JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / en espanol

Como intérp­re­te en el tra­ba­jo mi­si­o­ne­ro en Ru­sia

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / en espanol
5.4.2019 15.30

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442820190405153000

Al leer tex­tos bíbli­cos, se nota la ri­qu­e­za del len­gu­a­je y la am­big­üe­dad del vo­ca­bu­la­rio. Al leer la Bib­lia en ruso, al­gu­nos tex­tos de la Bib­lia tra­du­ci­dos al fin­landés se ab­ren más cla­ra­men­te.

En 1991 re­cibí una so­li­ci­tud para in­terp­re­tar un sermón en ruso. Cu­an­do lle­gué a la ca­bi­na de in­terp­re­ta­ción, sent­ía que to­das las pa­lab­ras de ruso se hab­ían per­di­do y ten­ía lágri­mas por una si­tu­a­ción que pa­rec­ía de­ses­pe­ra­da.

Pasó un mi­nist­ro que ya ha fal­le­ci­do y me con­soló: “Pau­la, no llo­res, Dios ay­u­dará”. Es­tas pa­lab­ras han qu­e­da­do en mi men­te y me han avi­sa­do cu­an­do me he pre­pa­ra­do para la in­terp­re­ta­ción. En ora­ción, pu­e­do pe­dir­le a Dios que re­cu­er­de las pa­lab­ras cor­rec­tas en la in­terp­re­ta­ción para trans­mi­tir el men­sa­je del evan­ge­lio a los oy­en­tes.

Al leer tex­tos bíbli­cos, se nota la ri­qu­e­za del len­gu­a­je y la am­big­üe­dad del vo­ca­bu­la­rio. Al leer la Bib­lia en ruso, al­gu­nos tex­tos de la Bib­lia tra­du­ci­dos al fin­landés se ab­ren más cla­ra­men­te. Gran ay­u­da en es­te es­tu­dio han sido los crey­en­tes ru­sos na­ti­vos, muc­hos de los cu­a­les tam­bién sa­ben finés.

Las si­tu­a­ci­o­nes de in­terp­re­ta­ción son siemp­re di­fe­ren­tes. En los ser­vi­ci­os de oto­ño en Ru­sia, los intérp­re­tes pu­e­den ay­u­dar para po­ner­se al cor­rien­te. Los aleg­res sa­lu­dos de “Smi­rom Boga” (Paz de Dios) de los crey­en­tes que vie­nen de le­jos y se en­cu­ent­ran ra­ra­men­te, son con­mo­ve­do­res. En los ser­vi­ci­os en las ca­sas o en las ca­sas de los an­ci­a­nos pu­e­de ha­ber al­gu­nas per­so­nas ma­yo­res que han es­ta­do es­pe­ran­do los ser­vi­ci­os con de­vo­ción. En los ser­vi­ci­os, fre­cu­en­te­men­te can­ta­mos jun­tos en ruso y en finés las can­ci­o­nes que se han con­ver­ti­do qu­e­ri­das para los ru­sos, “Ac­la­ra, oh Cris­to a no­sot­ros, el sac­ri­fi­cio de la cruz en Gólgota” y “El Se­ñor Jesús con su sang­re, pagó mis pe­ca­dos”. Al des­pe­dir, fre­cu­en­te­men­te tie­nen un de­seo: “No nos ol­vi­den, ven­gan de nu­e­vo”.

Du­ran­te el sermón, hay que cent­rar­se en es­cuc­har y tra­du­cir. En­ton­ces, ¿qué pasa si no re­cu­er­do comp­le­ta­men­te las pa­lab­ras del mi­nist­ro o si no pu­e­do tra­du­cir exp­re­si­o­nes es­pi­ri­tu­a­les? ¿Siemp­re en­tien­do la idea en mi pro­pio idi­o­ma? En ese caso, trato de in­terp­re­tar la idea con mis pro­pi­as pa­lab­ras tan in­te­li­gib­le como sea po­sib­le, con el ob­je­ti­vo de no cam­bi­ar la idea del dis­cur­so. Los oy­en­tes pu­e­den ay­u­dar­me cu­an­do ti­tu­beo. En una oca­sión, un oy­en­te na­ti­vo cla­ri­ficó la exp­re­sión de re­dil en ruso du­ran­te el sermón. En ese mo­men­to, sentí la atmós­fe­ra del amor mu­tuo, no ne­ce­si­to sen­tir­me ten­sa, pero pu­e­do ser lib­re de pre­gun­tar o ac­la­rar.

En un vi­a­je de va­ri­os días, se ne­ce­si­ta muc­ho tiem­po a vi­a­jar y hay que in­ten­tar cui­dar los ho­ra­ri­os. A más tar­dar en el vi­a­je de re­tor­no, me en­te­ro de aleg­rar­me y ma­ra­vil­lar­me cómo Dios in­vi­ta a las per­so­nas des­de muy di­fe­ren­tes con­di­ci­o­nes a su rei­no y ha dado a muc­hos el don de la fe. En los ser­vi­ci­os mi­si­o­ne­ros, se les trans­mi­te el evan­ge­lio vi­vien­te para que sean ref­res­ca­dos y alen­ta­dos.

Au­tor: Pau­la Kont­ti­nen

El tex­to fue pub­li­ca­do en la re­vis­ta en In­ter­net de Päi­vä­mies el 31 de mayo 2018

Tra­duc­tor: PS

Jul­kais­tu es­pan­jan­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä tam­mi­kuus­sa 2019

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies