JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen koh­tee­na nuor­ten kou­lu­tus

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
30.1.2019 12.23

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302441820190130122300

Vuo­den 2019 yh­teis­vas­tuu­ke­räys tu­kee las­ten ja nuor­ten kou­lu­tus­ta Suo­mes­sa ja maa­il­man ka­tast­ro­fi­a­lu­eil­la. Ke­räys käyn­nis­tyy sun­nun­tai­na 3.2.2019.

Suo­mes­sa noin 120 000 las­ta ja nuor­ta kas­vaa pie­ni­tu­loi­ses­sa per­hees­sä. Kai­kil­la ei ole va­raa toi­vo­miin­sa toi­sen as­teen opin­toi­hin, sil­lä opin­nois­ta koi­tu­vat kus­tan­nuk­set, ku­ten op­pi­kir­jat ja tie­to­ko­ne, voi­vat ol­la per­heen ta­lou­del­le yk­sin­ker­tai­ses­ti lii­an suu­ri ra­si­te. Il­man kou­lu­tus­ta on kui­ten­kin vai­kea saa­da töi­tä.

– Kou­lu­tuk­sen ul­ko­puo­lel­le jää­mi­nen ja unel­mien kuo­le­mi­nen on syvä yk­si­lön tra­ge­dia, mut­ta se on myös mer­kit­tä­vä ta­lou­del­li­nen haas­te koko yh­teis­kun­nal­le. Mei­dän on saa­ta­va pe­rus­tus­lain 16 § to­teu­tu­maan, ei­kä va­rat­to­muus sai­si ol­la yh­den­kään nuo­ren kou­lut­tau­tu­mi­sen es­tee­nä, Yh­teis­vas­tuun ke­räys­joh­ta­ja Ta­pio Pa­ju­nen sa­noo.

Maa­il­man ka­tast­ro­fi­a­lu­eil­la las­ten ja nuor­ten kou­lu­tuk­sen es­tei­nä ovat eri­lai­set luon­non­ka­tast­ro­fit ja konf­lik­tit sekä muut­tu­nei­den il­mas­to-olo­suh­tei­den vai­ku­tus ruo­an­tuo­tan­toon ja kar­jan­hoi­toon. Kun per­heet jou­tu­vat muut­ta­maan ve­den ja tuo­reen lai­dun­maan pe­räs­sä tai pa­ke­ne­maan ka­tast­ro­fe­ja ja konf­lik­te­ja, kou­lun­käyn­ti kes­key­tyy.

Apua opis­ke­lu­vä­li­nei­den han­kin­taan

Suo­mes­sa Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­lä tu­e­taan vä­hä­va­rais­ten las­ten ja nuor­ten opis­ke­lua Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­ton kaut­ta esi­mer­kik­si avus­ta­mal­la mak­sul­lis­ten opis­ke­lu­vä­li­nei­den han­kin­nas­sa. Li­säk­si di­a­ko­ni­a­ra­has­ton avus­tuk­sil­la tu­e­taan ta­lou­del­li­ses­ti eri syis­tä vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa elä­viä ih­mi­siä. Ke­räys­va­ro­ja käy­te­tään myös mo­ni­puo­li­seen avus­tus­työ­hön pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien kaut­ta.

Ul­ko­mail­la yh­teis­vas­tuu­va­roin au­te­taan ka­tast­ro­fien ja konf­lik­tien ai­heut­ta­mis­sa hä­tä­ti­lan­teis­sa pa­hi­ten kär­si­nei­tä ih­mi­siä, tänä vuon­na eri­tyi­ses­ti nuo­ria. Ke­räys­va­roin tu­e­taan kou­lun­sa kes­keyt­tä­mään jou­tu­nei­den op­pi­lai­den pa­luu­ta ta­kai­sin kou­luun, ja­e­taan kou­lu- ja hy­gie­ni­a­tar­vik­kei­ta sekä au­te­taan kou­lu­mak­suis­sa. Syr­jä­seu­duil­le kou­lu­te­taan li­sää pä­te­viä opet­ta­jia ja ra­ken­ne­taan tur­val­li­sia kou­lu­ja. Avun vie pe­ril­le Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu.

– Niin Suo­mes­sa kuin ka­tast­ro­fien kes­kel­lä yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suus on kiin­ni sii­tä, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le an­ne­taan. Ot­ta­mal­la hei­dät huo­mi­oon ra­ken­nam­me tu­le­vai­suut­ta, La­pu­an piis­pa Simo Peu­ra muis­tut­taa.

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys