JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yh­teis­vas­tuu­va­roin hä­tä­a­pua näl­käi­sil­le

Uutiset
17.11.2018 6.37

Suo­ma­lai­set lah­joit­ti­vat Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­le tänä vuon­na yli kol­me mil­joo­naa eu­roa. Va­roil­la tor­ju­taan näl­kää ja köy­hyyt­tä Suo­mes­sa ja maa­il­man konf­lik­ti­a­lu­eil­la. Vuon­na 2019 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tu­kee las­ten ja nuor­ten kou­lu­tus­ta.

Ke­räys­ti­li­tys luo­vu­tet­tiin ei­len ke­räyk­sen suo­je­li­jal­le, ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­töl­le.

- Suo­mi on hy­vien ih­mis­ten maa. Suo­ma­lai­set ha­lu­a­vat tu­kea avun tar­pees­sa ole­via lä­him­mäi­siä, niin lä­hel­lä kuin kau­ka­na. Ke­nen­kään päi­vit­täi­nen ar­jes­ta sel­viy­ty­mi­nen ei kui­ten­kaan sai­si ol­la tois­ten ar­me­li­ai­suu­den va­ras­sa. Tar­vi­taan myös vah­vo­ja yh­teis­kun­nal­li­sia toi­mia, Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen joh­ta­ja Ta­pio Pa­ju­nen sa­noo.

Apua vai­ke­aan ti­lan­tee­seen

Ke­räyk­sen tuot­to ja­e­taan Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun ka­tast­ro­fi­a­vun (60 %), Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­ton (20 %) sekä pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien (20 %) kes­ken.

Suo­mes­sa yh­teis­vas­tuu­va­roin tu­e­taan ta­lou­del­li­ses­ti vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa elä­viä ih­mi­siä yh­teis­työs­sä Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­ton ja pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien kans­sa. Ul­ko­mail­la au­te­taan ka­tast­ro­fien ja konf­lik­tien ai­heut­ta­mis­sa hä­tä­ti­lan­teis­sa pa­hi­ten kär­si­nei­tä ih­mi­siä. Avun vie pe­ril­le Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu.

Ruo­kaa lap­sil­le

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen myö­tä apua ovat saa­neet muun mu­as­sa Ete­lä-Su­da­nis­ta so­taa ja le­vot­to­muuk­sia Ugan­daan pa­en­neet ih­mi­set.

- Vuo­si sit­ten pel­kä­sin tyt­tä­re­ni laih­tu­van hen­gil­tä yk­si­puo­li­sen ja riit­tä­mät­tö­män ra­vin­non vuok­si. Kir­kon Ul­ko­maa­na­vul­ta saa­ma­ni vil­je­ly­kou­lu­tuk­sen ja sie­men­ten avul­la sain kas­vi­maan tuot­ta­maan, Ete­lä-Su­da­nis­ta yk­sin kuu­den lap­sen­sa kans­sa Ugan­daan pa­en­nut opet­ta­ja Muja Rose ker­too.

Saa­mal­laan tu­el­la Rose on pys­ty­nyt laa­jen­ta­maan vil­je­ly­ään, hank­ki­maan ka­no­ja ja pe­rus­ta­maan pie­nen kau­pan. Li­säk­si hän on pääs­syt töi­hin lä­hei­seen ala­kou­luun.

- Lap­set voi­vat nyt pal­jon pa­rem­min ja käy­vät kou­lua. Olen niin kii­tol­li­nen kai­kes­ta tu­es­ta, jon­ka olem­me saa­neet, Rose sa­noo.

Vuo­den 2019 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tu­kee las­ten ja nuor­ten kou­lu­tus­ta. Ke­räys käyn­nis­tyy sun­nun­tai­na 3.2.2019 ja sen esi­mie­he­nä toi­mii La­pu­an hiip­pa­kun­nan piis­pa Simo Peu­ra.

Ku­vi­tus­ku­va: Eve­lii­na Sauk­ko

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys