JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ylö­jär­vel­lä ko­di­nil­las­sa: Kii­ree­tön läs­nä­o­lo tuo iloa

Päivämies
Uutiset
27.3.2015 6.50

Juttua muokattu:

1.1. 23:51
2020010123515920150327065000

Ha­ku­sa­nal­la ”ilo” löy­tyy Raa­ma­tus­ta mon­ta ja­et­ta ja ilon ai­het­ta, esi­mer­kik­si Psal­min sa­nat ”Sinä osoi­tat mi­nul­le elä­män tien, si­nun lä­hel­lä­si on eh­ty­mä­tön ilo, si­nun oi­ke­al­la puo­lel­la­si ikui­nen on­ni” (Ps. 16:11). Tä­män tee­man ym­pä­ril­le py­säh­dyim­me Ylö­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä, kun kuun­te­lim­me kuo­pi­o­lai­sen Ilk­ka Ha­ku­li­sen alus­tus­ta ilos­ta.

Kun Joo­sef jou­tui Egyp­tis­sä van­ki­laan, hä­nen ilon­sa oli ol­la lä­hel­lä Ju­ma­laa.

– Meil­le saat­taa tul­la elä­mäs­sä vai­kei­ta ai­ko­ja. Voim­me roh­kais­ta esi­mer­kik­si työt­tö­mäk­si jää­nyt­tä ys­tä­vää sil­lä, et­tä kun joku ovi elä­mäs­sä sul­keu­tuu, voi use­am­pia ik­ku­noi­ta avau­tua, Ha­ku­li­nen muis­tut­ti.

– Ju­ma­la an­toi­kin Joo­se­fil­le ko­et­te­le­mus­ten jäl­keen me­nes­tys­tä ja siu­naus­ta.

Iloa pie­nis­tä asi­ois­ta

– Kuin­ka ilo säi­lyy ko­dis­sa? Ha­ku­li­nen ky­syi ja roh­kai­si isiä ja äi­te­jä ky­sy­mään lap­sil­taan, mitä he muis­ta­vat lap­suu­des­taan.

– Sii­nä voi yl­lät­tyä po­si­tii­vi­ses­ti. Usein las­ten par­haim­mat muis­tot liit­ty­vät ai­van ar­ki­siin asi­oi­hin. Nii­hin ei lii­ty mi­tään kal­lii­ta han­kin­to­ja, vaan muis­tot liit­ty­vät nor­maa­liin yh­des­sä elä­mi­seen.

Voim­me ko­kea iloa jo­ka­päi­väi­ses­tä lei­väs­tä. ”Sinä teet run­saak­si rie­mun, an­nat suu­ren ilon” (Jes. 9:2). Mo­nis­sa pu­heen­vuo­rois­sa ker­rot­tiin, et­tä vaik­ka lap­suu­den ko­dis­sa oli ta­lou­del­li­ses­ti tiuk­kaa, pie­net asi­at toi­vat iloa. Par­haat muis­tot liit­ty­vät van­hem­pien osoit­ta­miin pie­niin huo­mi­o­no­soi­tuk­siin, kii­reet­tö­mään läs­nä­o­loon.

An­teek­si­saa­mi­sen ilo

Ko­di­nil­las­sa oli tur­val­li­nen ja läm­min tun­nel­ma, ja pu­heen­vuo­rois­sa tuli esil­le pal­jon ilo­nai­hei­ta. Suu­rin­ta iloa saa ko­kea sii­tä ar­mos­ta, et­tä saa us­koa syn­tin­sä an­teek­si. Sil­loin ”Ju­ma­lan rau­ha, joka ylit­tää kai­ken ym­mär­ryk­sen, var­je­lee tei­dän sy­dä­men­ne ja aja­tuk­sen­ne, niin et­tä py­syt­te Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa” (Fil. 4:7).

Teks­ti: An­ni­ca Lind­roos

Ku­vat: Dag Wall

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys