JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhteisvastuukeräys käynnistyy huomenna

Uutiset
4.2.2023 9.00

Juttua muokattu:

4.2. 19:22
2023020419222720230204090000
Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 40 % jää Suomessa nuorten hyväksi tehtävään työhön ja 60 % suunnataan maailman katastrofialueiden ihmisten auttamiseen.

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 40 % jää Suomessa nuorten hyväksi tehtävään työhön ja 60 % suunnataan maailman katastrofialueiden ihmisten auttamiseen.

Yhteisvastuu/Kirkkopalvelut

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 40 % jää Suomessa nuorten hyväksi tehtävään työhön ja 60 % suunnataan maailman katastrofialueiden ihmisten auttamiseen.

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 40 % jää Suomessa nuorten hyväksi tehtävään työhön ja 60 % suunnataan maailman katastrofialueiden ihmisten auttamiseen.

Yhteisvastuu/Kirkkopalvelut

Päi­vä­mies

Tä­män­vuo­ti­nen Yh­teis­vas­tuu­ke­räys ke­rää va­ro­ja nuor­ten vä­ki­val­lan ja konf­lik­tien rat­kai­suun ja en­nal­ta­eh­käi­syyn.

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys al­kaa pe­rin­tei­ses­ti hel­mi­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na, 5. hel­mi­kuu­ta, ja jat­kuu koko vuo­den.

Ou­lun Kar­ja­sil­lan kir­kos­sa pi­det­tä­vä ava­jais­mes­su te­le­vi­si­oi­daan Yle TV1:ssä. Mes­su al­kaa kel­lo 10. Seu­ra­kun­nis­sa jär­jes­te­tään mo­nen­lai­sia ta­pah­tu­mia ja tem­pauk­sia pit­kin ke­räys­vuot­ta.

Vä­ki­val­ta­ri­kol­li­suu­teen puu­tut­ta­va

Ke­räyk­sen tuo­tos­ta 40 % jää Suo­mes­sa nuor­ten hy­väk­si teh­tä­vään työ­hön Ase­man Lap­set ry:n ja Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien kaut­ta.

Vä­ki­val­ta ja konf­lik­tit syn­kis­tä­vät nuor­ten elä­mää yhä enem­män. Vuon­na 2021 kou­lu­vä­ki­val­taa koki Suo­mes­sa lä­hes 39 000 las­ta ja nuor­ta vii­koit­tain. Al­le 18-vuo­ti­ai­den vä­ki­val­ta­ri­kol­li­suus on li­sään­ty­nyt seit­se­män vii­me vuo­den ai­ka­na. Lu­vut ovat pe­räi­sin kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­tä sekä po­lii­sin ti­las­tois­ta.

– Nuor­ten vä­ki­val­las­sa uh­re­ja ovat kaik­ki: kiu­sat­tu ja kiu­saa­ja, te­ki­jä ja uh­ri, kou­lu ja koti, nuo­ri ja van­hem­pi. Sekä te­ki­jä et­tä uh­ri tar­vit­se­vat apua, ve­to­aa Yh­teis­vas­tuu-piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo.

Apua oman alu­een nuo­ril­le

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen Suo­meen jää­väs­tä tuo­tos­ta puo­let koh­dis­te­taan Ase­man Lap­set ry:lle kou­lu- ja nuo­ri­so­vä­ki­val­lan eh­käi­se­mi­seen ja vä­hen­tä­mi­seen. Toi­nen puo­li käy­te­tään pai­kal­lis­ten nuor­ten tu­ke­mi­seen.

Ou­lu­jo­en seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Anu Fe­do­toff ko­ros­taa on­gel­mien en­nal­ta­eh­käi­se­mi­sen mer­ki­tys­tä, jot­ta vai­keu­det ei­vät pää­se kas­va­maan.

– Vä­ki­val­lal­la on kau­as­kan­toi­set seu­rauk­set sekä te­ki­jän et­tä uh­rin elä­mäs­sä. Yh­tei­nen huo­lem­me nuo­ris­ta ja hei­dän tu­le­vai­suu­des­taan on juu­ri nyt ajan­koh­tai­nen. Nuor­ten elä­mään tar­vi­taan tur­val­li­sia ai­kui­sia.

Tu­kea krii­si­a­lu­ei­den uh­reil­le 

Maa­il­man ka­tast­ro­fi­a­lu­ei­den ih­mis­ten aut­ta­mi­seen suun­na­taan Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tuo­tos­ta 60 %. Apu me­nee pe­ril­le Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun (KUA) työn kaut­ta. Avus­tus­tar­pei­den syi­tä ovat useim­mi­ten luon­non­ka­tast­ro­fit, aseel­li­set konf­lik­tit ja äkil­li­set on­net­to­muu­det.

Tä­män­vuo­ti­ses­sa ke­räyk­ses­sä koh­tee­na on eri­tyi­ses­ti KUA:n avus­tus­työ Ke­ni­as­sa.

– Ka­tast­ro­fien vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat myös lap­siin ja nuo­riin, kun hei­ken­ty­vä tur­val­li­suus­ti­lan­ne ja omai­suu­den me­net­tä­mi­nen saa­vat per­heet ve­tä­mään lap­sen­sa pois kou­lus­ta. Köy­him­pien per­hei­den lap­set ei­vät eh­kä pa­laa kou­luun, sa­noo Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun toi­min­nan­joh­ta­ja Tomi Jär­vi­nen.

Li­sä­tie­toa: yh­teis­vas­tuu.fi. Uu­dis­tu­nut sivu au­ke­aa sun­nun­tai­na 5.2.

27.3.2023

Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Ps. 43:1

Viikon kysymys