JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / en espanol

Dios, el Cre­a­dor del Uni­ver­so

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / en espanol
20.11.2013 8.12

Juttua muokattu:

1.1. 23:47
2020010123474720131120081200

Según el Credo de los Após­to­les, Dios es el cre­a­dor del cie­lo y de la tier­ra. Es­to es re­ve­la­do clara y simp­le­men­te al prin­ci­pio de la Bib­lia: “En el prin­ci­pio creó Dios los cie­los y la tier­ra” (Gen. 1:1).

Aquí, los cie­los y la tier­ra sig­ni­fi­can todo la cre­a­ción o el uni­ver­so. Todo lo que exis­te con­tie­ne al­go que de­pen­de de Dios. El mun­do en­te­ro, vi­sib­le e in­vi­sib­le, los ani­ma­les, y la gen­te, son par­tes de la to­ta­li­dad que Dios ha cre­a­do. Dios ha dec­re­ta­do el prin­ci­pio del uni­ver­so, y tam­bién Él de­ter­mi­na­ra su fin.

Dios ha exis­ti­do des­de el prin­ci­pio y eter­na­men­te. Todo lo demás es Su cre­a­ción. Según la fe Cris­ti­a­na, la exis­ten­cia de Dios y Su cre­a­ción no pu­e­den ser exp­li­ca­das por la razón. Para los hi­jos de Dios, es­tos son asun­tos de la fe: “Creo en Dios, Pad­re To­do­po­de­ro­so, Cre­a­dor del cie­lo y de la tier­ra.”

La cien­cia in­ten­ta exa­mi­nar y re­sol­ver el enig­ma del ori­gen del mun­do y tam­bién el de­sar­rol­lo de la na­tu­ra­le­za y la del homb­re. Pero no ha po­di­do dar una res­pu­es­ta en­ten­dib­le ni para el ori­gen o el propó­si­to de la vida. En la fe, no­sot­ros con­fi­a­mos que Dios To­do­po­de­ro­so, el Pad­re Ce­les­ti­al, es detrás de todo.

Las ley­es que ope­ran en la na­tu­ra­le­za, o ley­es na­tu­ra­les, las cu­a­les son in­va­ri­ab­les según la pers­pec­ti­va hu­ma­na, se dan según el or­den cre­a­do por Dios. Sob­re la base de la cre­a­ción, la fe que uno con­ci­be y en­tien­de, po­de­mos comp­ren­der que Dios pro­vo­car ex­cep­ci­o­nes a es­tas ley­es, las cu­a­les el homb­re las ex­pe­ri­men­ta como mi­lag­ros.

Que Dios haya cre­a­do todo de la nada con Su pa­lab­ra sur­ge en el re­la­to bíblico de la cre­a­ción. Es­pe­cu­la­ción en re­la­ción al caos del prin­ci­pio o la te­or­ía de la gran exp­lo­sión están ba­sa­das en el co­no­ci­mien­to hu­ma­no, no en la Bib­lia.

La nar­ra­ción bíblica sob­re la ob­ra cre­a­do­ra de Dios y el na­ci­mien­to del uni­ver­so es re­la­ti­va­men­te cor­ta. La Bib­lia no es un lib­ro de tex­to de cien­cia na­tu­ral, y no in­ten­ta exp­li­car el na­ci­mien­to y la his­to­ria de la cre­a­ción con de­tal­le. El tema cent­ral de la Bib­lia es la re­la­ción ent­re Dios y el homb­re.

La Bib­lia en­fa­ti­za que la ob­ra cre­a­do­ra de Dios es bu­e­na. Du­ran­te la cre­a­ción del mun­do, Dios vio que todo era bu­e­no. Sin em­bar­go, toda la cre­a­ción lleva la he­ren­cia de La Caí­da, como re­sul­ta­do de que el pe­ca­do y toda for­ma de mal­dad cor­rom­pen la ob­ra de Dios.

Dios es un Pad­re que ama Su cre­a­ción. Él ha cre­a­do todo y por es­ta razón, Él ha pre­pa­ra­do la sal­va­ción para la hu­ma­ni­dad pe­ca­mi­no­sa en Su Hijo, Jesús Cris­to.

Dios creó al homb­re para la eter­ni­dad. Pero a cau­sa de La Caí­da, la mu­er­te es el des­ti­no del homb­re (Rom. 5:12). Por la fe en Cris­to, el homb­re pu­e­de he­re­dar la vida eter­na en el cie­lo. Dios llama a toda la gen­te a es­ta vida.

Tex­to: Pent­ti Sau­lio

Pub­li­ca­do: Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti 2/2001

Tra­duc­ción: Na­ta­lie Nis­ka­nen

Jul­kais­tu es­pan­jan­kie­li­ses­sä kie­li­lii­tees­sä 11/2013

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies