JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yh­dis­tyk­sen tär­kein teh­tä­vä on vä­lit­tää evan­ke­liu­mia

Uutiset
30.9.2015 8.50

Ki­vi­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä ko­koon­nut­tiin 20. syys­kuu­ta juh­lis­ta­maan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 80-vuo­tis­ta tai­val­ta. Juh­la­vie­rai­ta pal­ve­li­vat keit­ti­ös­sä Nel­li (vas.), Ou­ti, Tert­tu, Lii­sa, Mar­ja-Lii­sa, Mart­ta, Pau­la, Sei­ja, An­ne­li, Rai­ja, He­le­na ja Min­na.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jou­ni Ha­lo­nen ker­toi Ki­vi­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen juh­lan ter­veh­dys­sa­nois­sa, et­tä evan­ke­liu­min saar­naa­mi­nen on jat­ku­nut Ki­vi­jär­vel­lä koh­ta 140 vuo­den ajan ja jär­jes­täy­ty­nees­sä yh­dis­tyk­ses­sä­kin jo 80 vuo­den ajan. Yhä edel­leen se on koko yh­dis­tyk­sen tär­kein teh­tä­vä.

Kivijärven Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Jouni Halonen esitti juhlassa tervehdyssanat.

Kivijärven Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Jouni Halonen esitti juhlassa tervehdyssanat.

Ki­vi­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja

Jou­ni Ha­lo­nen esit­ti juh­las­sa ter­veh­dys­sa­nat.

Toi­vo tai­vaas­ta

Päi­vä al­koi mes­sul­la kir­kos­sa. Ki­vi­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Timo Kemp­pai­nen toi­mit­ti eh­tool­lis­mes­sun, jos­sa saar­na­si Mik­ko Kin­nu­nen.

Kin­nu­nen luki Raa­ma­tus­ta päi­vän teks­tin Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min vii­den­nes­tä lu­vus­ta ja poh­ti elä­män kier­to­kul­kua. Nyt on al­ka­nut syk­sy, joka on luon­nos­sa erään­lais­ta kuo­le­man ai­kaa, kun kas­vit la­kas­tu­vat ja kuih­tu­vat. Luon­to val­mis­tau­tuu tal­vea var­ten. Kui­ten­kin sil­muis­sa on kät­ket­ty­nä elä­mä, joka ke­vääl­lä taas al­kaa ver­so­ta ja elää. Ih­mi­sil­lä­kin on toi­vo tai­vaas­ta ja he­rää­mi­ses­tä kuo­le­man jäl­keen tai­vaan juh­laan.

Työ­tä Ju­ma­lan kun­ni­ak­si

Mes­sun jäl­keen siir­ryt­tiin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lol­le juh­la­seu­ro­jen viet­toon. Juh­las­sa muis­tel­tiin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ta­pah­tu­mia vuo­sien var­rel­ta. Ki­vi­jär­ve­läi­nen kant­to­ri Mart­ti Hert­te­li oli koon­nut van­hois­ta ja ny­kyi­sis­tä ki­vi­jär­ve­läi­sis­tä kuo­ron juh­laa var­ten. Li­säk­si mo­net ta­hot osoit­ti­vat ter­veh­dyk­sen­sä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si.

Sekakuoron esitystä johti kanttori Martti Hertteli.

Sekakuoron esitystä johti kanttori Martti Hertteli.

Seu­ra­pu­hees­sa Jus­si Ren­to­la luki Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­ta lä­he­tys­käs­kyn (Matt 28:18–20). Sii­nä Jee­sus käs­kee ope­tus­lap­sia opet­ta­maan kaik­kea kan­saa ja kas­ta­maan hei­tä Py­hän Hen­gen ni­meen. Jee­sus ker­too myös tai­vaan val­ta­kun­nan lä­hes­ty­mi­ses­tä. Sik­si on tär­ke­ää teh­dä pa­ran­nus ja us­koa Ju­ma­laan.

Ren­to­la ker­toi, et­tä Ki­vi­jär­vel­lä­kin on lu­ke­mat­to­mia ker­to­ja ko­koon­nut­tu Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon. On myös osal­lis­tut­tu eri­lai­siin teh­tä­viin, jot­ta jo­kai­nen kuu­li­si Ju­ma­lan sa­naa, ja sitä kaut­ta us­koi­si sitä omal­le sy­dä­mel­leen.

Ku­vat: Ta­pa­ni Kai­nu­lai­nen

Voit lu­kea ai­hees­ta li­sää tä­nään il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys