JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vuo­si­ko­kous hoi­tui Vaa­sas­sa etäyh­teyk­sin

Uutiset
27.2.2021 8.30

Juttua muokattu:

26.2. 15:52
2021022615525920210227083000
Vaasan seudun Rauhanyhdistyksen etäkokouksen toimihenkilöinä toimivat taloudenhoitaja Johannes Hurtig (vas.), kokouksen sihteeri Olli Ilkko ja puheenjohtaja Arto Mäkinen sekä yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Linna.

Vaasan seudun Rauhanyhdistyksen etäkokouksen toimihenkilöinä toimivat taloudenhoitaja Johannes Hurtig (vas.), kokouksen sihteeri Olli Ilkko ja puheenjohtaja Arto Mäkinen sekä yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Linna.

Valtteri Saukko

Vaasan seudun Rauhanyhdistyksen etäkokouksen toimihenkilöinä toimivat taloudenhoitaja Johannes Hurtig (vas.), kokouksen sihteeri Olli Ilkko ja puheenjohtaja Arto Mäkinen sekä yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Linna.

Vaasan seudun Rauhanyhdistyksen etäkokouksen toimihenkilöinä toimivat taloudenhoitaja Johannes Hurtig (vas.), kokouksen sihteeri Olli Ilkko ja puheenjohtaja Arto Mäkinen sekä yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Linna.

Valtteri Saukko

Pirk­ko Hur­tig

Vaa­san seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous su­jui jou­he­vas­ti kah­den har­joi­tus­ko­kouk­sen jäl­keen. SRK on lä­het­tä­nyt rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le oh­jei­ta etä­ko­kous­ta­mi­seen.

Pan­de­mi­an vuok­si sää­det­ty poik­keus­la­ki mah­dol­lis­taa vuo­si­ko­kous­ten jär­jes­tä­mi­sen etä­ko­kouk­se­na. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) lä­het­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le hy­vät oh­jeis­tuk­set, ker­toi Vaa­san seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tuo­mas Lin­na.

Hän ko­ros­ti, et­tä yh­dis­tyk­sen ko­kous, jos­ta pu­hu­taan myös vuo­si­ko­kouk­se­na, on tär­keä jär­jes­täy­ty­neen yh­dis­tyk­sen toi­min­nan tar­kas­te­lu­paik­ka.

Ko­kouk­seen liit­ty­mis­tä har­joi­tel­tiin etu­kä­teen

Yh­dis­tyk­sen ta­lou­den­hoi­ta­ja Jo­han­nes Hur­tig ker­toi ko­kouk­sen etu­kä­teis­jär­jes­te­lyis­tä:

– Ko­kous­kut­sun yh­tey­des­sä ke­ho­tet­tiin il­moit­tau­tu­maan ko­kouk­seen. Myö­hem­min il­moit­tau­tu­neet sai­vat sitä var­ten lin­kin ja sa­mal­la ko­kouk­sen esi­tys­lis­tan ja muun ko­kous­ma­te­ri­aa­lin. Jär­jes­tim­me ko­kous­ta edel­tä­vä­nä päi­vä­nä kak­si har­joi­tus­ko­kous­ta, jol­loin ha­luk­kaat sai­vat tes­ta­ta liit­ty­mis­tä omal­la lait­teis­tol­la ja heil­le an­net­tiin tar­vit­ta­vaa tie­to­tek­nis­tä tu­kea.

Jä­se­net osal­lis­tui­vat­kin lu­kui­sas­ti ko­kouk­seen tie­to­ko­nei­den­sa vä­li­tyk­sel­lä ja kes­kus­te­lua käy­tiin vilk­kaas­ti.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä, mis­tä asi­ois­ta ko­kouk­ses­sa pää­tet­tiin.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys