JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vuosi vaihtui leiritunnelmissa

Uutiset
5.1.2023 7.00

Juttua muokattu:

4.1. 12:58
2023010412580920230105070000

Sen­ja Mä­ke­lä, In­ke­ri Ah­ma­la ja Juu­lia Ai­ras

Mai­toi­nen

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa nuor­ten uu­den­vuo­den­lei­ri.

Ul­ko-ovi kävi ta­sai­seen tah­tiin ja iloi­nen pu­heen­so­ri­na täyt­ti au­lan, kun jouk­ko 17–20-vuo­ti­ai­ta nuo­ria saa­pui viet­tä­mään vuo­den­vaih­det­ta Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­seen.

Lei­ri aloi­tet­tiin pe­rin­tei­seen ta­paan tu­lo­kah­veil­la ja ryh­mäy­ty­mis­lei­keil­lä. Kil­pai­lu­hen­ki­set lei­kit ve­ti­vät po­ru­kan mu­kaan ja sali täyt­tyi pu­heen­so­ri­nas­ta ja nau­rus­ta. Il­ta­har­tau­des­sa kuu­lim­me pu­hut­te­le­van ker­to­muk­sen SRK:n Ki­pi­nöi­tä-kir­jas­ta. Ker­to­muk­ses­sa ku­vat­tiin kau­niis­ti, mi­ten Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen saa luot­taa vai­kei­den­kin het­kien kes­kel­lä.

Kes­kus­te­lua tu­le­vai­suu­des­ta

Lau­an­tai oli täyn­nä oh­jel­maa. Päi­vä al­koi aa­mu­har­tau­del­la, jon­ka jäl­keen sa­lis­sa käyn­nis­tyi­vät säh­ly­pe­lit. Il­ta­päi­väs­tä läm­pe­ni sau­na, ei­kä ui­ma-al­las­kaan jää­nyt käyt­tä­mät­tä. Sau­no­mi­sen jäl­keen lei­ri­läi­set hil­jen­tyi­vät kuun­te­le­maan Timo-Ju­ha­ni Lau­ri­lan pi­tä­mää alus­tus­ta ai­hees­ta Tu­le­vai­suus ja toi­vo. Alus­tuk­sen jäl­keen ja­kau­dut­tiin pie­nem­piin ryh­miin, jois­sa syn­tyi pal­jon aja­tuk­sia he­rät­tä­vää kes­kus­te­lua. Il­lan ai­ka­na pa­nee­li koos­ti aja­tuk­sia vie­lä yh­tei­ses­ti.

Il­ta hui­pen­tui uu­den vuo­den juh­lin­taan lei­ri­kes­kuk­sen ko­dal­la mak­ka­raa pais­ta­en ja yh­des­sä­o­los­ta naut­tien. Vuo­si vaih­tui mah­ta­vas­sa ra­ket­tien räis­kees­sä. Il­taa jat­ket­tiin vie­lä lei­ri­kes­kuk­ses­sa ju­tel­len, pe­lail­len ja lau­lel­len. Il­ta eh­ti ve­nyä pit­käl­le yö­hön, en­nen kuin väki malt­toi käy­dä nuk­ku­maan.

Hyvä ko­ke­mus lei­ris­tä

Uu­den­vuo­den­päi­vä al­koi keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­nan lait­ta­mal­la her­kul­li­sel­la ja täyt­tä­väl­lä bruns­sil­la. Edel­li­syön val­vo­mi­ses­ta huo­li­mat­ta lei­ri­kes­kuk­sen sii­vo­a­mi­nen su­jui te­hok­kaas­ti. Lop­pu­har­tau­den yh­tey­des­sä kuul­tiin kuo­ro­lau­lua, jota lei­ri­läi­set oli­vat vii­kon­lo­pun ai­ka­na har­joi­tel­leet. Lei­rin ai­ka­na lau­let­tiin pal­jon myös yh­des­sä. Sii­o­nin lau­lu­jen sa­nat pu­hut­te­li­vat niin nuo­ria kuin van­hem­pi­a­kin.

Nuo­ret iloit­si­vat mah­dol­li­suu­des­ta pääs­tä nä­ke­mään tut­tu­ja sekä tu­tus­tu­maan toi­siin us­ko­vai­siin nuo­riin.

– Lei­ri­kes­kuk­seen oli help­poa tul­la viet­tä­mään uut­ta vuot­ta. Pa­ras­ta lei­ril­lä oli mu­ka­va ja tur­val­li­nen il­ma­pii­ri, to­te­si eräs lei­ri­läi­nen.

Moni oli­si val­mis läh­te­mään lei­ril­le uu­des­taan­kin ja vies­ti muil­le nuo­ril­le oli roh­kai­se­va: ”Kan­nat­taa tul­la!”.

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys