JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Etäisyyksiä

24.1.2017 6.56

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170124065600

Mat­ka sis­kon luo tun­nel­ba­nal­la: 31 mi­nuut­tia. Len­to Tam­pe­reel­le: 50 mi­nuut­tia. Mat­ka seu­roi­hin bus­sil­la ja lä­hi­ju­nal­la: noin kak­si tun­tia tai 20 mi­nuut­tia. Riip­pu­en sii­tä, mis­sä seu­rat mil­loin­kin jär­jes­te­tään.

Olen op­pi­nut las­ke­maan etäi­syyk­siä ki­lo­met­rien si­jas­ta tun­tei­na ja mi­nuut­tei­na. Kun asuin pie­nem­mäs­sä kau­pun­gis­sa, ki­lo­met­rit ker­toi­vat kai­ken oleel­li­sen, mut­ta ny­kyi­ses­sä ko­ti­kau­pun­gis­sa­ni ki­lo­met­reil­lä ei ole enää mi­tään te­ke­mis­tä etäi­syyk­sien kans­sa.

Kau­pun­ki­ni on nyt Tuk­hol­ma.

En vie­lä­kään osaa sa­noa, et­tä olen tuk­hol­ma­lai­nen, kun olen ai­na tä­hän as­ti kas­va­nut ja elä­nyt ai­kai­sem­mas­sa ko­ti­kau­pun­gis­sa­ni Po­ris­sa. Pel­to­mai­se­mat ovat vaih­tu­neet lo­put­to­miin jat­ku­vak­si kat­to­me­rek­si. Ny­ky­ään olen vie­ras omal­la maal­la­ni ja pai­kal­li­nen vie­raal­la maal­la.

Jo en­nen muut­toa elä­mäs­sä­ni oli kii­reis­tä. Pe­rus­kou­lun jäl­keen pää­dyin lu­ki­oon opis­ton kaut­ta, kun­nes lu­ki­os­ta jat­koin suo­raan va­rus­mies­pal­ve­luk­seen Hel­sin­kiin. En minä ole enää pit­kään ai­kaan ol­lut ko­to­na oi­ke­as­taan mis­sään. Nyt on ai­ka kui­ten­kin aset­tua ja kat­soa, jos tämä Tuk­hol­ma oli­si­kin py­sy­vä sija.

Vaik­ka moni asia on muut­tu­nut täs­sä vuo­sien ai­ka­na, on jo­tain tut­tua säi­ly­nyt. Olin minä sit­ten Po­ris­sa, Hel­sin­gis­sä tai Tuk­hol­mas­sa, ai­na pai­kal­ta on löy­ty­nyt joku, joka ja­kaa yh­tei­sen elä­män­kat­so­muk­sen – us­kon.

Opis­ke­len suo­mi äi­din­kie­le­nä -opet­ta­jak­si ja lii­tyn nyt Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blog­gaa­jien jouk­koon. Nä­kö­kul­maa tu­le­viin teks­tei­hin haen ar­jen ha­vain­nois­ta – mil­tä maa­il­ma näyt­tää nuo­ren yk­si­ne­lä­vän opis­ke­li­ja­po­jan sil­min, kun moni tut­tu asia on vaih­tu­nut uu­teen?

Aja­tuk­sia, pa­lau­tet­ta ja ky­sy­myk­siä blo­gis­ta­ni saa lä­het­tää säh­kö­pos­til­la dan­ha­lo­nen@gmail.com.

DanielHalonen
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys