JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Niin kauas kuin pääsette

3.5.2017 6.24

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170503062400

Is­tuin tie­to­ko­neel­la ja yri­tin saa­da teh­tyä te­ke­mät­tö­miä teh­tä­vi­ä­ni. Oli per­jan­tai-il­ta­päi­vä, ja sain vies­tin ka­ve­ril­ta­ni. ”Oot­han elos?” Ajat­te­lin, et­tä ky­sees­sä oli kes­kus­te­lu­na­vaus, jos­sa sa­na­va­lin­nat osoit­ti­vat mi­nun pi­tä­neen lii­an vä­hän yh­teyt­tä. Vas­ta­sin ke­vy­es­ti ke­vät­vä­sy­myk­sis­sä­ni, et­tä ”Jo­ten­ku­ten”.

Se oli vir­he­ar­vio, sil­lä sa­maan ai­kaan pu­he­li­me­ni al­koi tul­via il­moi­tuk­sis­ta, jot­ka oli­vat suun­nil­leen sa­man si­säl­töi­siä: jo­tain on ta­pah­tu­nut – olet­te­ko kun­nos­sa – men­kää ko­tiin.

Kuun­te­lin ää­ni­vies­tin, jos­sa mi­nul­le hy­vin lä­hei­nen ih­mi­nen ker­toi ole­van­sa vau­van­sa kans­sa kes­kel­lä Tuk­hol­man kes­kus­taa. Hän ker­toi, et­tä joku tun­te­ma­ton oli ke­hot­ta­nut hän­tä kään­ty­mään ta­kai­sin, kos­ka edes­sä­päin ta­pah­tui jo­tain, ei­kä sin­ne kan­nat­tai­si vau­van kans­sa men­nä. ää­nen­sä­vy vies­tis­sä oli le­vo­ton.

Vain muu­ta­man sa­dan met­rin pääs­sä kaup­pa­kes­kuk­sen pää­o­vil­la, min­ne hän oli ol­lut kä­ve­le­mäs­sä, oli teh­ty ter­ro­ri-is­ku kaa­pa­tul­la kuor­ma-au­tol­la. Po­lii­si oh­jeis­ti pai­kan pääl­lä ih­mi­siä me­ne­mään niin kau­as kuin mah­dol­lis­ta ja py­sy­mään sit­ten si­sä­ti­lois­sa.

Jär­ky­tyin. Seu­ra­sin uu­ti­sia koko il­lan. Kuu­lin eri ka­na­via pit­kin, kuin­ka ys­tä­vä­ni pää­si­vät au­tet­tui­na pois kes­kus­tas­ta, kun oli­vat sin­ne jää­neet ju­miin jul­ki­sen lii­ken­teen la­kat­tua toi­mi­mas­ta. Vaik­ka olin it­se kau­ka­na kes­kus­tas­ta, is­ku tun­tui tu­le­van lä­hel­le. Se osui ta­val­li­siin ih­mi­siin, kes­kel­lä ar­kiym­pä­ris­tö­ä­ni.

Aut­ta­mi­nen, vä­lit­tä­mi­nen ja rak­kaus lä­him­mäi­siä koh­taan ovat kau­pun­gis­sa ta­val­li­ses­ti pii­los­sa. Ker­jä­läi­nen on hel­pom­pi ohit­taa il­man kat­se­kon­tak­tia, ko­di­ton nuk­ku­koon ka­dul­la – joku toi­nen saa huo­leh­tia. Omaa­tun­to­aan saat­taa yrit­tää hil­jen­tää sil­lä aja­tuk­sel­la, et­tä ei yk­si ta­val­li­nen ih­mi­nen voi aut­taa jo­kais­ta avun­tar­vit­si­jaa.

Per­jan­tain ta­pah­tu­mat muis­tut­ti­vat kui­ten­kin tuk­hol­ma­lai­sia sii­tä, mitä hyvä lä­him­mäi­syys tar­koit­taa käy­tän­nös­sä. Jos ti­lan­ne vaa­tii yh­teen hii­leen pu­hal­ta­mis­ta, se kyl­lä on­nis­tuu. Kes­kus­tan asuk­kaat ja liik­keet an­toi­vat ih­mis­ten odot­taa si­sä­ti­lois­sa ja tar­jo­si­vat apu­aan. Po­lii­sit, joi­ta niin usein ar­vos­tel­laan, oli­vat vii­kon­lo­pun suu­ria san­ka­rei­ta. Ku­kat, kynt­ti­lät ja eri­lai­set teks­tit ker­toi­vat kaik­ki sa­maa sa­no­maa: rau­haa ja rak­kaut­ta kai­kil­le.

Toi­vot­ta­vas­ti tämä vä­lit­tä­mi­sen sa­no­ma py­syy mei­dän mie­lis­säm­me ja toi­min­nas­sam­me mu­ka­na vas­tai­suu­des­sa­kin, tur­val­li­sen ar­jen kes­kel­lä.

DanielHalonen
14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys