JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yh­teis­työ­toi­mi­kun­tien syys­ko­kouk­sis­sa to­det­tiin: "Yh­teis­työ jat­kuu mo­nin osin en­ti­seen mal­liin"

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
14.10.2015 6.43

Juttua muokattu:

1.1. 23:19
2020010123195620151014064300

KUVA: SINIKKA VUONOKARI-KäMäRäINEN

KUVA: SINIKKA VUONOKARI-KäMäRäINEN

SRK:n uu­den alu­eel­li­sen yh­teis­työ­mal­lin mu­kai­set yh­teis­työ­toi­mi­kun­nat ko­koon­tui­vat syys–lo­ka­kuun vaih­tees­sa en­sim­mäi­siin ko­kouk­siin­sa. Ete­läi­sen alu­een ko­kous jär­jes­tet­tiin Jäm­sän opis­tol­la, kes­ki­sen alu­een Reis­jär­ven opis­tol­la ja poh­joi­sen alu­een Ra­nu­an opis­tol­la (ku­vas­sa). Yh­teis­työ­toi­mi­kun­nat kes­kus­te­li­vat työ­muo­to­jen alu­eel­li­ses­ta tu­ke­mi­ses­ta sekä so­pi­vat yh­tei­sis­tä me­net­te­ly­ta­vois­ta tu­le­van toi­min­ta­kau­den suun­nit­te­lun poh­jak­si.

Ete­läi­ses­sä ko­kouk­ses­sa esil­lä hyvä yh­teis­työ

Alu­eel­li­sen yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­sen ta­voit­tee­na on hel­pot­taa rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­taa, ja­kaa hy­viä käy­tän­tö­jä ja osaa­mis­ta yh­dis­tys­ten kes­ken sekä tar­jo­ta ver­tais­tu­kea rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­mi­hen­ki­löil­le. Yh­teis­työ­tä ke­hi­te­tään myös opis­to­jen ja lei­ri­kes­kus­ten kans­sa. Opis­to voi tar­jo­ta yh­dis­tys­toi­min­nan kurs­se­ja ja lei­ri­kes­kuk­set rau­ha­nyh­dis­tys­ten omia lei­re­jä.

Jäm­sän opis­ton nä­ky­mät ovat va­loi­sat, vaik­ka edes­sä on ta­lou­del­li­sia haas­tei­ta. Opis­ton tar­vet­ta ku­vas­ta­nee se, et­tä vain noin joka toi­nen ha­ki­ja sai opis­ke­lu­pai­kan.

Ko­kouk­ses­sa oli esil­lä myös kan­sa­no­pis­ton van­han osan ka­ton uu­si­mi­nen. Va­ro­jen ke­rää­mi­sen ta­vois­ta kes­kus­tel­tiin in­nok­kaas­ti. Opis­toa myös eväs­tet­tiin lä­hes­ty­mään alu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­siä hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si.

Jämsän opistolla kokoontuivat eteläisen alueen edustajat. Kokouksessa todettiin, että yhteistyön kehittämisessä hyödynnetään tietotekniikkaa. Matkustamisen vähentämiseksi kokouksia pidetään tietokoneen välityksellä ja dokumenttien jakamisessa käytetään ryhmätyötilaa.

Jämsän opistolla kokoontuivat eteläisen alueen edustajat. Kokouksessa todettiin, että yhteistyön kehittämisessä hyödynnetään tietotekniikkaa. Matkustamisen vähentämiseksi kokouksia pidetään tietokoneen välityksellä ja dokumenttien jakamisessa käytetään ryhmätyötilaa.

KUVA: KALEVI NIEMIKORPI

Jäm­sän opis­tol­la ko­koon­tui­vat ete­läi­sen alu­een edus­ta­jat. Ko­kouk­ses­sa to­det­tiin,

et­tä yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­ses­sä hyö­dyn­ne­tään tie­to­tek­niik­kaa. Mat­kus­ta­mi­sen

vä­hen­tä­mi­sek­si ko­kouk­sia pi­de­tään tie­to­ko­neen vä­li­tyk­sel­lä ja do­ku­ment­tien

ja­ka­mi­ses­sa käy­te­tään ryh­mä­työ­ti­laa.

Poh­joi­sel­la alu­eel­la iloit­tiin ak­tii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta

Poh­joi­sen alu­een haas­tee­na on sen laa­juus. Sik­si esi­mer­kik­si alu­e­tii­mien ko­kouk­sia on jär­jes­tet­ty Skype-pa­la­ve­rei­na.

Ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin sii­tä, et­tä myös yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan työn ta­voi­te on seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen ja evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen. On tär­keä miet­tiä, mis­sä muu­al­la­kin kuin rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä seu­ro­ja voi­tai­siin jär­jes­tää, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni epä­us­koi­nen löy­täi­si seu­roi­hin ja sai­si mah­dol­li­suu­den kuul­la Ju­ma­lan sa­naa.

Poh­joi­seen alu­ee­seen kuu­lu­vat Poh­jois-Suo­men lei­ri­kes­kus ja yh­des­sä kes­ki­sen alu­een kans­sa Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kus. Kuu­sa­mon lei­ri­kes­kuk­sen myy­mi­sen jäl­keen Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kus on nyt koko Poh­jois-Suo­mea var­ten. Poh­jois-Suo­men lei­ri­kes­kuk­seen so­pi­si enem­män­kin lei­re­jä ja lei­ri­läi­siä. Ko­kouk­ses­sa iloit­tiin sii­tä, et­tä uu­sia lei­re­jä on suun­ni­tel­tu yh­des­sä koil­lis­maa­lais­ten kans­sa.

Sii­ka­tör­mäl­lä on myön­tei­nen on­gel­ma: lei­re­jä on niin pal­jon, et­tä on vai­kea löy­tää tar­peek­si lei­ri­oh­jaa­jia eli en­ti­sel­tä ni­mel­tään lei­ri-isän­tiä.

Kes­ki­sen alu­een ko­kouk­ses­sa muis­tu­tet­tiin läh­tö­koh­dis­ta

Kes­ki­sen alu­een ko­kouk­ses­sa pu­hut­tiin, mi­ten kes­keis­tä on, et­tä toi­min­ta läh­tee rau­ha­nyh­dis­tys­ten tar­peis­ta. Ko­kouk­ses­sa muis­tu­tet­tiin toi­min­nan pe­ru­sa­ja­tuk­ses­ta: edis­tää evan­ke­liu­min työn te­ke­mis­tä ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten pää­toi­min­ta­muo­don, seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­tä. Sa­mal­la mo­ni­puo­li­nen alu­eel­li­nen toi­min­ta sel­kiy­tyy ja hy­väk­si ko­et­tu­ja käy­tän­tei­tä ja­e­taan rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nan tu­ek­si. On tär­ke­ää myös, et­tä suu­ren or­ga­ni­saa­ti­on kes­kel­lä ei yk­sit­täi­nen ih­mi­nen unoh­du.

Yhtenä SRK:n johtokunnan edustajana keskisen alueen yhteistyötoimikunnassa toimii Hannu Tervonen (vas.), lapsi- ja nuorisotyön edustajana Jussi Rentola sekä lähetystyön edustajana Hannu Rantala.

Yhtenä SRK:n johtokunnan edustajana keskisen alueen yhteistyötoimikunnassa toimii Hannu Tervonen (vas.), lapsi- ja nuorisotyön edustajana Jussi Rentola sekä lähetystyön edustajana Hannu Rantala.

KUVA: PEKKA HUHTALA

Yh­te­nä SRK:n joh­to­kun­nan edus­ta­ja­na kes­ki­sen alu­een yh­teis­työ­toi­mi­kun­nas­sa

toi­mii Han­nu Ter­vo­nen (vas.), lap­si- ja nuo­ri­so­työn edus­ta­ja­na Jus­si Ren­to­la sekä

lä­he­tys­työn edus­ta­ja­na Han­nu Ran­ta­la.

Ke­vääl­lä huh­ti­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vät kak­si­päi­väi­set yh­teis­työ­se­mi­naa­rit ko­ko­a­vat alu­een kaik­kien rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat yh­del­le kool­le. Se­mi­naa­ris­sa esi­tel­lään muun mu­as­sa alu­een yh­teis­toi­min­ta­ka­len­te­ri seu­raa­val­le vuo­del­le ja kuul­laan jäl­leen rau­ha­nyh­dis­tys­ten ko­ke­muk­set ja toi­veet tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­lun poh­jak­si.

Yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan ko­kouk­ses­sa to­det­tiin, et­tä yh­teis­työ jat­kuu uu­del­leen jär­jes­täy­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta mo­nil­ta osin en­ti­seen mal­liin.

Teks­tit: Pek­ka Huh­ta­la, Rau­no Saar­nio ja Si­nik­ka Vuo­no­ka­ri-Kä­mä­räi­nen

Voit lu­kea yh­teis­työ­toi­mi­kun­tien ko­koon­tu­mi­sis­ta li­sää tä­nään il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys