JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Amos tõlkis oma ko­dukü­la kok­ku­tu­le­kul

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
10.5.2017 8.50

Juttua muokattu:

1.1. 11:14
2020010111140620170510085000

– Usk toob süda­mes­se rahu ja pat­tu­de an­dek­sand­mi­se. Tun­nen ka ar­mas­tust, mis ühen­dab kõiki, kes usu­vad sa­ma­moo­di, rää­gib Amos Pag­nam.

Amos on 23-aas­ta­ne ja õpib aja­lu­gu Lomé üli­koo­lis To­gos. Koh­tu­sin te­ma­ga To­gos, Adé­ti­kopé küla kok­ku­tu­le­kul.

Amos on oma pere va­nim laps. Ta unis­tab õpe­ta­ja ame­tist. Amos on õppi­nud ka ing­li­se keelt, ja nüüd tah­tis ta proo­vi­da kok­ku­tu­le­kul tõlki­mist. Ko­ha­li­kud jut­lus­ta­jad lu­ba­sid ai­da­ta kui vaja.

Amos tõlkis kok­ku­tu­le­ku­jut­lu­se ing­li­se kee­lest ewe keel­de. Abiks oli tal oma ewe­keel­ne Pii­bel. Kuu­la­nud to­go­la­sed ütle­sid, et tõlki­mi­ne läks la­du­salt.

”Tule ja vaa­ta”

Amos lei­dis oma tee kok­ku­tu­le­ku­le 12-aas­ta­selt. Sel ajal elas ta oma pe­re­ga Togo pe­a­lin­nas Lomés. Amos rää­gib, kui­das ta vest­les usk­li­ke naab­ri­te­ga õi­gest teest Ju­ma­la juur­de. Naab­rid kut­su­sid Amo­si ja tema viis aas­tat noo­re­ma ven­na Ed­mun­di kok­ku­tu­le­ku­le Piib­li sõna­de­ga ”Tule ja vaa­ta” (Jh 1:46).

Amos rää­gib, kui­das ta kuu­lis sel­lel kok­ku­tu­le­kul esi­mest kor­da ela­vat evan­gee­liu­mi. Poi­sid taht­sid us­ku­da sõna, mida nad olid kuul­nud. Ühine usk lä­hen­das ven­di tei­ne­tei­se­le. Ar­gie­lus oma ko­dus õnnis­ta­sid nad tei­ne­teist an­dek­sand­mi­se evan­gee­liu­mi­ga. Hil­jem sai ka ven­da­de ema mee­le­pa­ran­du­se ar­mu. Nüüd rõõmus­ta­vad ema ja lap­sed koos ühise usu üle.

Lomés asub Togo suu­rim Ra­huü­hen­dus ning kok­ku­tu­le­kuid kor­ral­da­tak­se An­dek­sand­mi­se ki­ri­kus igal nä­da­lal. Pra­e­gu­sa­jal kor­ral­da­tak­se kok­ku­tu­le­kuid aeg-ajalt ka Adé­ti­kopés.

Ju­ma­la abil

Amos saa­dab ter­vi­tu­si teis­te­le usk­li­ke­le:

– Hoid­ke kin­ni usust Ju­ma­las­se. Tema hoo­lit­seb meie eest ja Tema abil on kõik või­ma­lik. Kui me ei saa koh­tu­da siin il­mas, koh­tu­me ükskord Ta­e­vas.

Tekst: Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Al­li­kas: Päi­vä­mies nro 40/2015

Tõlge: S. K.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 10.5.2017

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies