JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / en espanol

La his­to­ria de una abu­e­li­ta con pa­nes de dul­ce en la moc­hi­la

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / en espanol
5.4.2019 15.48

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120190405154800

Mart­ta Kois­ti­na­ho (1918–2008) viv­ía en un pe­qu­e­ño pu­eb­lo en el Nor­te de Fin­lan­dia. Du­ran­te va­ri­as déca­das ay­udó a sus ami­gos y ve­ci­nos de di­fe­ren­tes ma­ne­ras.

Mart­ta viv­ía con su fa­mi­lia en el edi­fi­cio de la es­cu­e­la del pu­eb­lo en el cual el­la tam­bién tra­ba­ja­ba. Es­tu­vo al ser­vi­cio de los al­de­a­nos por 30 años como co­ci­ne­ra y por­te­ra de la es­cu­e­la. Los que asis­tie­ron a la pri­ma­ria en los años 50 to­dav­ía re­cu­er­dan la sab­ro­sa co­mi­da que pre­pa­ra­ba Mart­ta.

En esa época, el do­min­go era cla­ra­men­te di­fe­ren­te a los ot­ros días de se­ma­na du­ran­te los cu­a­les la gen­te es­ta­ba muy ocu­pa­da. Los ser­vi­ci­os del do­min­go eran muy es­pe­ci­a­les para Mart­ta. Si el­la no ten­ía qui­en la lle­va­se a los ser­vi­ci­os, ca­mi­na­ba 5 kiló­met­ros des­de su pu­eb­lo a la Ig­le­sia.

Los ser­vi­ci­os de los lu­te­ra­nos la­es­ta­di­a­nos fu­e­ron or­ga­ni­za­dos en el pu­eb­lo de la fa­mi­lia de Mart­ta des­de los últi­mos años del sig­lo 19. Des­pués de que la can­ti­dad de crey­en­tes cre­cie­ra, las co­mu­ni­da­des de pu­eb­los em­pe­za­ron a for­mar co­mités de ser­vi­ci­os para fa­ci­li­tar los ar­reg­los. Mart­ta fue nomb­ra­da par­te del co­mité en el año de 1930. El­la tam­bién era miemb­ro de la jun­ta de su cong­re­ga­ción lo­cal por 30 años.

Una per­so­na que co­noc­ía a Mart­ta re­cu­er­da un even­to en los ser­vi­ci­os a me­di­a­dos del ve­ra­no: “Hab­ía muc­ho que ha­cer. Pre­pa­ra­ron café en la co­ci­na de leña y ten­ían las me­jil­las ro­jas. ¡Y char­la­ban todo el tiem­po! Mart­ta era una per­so­na muy aleg­re, siemp­re es­ta­ba son­rien­do.”

En los ser­vi­ci­os sir­vie­ron ca­fe­ci­to y Mart­ta sol­ía traer al­go de co­mer. Por va­ri­as déca­das el­la vino a los ser­vi­ci­os lle­van­do pa­nes de dul­ce re­cién hec­hos en su moc­hi­la.

Los ni­ños ten­ían los ojos pu­es­tos en el bol­so neg­ro de Mart­ta, por­que ahí dent­ro hab­ía go­lo­si­nas para el­los.

Mart­ta fue ma­est­ra en la es­cu­e­la do­mi­ni­cal por 50 años. En­se­ña­ba y exp­li­ca­ba las his­to­ri­as de la Bib­lia de una ma­ne­ra vi­vaz que lla­ma­ba la aten­ción de los ni­ños. Además Mart­ta tomó par­te en or­ga­ni­zar cla­ses bíbli­cas para jóve­nes y ac­ti­vi­da­des, como gru­pos para ni­ños pe­qu­e­ños.

Cu­an­do const­ru­ye­ron una ig­le­sia para la cong­re­ga­ción Mart­ta es­ta­ba muy dis­pu­es­ta a ay­u­dar en el tra­ba­jo. El tra­ba­jo con ma­de­ra era su pa­sa­tiem­po. El­la mis­ma hizo mu­eb­les y va­ri­os ti­pos de uten­si­li­os para su ca­si­ta. Has­ta const­ru­yó en el jardín una ca­si­ta de ju­e­gos y una res­ba­la­de­ra para ni­ños. En los mer­ca­dil­los de ig­le­sia ven­die­ron los pro­duc­tos de ma­de­ra, como ju­gu­e­tes, que hab­ía hec­ho Mart­ta.

Al en­ve­je­cer Mart­ta se ju­biló pero si­guió sien­do muy ac­ti­va. Por ejemp­lo, hizo pan para los mer­ca­dil­los de la ig­le­sia. Como ju­bi­la­da, Abu­e­li­ta-Mart­ta ten­ía más tiem­po para sus nie­tos. Casi di­a­ri­a­men­te fue a ay­u­dar a la nu­me­ro­sa fa­mi­lia de su hija Kat­ri.

Mart­ta vi­si­ta­ba muc­ho a las fa­mi­li­as en su pu­eb­lo. A el­la le gus­ta­ba hab­lar de la fe, de te­mas ac­tu­a­les y de los even­tos de su vida pro­pia. No re­cor­da­ba su vida con amar­gu­ra sino que veía los as­pec­tos di­ver­ti­dos en la vida co­ti­di­a­na. Con esa ac­ti­tud po­si­ti­va Mart­ta creó un am­bien­te de es­pe­ran­za al­re­de­dor de el­la. La gen­te del pu­eb­lo y los ami­gos re­cu­er­dan que Mart-ta no con­ta­ba las ho­ras del tra­ba­jo vo­lun­ta­rio. Lo hizo por su pro­pia vo­lun­tad, de todo co­razón y de­sin­te­re­sa­da­men­te. Serv­ía con energ­ía y alegr­ía a la gen­te del pu­eb­lo y a los hués­pe­des en los ser­vi­ci­os.

Au­tor: Rai­ja Lo­hi­lah­ti

Pub­li­ca­ción: El artí­cu­lo es una ver­sión ab­re­vi­a­da del artí­cu­lo “Koko ky­län Mart­ta” (Mart­ta de todo el pu­eb­lo) que fue pub­li­ca­do en el lib­ro de SRK (2017): Nai­set vies­tin­vie­ji­nä (Mu­je­res men­sa­je­ras)

Tra­duc­ción: PH, AV

Jul­kais­tu es­pan­jan­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä tam­mi­kuus­sa 2019

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies