JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhteisöllisyys näkyy Senegalin seuroissa

Uutiset
7.7.2022 14.05

Juttua muokattu:

7.7. 15:12
2022070715122320220707140500

Päi­vä­mies

Gam­bia ja Se­ne­gal

Lä­he­tys­seu­rat ovat odo­tet­tu­ja ta­pah­tu­mia Gam­bi­as­sa ja Se­ne­ga­lis­sa. Vaik­ka puit­teet poik­ke­a­vat suo­ma­lai­sis­ta seu­rois­ta, si­säl­tö on sama.

Sa­mu­li Riek­ki ja Juk­ka Kol­mo­nen suun­ta­si­vat pan­de­mi­an jäl­keen en­sim­mäi­sel­le lä­he­tys­mat­kal­le Gam­bi­aan tou­ko­kuun puo­len vä­lin paik­keil­la. Noin puo­li­tois­ta viik­koa kes­tä­neel­lä mat­kal­la he vie­rai­li­vat myös Gam­bi­an naa­pu­ri­maas­sa Se­ne­ga­lis­sa. Op­pai­na mat­kal­la toi­mi­vat gam­bi­a­lai­set Alfp­hon­se Haba ja Ba­da­ra ”Bun­ny” Ca­ma­ra. Ko­ro­na-ai­ka­na seu­ro­ja on jär­jes­tet­ty Suo­mes­ta What­sAp­pin kaut­ta eng­lan­nin ja rans­kan kie­lel­lä.

Kas­vois­ta kas­voi­hin

Gam­bi­as­sa Bu­sum­ba­lan ky­läs­sä on uu­si toi­mi­ta­lo, jos­sa jär­jes­te­tään sään­nöl­lis­tä toi­min­taa. Sun­nun­tai­sin us­ko­vai­set ko­koon­tu­vat sin­ne seu­roi­hin ja py­hä­kou­luun. Seu­rois­sa pal­ve­le­vat pai­kal­li­set pu­hu­jat Alfp­hon­se Haba ja Ed­vin Mis­sa­lie. Lä­he­tys­mat­kat ovat pai­kal­lis­ten seu­ro­jen li­säk­si ai­na odo­tet­tu­ja ja toi­vot­tu­ja ta­pah­tu­mia.

– Saim­me jäl­leen ko­kea sen, kuin­ka odo­tet­tu lä­he­tys­mat­ka oli. Pit­kän ajan jäl­keen saim­me ta­va­ta kas­vois­ta kas­voi­hin. Gam­bi­as­sa kirk­koon ko­koon­tui yli 170 ih­mis­tä, ja he ha­lu­si­vat ju­tel­la ja ker­toa kuu­lu­mi­si­aan, muis­te­lee Riek­ki.

Suo­la­pii­ra­koi­ta seu­ra­vä­el­le

Gam­bi­as­ta pu­hu­jat suun­ta­si­vat Se­ne­ga­liin Mbu­rin kau­pun­kiin, jos­sa on pie­ni us­ko­vais­ten jouk­ko. Ho­tel­lis­sa he ta­pa­si­vat se­ne­ga­li­lai­sen Da­niel NDec­kyn, joka or­ga­ni­soi per­heen­sä kans­sa pai­kal­li­sia seu­ro­ja ja us­ko­vais­ten ko­koon­tu­mi­sia.

Seu­rat jär­jes­tet­tiin Da­niel NDec­kyn pi­ha­pii­ris­sä. Pai­kal­le saa­pui noin 50 vie­ras­ta, jois­ta suu­rin osa oli nuo­ria ja lap­sia. Jär­jes­te­li­jät oli­vat teh­neet suu­ren työn seu­ro­jen eteen. Da­niel NDec­ky ja Ba­da­ra Ca­ma­ra oli­vat kier­tä­neet naa­pu­rus­tos­sa kut­su­en ih­mi­siä seu­roi­hin. Nai­set kok­kai­li­vat avo­tu­lel­la seu­ra­vä­el­le ruo­kaa, ja jo­kai­sel­le tar­joil­tiin seu­ro­jen jäl­keen suo­la­pii­ra­koi­ta ja munk­ke­ja.

– Tun­nel­ma af­rik­ka­lai­sis­sa seu­rois­sa on vä­li­tön­tä ja va­paa­ta, mut­ta seu­ra­vie­raat kui­ten­kin kuun­te­le­vat tark­kaa­vai­ses­ti. Yh­tei­söl­li­syys nä­kyy seu­rois­sa­kin: lap­set is­tu­vat yleen­sä kil­tis­ti, mut­ta jos joku al­kaa kiu­ku­tel­la, lä­hin­nä ole­va ai­kui­nen rau­hoit­te­lee hä­net, ku­vai­lee Riek­ki seu­ro­ja.

Se­ne­gal on rans­kan­kie­li­nen maa, mut­ta pu­heet tul­kat­tiin use­al­le kie­lel­le. Vaik­ka puit­teet ovat eri­lai­set kuin seu­rois­sa Suo­mes­sa, si­säl­löl­tään ne ovat sa­man­lai­sia.

– Kuu­li­jat ha­lu­si­vat us­koa ja pyy­si­vät saa­da kuul­la evan­ke­liu­mia. He toi­voi­vat myös lä­he­tys­pu­hu­jia pa­laa­maan pian ta­kai­sin seu­ro­ja pi­tä­mään. Suo­mes­sa asu­vil­le us­ko­vai­sil­le pyy­det­tiin ker­to­maan ter­vei­set, vä­lit­tää Riek­ki Se­ne­ga­lin us­ko­vais­ten vies­tin.

Jut­tu on jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 15.6.2022.

6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys