JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhteinen ylistysvirsi kaikui Suviseurojen kiitosjuhlassa

Uutiset
24.11.2022 12.00

Juttua muokattu:

24.11. 11:19
2022112411192020221124120000

Ma­ri­ka Hy­vä­ri

Van­taa

Kii­tos­juh­las­sa nou­si esiin ilo kent­tä­seu­ro­jen to­teu­tu­mi­ses­ta. Sama ilo vä­lit­tyy jul­kis­te­tus­ta su­vi­seu­ra­kir­jas­ta.

Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen kii­tos­juh­laa vie­tet­tiin Van­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 20. mar­ras­kuu­ta. Erk­ki Rau­ta­kos­ki muis­te­li pää­tös­pu­hees­sa aja­tus­taan Su­vi­seu­rois­ta: ”Isos­sa­tel­tas­sa is­tuu maa­il­man on­nel­li­sin kan­sa, ja sii­hen jouk­koon mi­nä­kin saan kuu­lua!”

Ju­ma­la siu­na­si seu­rat

Lo­pen Su­vi­seu­rat to­teu­tui­vat kent­tä­seu­roi­na, vaik­ka val­mis­te­lu­työ­tä var­jos­ti pan­de­mi­an tuo­ma epä­var­muus. Lo­pen or­ga­ni­saa­tio ryh­tyi val­mis­te­lui­hin il­man har­joi­tus­ta, sil­lä edel­li­sen ke­sän seu­rat to­teu­tui­vat etä­nä.

– Ju­ma­lal­la on kui­ten­kin va­raa siu­na­ta seu­ra­jär­jes­te­lyi­tä ja nyt on kii­tol­li­nen mie­li, to­te­si Van­taan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jaak­ko Aho.

Lo­pen Su­vi­seu­rois­ta vas­ta­si seit­se­män rau­ha­nyh­dis­tys­tä: Es­poo, Hel­sin­ki, Hy­vin­kää, Hä­meen­lin­na, Loh­ja, Nur­mi­jär­vi ja Van­taa. Pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jor­ma Hen­ti­lä osoit­ti kii­tok­set SRK:n ja su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on vas­tuu­hen­ki­löil­le ja kai­kil­le su­vi­seu­ra­työ­hön osal­lis­tu­neil­le.

– Teh­ty työ mah­dol­lis­ti ta­pah­tu­man pää­tar­koi­tuk­sen: seu­ra­vä­en ko­koon­tu­mi­sen Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon.

Aja­tus Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vuo­ron ha­ke­mi­ses­ta Van­taan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le syn­tyi 13 vuot­ta sit­ten. Sii­tä al­koi pit­kä mat­ka. Seu­rat siir­tyi­vät suun­ni­tel­lus­ta ja työ pit­kit­tyi.

– Voim­me vain ih­me­tel­lä, kuin­ka Ju­ma­la an­taa voi­mia, in­toa ja iloa työ­hön ja us­koa tu­le­vai­suu­teen, Hen­ti­lä to­te­si.

Kuu­li­joi­ta ym­pä­ri maa­il­man

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la kiit­ti su­vi­seu­ra­työn te­ki­jöi­tä ja myös per­heen­jä­se­niä, jot­ka mah­dol­lis­ti­vat osal­lis­tu­mi­sen. Pa­lo­la muis­tut­ti Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn siu­nauk­sel­li­suu­des­ta:

– Saat­te näh­dä, et­tä vai­van­nä­kön­ne ei ol­lut tur­haa Her­ras­sa.

Su­vi­seu­rat ko­ko­si­vat kym­me­niä tu­han­sia seu­ra­vie­rai­ta pai­kan pääl­le. Sen li­säk­si seu­ro­ja kuun­nel­tiin ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä ym­pä­ri maa­il­man. Saar­nat, ju­ma­lan­pal­ve­lus ja Su­vi­seu­ro­ja edel­tä­vät kirk­ko­lau­lu­ti­lai­suu­det ovat yhä ne­tis­sä kuun­nel­ta­vis­sa ja kat­sel­ta­vis­sa.

– Jär­jes­tä­jät ei­vät voi tie­tää, mis­tä kyl­vet­ty sie­men löy­tää hy­vän maa­pe­rän, sa­noi Hen­ti­lä.

Mo­ni­puo­li­nen su­vi­seu­ra­jul­kai­su

Ti­lai­suu­des­sa jul­kis­tet­tiin 111. su­vi­seu­ra­kir­ja Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta. SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Sep­pä­nen ker­toi, et­tä kir­ja ko­ko­aa vä­rik­käin va­lo­ku­vin ja na­pa­koin teks­tein seu­ro­jen hen­gel­li­sen vies­tin ja val­ta­vat jär­jes­te­lyt.

Teos ta­voit­taa myös seu­ro­jen tun­nel­man:

– Su­vi­seu­ro­jen sa­no­ma las­ten kal­tai­ses­ta tai­vas­ten val­ta­kun­nas­ta oli sil­min näh­tä­vis­sä, kor­vin kuul­ta­vis­sa ja ais­tit­ta­vis­sa seu­ra­ken­täl­lä ja pu­heis­sa, muis­te­li Sep­pä­nen.

Kii­tos­lau­lu Her­ral­le

Mu­siik­ki ja psal­mit joh­dat­ti­vat juh­la­vä­en Su­vi­seu­ro­jen tee­maan. Lap­set lau­loi­vat sy­käh­dyt­tä­väs­ti: ”Sy­lis­sän­sä pai­men kan­taa pie­nim­mät­kin ka­rit­sat. Hel­lään hel­maan­sa hän nos­taa vä­sy­neim­mät kul­ki­jat”. Psal­mi­teks­tit vä­lit­ti­vät luot­ta­muk­sen Ju­ma­lan huo­len­pi­toon ja ar­moon, joka kes­tää ajas­ta ai­kaan.

Kuo­ro­lai­set ja koko juh­la­vä­ki yh­tyi ylis­tys­vir­teen: ”Sie­lu­ni, nyt kii­tä Her­raa, lu­nas­ta­jaa, luo­jaa­si! Lap­sek­seen hän si­nut os­ti, or­juu­des­ta va­paak­si. Hän on ai­na aut­ta­ja­si, ar­mos­saan vie au­tuu­teen. Kii­tä rie­mui­ten siis Her­raa nyt ja ai­kaan iä­i­seen!” (VK 461:6.)

Kir­ja kut­suu Ju­ma­lan val­ta­kun­taan

Su­vi­seu­ra­jul­kai­sun tar­koi­tuk­se­na on vies­tiä seu­ro­jen sa­no­maa ja kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Kir­jas­ta vä­lit­tyy ilo ja kii­tol­li­suus sii­tä, et­tä kent­tä­seu­rat to­teu­tui­vat pit­kän tau­on jäl­keen.

– Tun­tui hy­väl­tä, kun ih­mi­set lu­pau­tui­vat kir­joit­ta­maan kir­jaan, muis­te­li Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta -te­ok­sen toi­mit­ta­ja Kert­tu­li Hop­pa työn al­ku­vai­hei­ta.

Yh­teis­työ Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lun, SRK:n hen­ki­lö­kun­nan ja toi­mi­tus­neu­vos­ton kans­sa toi­mi hy­vin.

– Oli tur­val­lis­ta tie­tää, et­tä joku kor­jaa, jos it­sel­lä on jää­nyt jo­tain huo­maa­mat­ta, ker­toi Hop­pa.

Teos si­säl­tää run­saas­ti ku­via. Kir­ja si­säl­tää muun mu­as­sa jut­tu­ja lap­sis­ta, seu­ra­val­mis­te­luis­ta ja työ­vuo­rois­ta seu­ro­jen ai­ka­na. Li­säk­si sii­nä on koos­teet saar­nois­ta, jot­ka ovat kuun­nel­ta­vis­sa ko­ko­nai­si­na kir­jaan lii­te­tyl­tä MP3-le­vyl­tä.

Usea Su­vi­seu­ro­jen puhe ke­hot­ti luot­ta­maan lap­sen lail­la Ju­ma­lan voi­maan ja hy­vyy­teen. Le­vot­to­mas­sa maa­il­man­ti­lan­tees­sa­kin Ju­ma­lan sana tuo tur­van.

– Toi­von, et­tä kir­jas­ta vä­lit­tyy tämä loh­du­tuk­sen vies­ti, sa­noi Hop­pa.

Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen kii­tos­juh­la on kat­sot­ta­vis­sa Van­taan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen Yo­u­tu­be -ka­na­van kaut­ta.