JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

På läg­ret för pre­di­kan­ter och tol­kar öva­des språk­kuns­ka­per­na

Päivämies-verkkolehti
Vieraskieliset / på-svenska
18.2.2016 11.12

Juttua muokattu:

1.1. 23:26
2020010123263320160218111200

Un­der hel­gen sam­la­des 36 pre­di­kan­ter och tol­kar från Sve­ri­ge och Fin­land vid Stock­holms frids­fö­re­nings sam­lings­lo­ka­ler i Tun­gels­ta. Kur­sen var ett ge­men­samt pro­jekt ord­nat av SRK och SFC och dess syf­te var att stöt­ta det svensksp­rå­ki­ga mis­si­on­sar­be­tet. På läg­ret höl­ls an­dak­ter i mind­re grup­per. På bil­den hål­ler Mat­ti Han­hi­su­an­to från Vich­tis en an­dakt och den tol­kas av Ei­ja-Lii­sa Leh­to­la från Mockf­järd.

Lä­gerp­rog­ram­met bes­tod av in­le­dan­de an­fö­ran­den och kor­ta an­dak­ter vil­ka följ­des upp i dis­kus­si­o­ner så­väl i grup­per som ge­men­samt. Det cent­ra­la te­mat var för­kun­nan­det av Guds ord på svens­ka samt ut­ma­nin­gar­na inom mis­si­on­sar­be­tet i Sve­ri­ge och Fin­land.

Knut Jen­sen be­rät­ta­de om sina er­fa­ren­he­ter hur det är att vara åhö­ra­re när man in­te förs­tår det ta­la­de språ­ket el­ler lys­s­nar till pre­di­kan via tolk. Hans er­fa­ren­he­ter mo­ti­ve­ra­de lä­ger­del­ta­gar­na till att fort­sät­ta med det vik­ti­ga ar­be­tet inom det­ta om­rå­de.

Det kons­ta­te­ra­des på läg­ret att, pre­cis som vi be­hö­ver nä­ring som vår kropp kan ta upp, be­hö­ver vår tro ord som tas upp i våra hjär­tan. Pre­di­kan­ter­na från Fin­land höll an­dak­ter och pre­dik­nin­gar på svens­ka som tol­kar­na från Sve­ri­ge över­sat­te till fins­ka – så öva­des språk­kuns­ka­per­na i prak­ti­ken.

Res­pon­sen på läg­ret var myc­ket po­si­tivt. Spe­ciel­lt var man tack­sam­ma över att man fick en möj­lig­het att skapa kon­tak­ter till and­ra som ver­kar inom sam­ma ar­bets­fält. Den fria at­mos­fä­ren som råd­de på läg­ret var ett stöd då man öva­de på att pre­di­ka på ett främ­man­de språk.

Läg­ret avs­lu­ta­des med svensksp­rå­kigt möte där Juho Kop­pe­roi­nen från Par­gas och Ee­ro Kin­nu­nen från Tor­neå pre­di­ka­de.

Text och foto: Tero Leh­to­la

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies