta­lim­mat ää­net. Li­säk­si sa­lin ta­ka­o­saan tu­lee pie­nem­mät kai­ut­ti­met ja soit­ta­jan lä­hel­le yh­det, jol­loin soit­ta­ja kuu­lee ur­ku­jen soin­nin sa­mal­la ta­val­la kuin muu­al­la­kin sa­lis­sa, Pasi Es­ko­la ker­too.

ää­nen­tois­to mat­kii yl­hääl­tä ur­ku­par­vel­ta tu­le­vaa ään­tä, jos­sa ää­nien läh­teet ur­ku­pil­lien ta­voin ovat eri koh­dis­sa.

– ää­net se­koit­tu­vat il­mas­sa ja kai­ut­ti­met sää­de­tään mit­ta­mik­ro­fo­nil­la yk­si ker­ral­laan, sel­vit­tää Es­ko­la.

Olen­nai­nen osa on­nis­tu­nut­ta asen­nus­työ­tä on ää­ni­ker­to­jen, ää­nen­voi­mak­kuuk­sien ja kai­un so­vit­ta­mi­nen ti­laan so­pi­vak­si. Tätä työ­tä voi­daan ver­ra­ta pil­liu­ruil­le­kin teh­tä­vään ää­ni­tys­työ­hön.

Ta­val­li­nen soit­to­tai­to riit­tää

– Sä­es­tä­jän teh­tä­vä on vaa­ti­va ja sitä ar­vos­tan suu­res­ti. On ai­van eri asia soit­taa ko­to­na kuin sa­to­jen ih­mis­ten edes­sä seu­rois­sa, Pasi Es­ko­la sa­noo.

Hän roh­kai­see kui­ten­kin tuo­maan sä­es­tys­tai­dot yh­tei­seen käyt­töön:

– Toki kaik­kia vir­siä ja lau­lu­ja ei tar­vit­se osa­ta soit­taa. Ai­na voi va­paas­ti sa­noa seu­rai­sän­näl­le, mikä vir­si tai Sii­o­nin lau­lu käy. Ni­va­lan toi­mi­ta­lon ur­kui­hin tu­lee tal­len­ne­tut esi­va­lin­nat ja käyn­nis­tys yh­des­tä na­pis­ta, jo­ten soit­ta­jan ei tar­vit­se ol­la tie­to­tek­nii­kan osaa­ja tai val­mis kant­to­ri.

Teks­ti ja kuva: Jar­mo Rau­das­kos­ki

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.3.2019

27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys