JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhteistyössä on voimaa – yhteismyyjäiset lähestyvät

Uutiset
10.3.2023 9.25

Juttua muokattu:

10.3. 09:20
2023031009203820230310092500
Helsingin, Espoon ja Vantaan Rauhanyhdistykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet suurmyyjäisiä Maitoisten leirikeskuksen hyväksi. Kuva on vuoden 2016 myyjäisistä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan Rauhanyhdistykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet suurmyyjäisiä Maitoisten leirikeskuksen hyväksi. Kuva on vuoden 2016 myyjäisistä.

Paula Niemelä

Helsingin, Espoon ja Vantaan Rauhanyhdistykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet suurmyyjäisiä Maitoisten leirikeskuksen hyväksi. Kuva on vuoden 2016 myyjäisistä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan Rauhanyhdistykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet suurmyyjäisiä Maitoisten leirikeskuksen hyväksi. Kuva on vuoden 2016 myyjäisistä.

Paula Niemelä

An­nii­na Sääs­ki­lah­ti

Hel­sin­ki

”Työ tun­tuu eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä, kun tie­tää mi­ten tär­ke­än asi­an puo­les­ta va­ro­ja ke­rä­tään.” Ta­voit­tee­na on jär­jes­tää 11. maa­lis­kuu­ta Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä myy­jäi­set sekä ar­von­ta, jol­la ke­rä­tään va­ro­ja lei­ri­kes­kuk­sen toi­min­nan tu­ke­mi­sek­si.

”Ju­ma­lan ter­ve! On taas se mu­ka­va ai­ka vuo­des­ta, kun Hel­sin­ki, Es­poo ja Van­taa jär­jes­tä­vät yh­teis­myy­jäi­set Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen hy­väk­si.”

Kir­joi­tan vies­tiä, jon­ka vas­taa­not­ta­ji­na on tut­tu­ja ja muu­ta­mia uu­sia ih­mi­siä kol­mel­ta isol­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä. Tämä on kuu­des ker­ta, kun olen koor­di­noi­mas­sa näi­tä myy­jäi­siä.

Myy­jäis­jär­jes­te­lyt al­koi­vat jo vuo­den­vaih­tees­sa ar­pa­jais­lu­pa­ha­ke­muk­sel­la. Nyt on vuo­ros­sa suun­nit­te­lu­ko­kous, jos­sa jaam­me vas­tuu­a­lu­eet sekä mie­tim­me si­säl­töä myy­jäis­ta­pah­tu­maan.

Toi­veis­sa ko­ti­lei­von­nai­sia

Ko­kouk­ses­sa kes­kus­te­lu käy vilk­kaa­na. Vii­me vuon­na es­poo­lai­set jär­jes­ti­vät me­nes­tyk­sek­kään kak­ku­kah­vi­lan, ja se to­teu­te­taan myös tänä vuon­na. Vesi he­rah­taa kie­lel­le, kun kuun­te­lem­me, mitä herk­ku­ja pöy­tään tu­lee. Jär­jes­te­lyi­den ohes­sa ja­e­taan vin­kit ja neu­vot sekä yh­dis­te­tään osaa­mi­set.

Lei­von­ta­vas­taa­va Ja­ni­na Torn­berg Van­taal­ta ker­too, et­tä myy­jäis­jär­jes­te­lyt on aloi­tet­tu hy­vil­lä mie­lin.

– Lei­von­ta­ryh­mät on ak­ti­voi­tu Van­taan li­säk­si Hel­sin­gis­sä ja Es­poos­sa. Mu­ka­vas­ti on tuot­tei­ta tu­los­sa myyn­tiin. Toi­von mu­kaan saam­me myös ko­to­na teh­ty­jä lei­von­nai­sia myyn­tiin.

Po­si­tii­vi­nen il­ma­pii­ri ilah­dut­taa

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vas­tuu­a­lu­ee­na on muun mu­as­sa ar­pa­jais­lu­van han­kin­ta sekä ar­po­jen myyn­nin or­ga­ni­soin­ti.

– Olen ar­po­ja myy­des­sä­ni ko­ke­nut, et­tä ih­mi­set mie­lel­lään osal­lis­tu­vat ar­von­taan ja ha­lu­a­vat kuul­la tu­le­vis­ta myy­jäi­sis­tä, poh­tii Hel­sin­gin ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä Jan­ne Kar­ju­la.

– Yh­des­sä to­teu­te­tus­sa ko­ko­nai­suu­des­sa on val­ta­vas­ti voi­maa, ja tun­tuu et­tä ta­pah­tu­ma jär­jes­tyy sik­si mel­koi­sen ke­vy­es­ti. Työ tun­tuu eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä, kun tie­tää, mi­ten tär­ke­än asi­an puo­les­ta va­ro­ja ke­rä­tään. On ilo näh­dä se po­si­tii­vi­nen asen­ne ja il­ma­pii­ri, jol­la jär­jes­tä­vät ja ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­vat ha­lu­a­vat ol­la tätä työ­tä te­ke­mäs­sä, hän jat­kaa.

Ko­kouk­sen jäl­keen mie­tin, kuin­ka val­ta­va ilo on ol­la jär­jes­tä­mäs­sä täl­lais­ta ta­pah­tu­maa yh­des­sä naa­pu­ri­rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa ja tu­tus­tua si­tä­kin kaut­ta us­ko­nys­tä­viin.

26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys