JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys käyn­nis­tyy tä­nään

Uutiset
7.2.2021 9.00

Juttua muokattu:

3.2. 11:20
2021020311203420210207090000

Erja Hatula

Erja Hatula

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys ke­rää va­ro­ja hei­kos­sa ase­mas­sa ole­vien ikäih­mis­ten hy­väk­si.

Tä­män­vuo­ti­sen ke­räyk­sen kam­pan­ja­tee­ma­na on "Eni­ten yl­lät­ti köy­hyys". Sil­lä ha­lu­taan kiin­nit­tää huo­mio mo­nien ih­mis­ten elin­ta­son las­kuun elä­kei­än kyn­nyk­sel­lä.

Iäk­käi­den ih­mis­ten, eten­kin nais­ten, yli­vel­kaan­tu­mi­nen on li­sään­ty­nyt Suo­mes­sa. 75 vuot­ta täyt­tä­nei­den nais­ten köy­hyys­ris­ki on sel­väs­ti muu­ta vä­es­töä kor­ke­am­pi.

Ta­lou­del­li­ses­ta niuk­kuu­des­ta voi seu­ra­ta muun mu­as­sa ter­vey­del­li­siä on­gel­mia, so­si­aa­lis­ta syr­jäy­ty­mis­tä ja yk­si­näi­syyt­tä.

Di­gi­tai­dot­to­muus hait­taa

Ke­räyk­sen tuo­tos­ta 40 pro­sent­tia jää Suo­meen. Puo­let sii­tä käy­te­tään pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien ikäih­mi­siä tu­ke­viin toi­miin ja di­a­ko­nia-avus­tuk­siin ja puo­let ko­ti­mai­sil­le eri­tyis­koh­teil­le.

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen to­teut­ta­man sel­vi­tyk­sen mu­kaan iso osa van­huk­sis­ta syr­jäy­tyy ala­ti li­sään­ty­vän di­gi­ta­li­saa­ti­on vuok­si. Liki 30 pro­sent­tia yli 70-vuo­ti­ais­ta ko­kee di­gi­pal­ve­lui­den käy­tön lii­an vai­ke­ak­si. Sik­si eri­tyis­koh­tei­siin koh­dis­tu­vat va­rat ja­kau­tu­vat Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­tol­le hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ikäih­mis­ten aut­ta­mi­seen yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien kans­sa sekä Seu­ra­kun­ta­o­pis­ton ko­ko­a­maan kan­sa­no­pis­to­ver­kos­toon, joka vuo­des­ta 2022 al­ka­en jär­jes­tää mak­sut­to­mia di­gi­tai­to­ja ja ta­lou­den­hal­lin­taa edis­tä­viä kou­lu­tuk­sia vä­hä­va­rai­sil­le ikäih­mi­sil­le.

Krii­si­a­lu­ei­den van­huk­set tar­vit­se­vat apua

60 pro­sent­tia ke­räyk­sen tuo­tos­ta me­nee Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun ka­tast­ro­fi­ra­has­toon. Tänä vuon­na huo­mi­on koh­tee­na ovat eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­set krii­si­a­lu­eil­la.

– Van­hus­ten huo­mi­oi­mi­nen ka­tast­ro­fi­a­vus­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää. Pa­ko­lais­ti­lan­tees­sa per­heet saat­ta­vat ha­jo­ta, ja yh­tei­sön van­him­mis­ta huo­leh­ti­mi­nen ei pe­rin­tei­seen ta­paan on­nis­tu. Puu­te ruu­as­ta ja lääk­keis­tä on ar­ki­päi­vää esi­mer­kik­si Ugan­dan pa­ko­lai­sa­su­tu­sa­leil­la, Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun toi­min­nan­joh­ta­ja Jou­ni Hem­berg ker­too kir­kon tie­dot­tees­sa.

Vuo­den 2021 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen esi­mie­he­nä toi­mii Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nan piis­pa Mat­ti Repo. Ke­räyk­sen suo­je­li­ja­na toi­mii ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys