JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ilo pit­käs­tä it­kus­ta

Heikkilä Mirja
Aiemmat blogit
25.7.2019 6.49

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190725064900

Ma­kuu­huo­neen lat­ti­al­la epä­mää­räi­ses­sä pi­nos­sa vuo­teen vie­res­sä on kir­jo­ja, joi­ta olen ka­san­nut sii­hen il­ta­lu­ke­mi­sek­si. Sii­vo­sin lä­jää ke­vääl­lä ja ilah­duin. Jaak­ko Ala­saa­re­lan kir­jan Sinä pys­tyt (2018) olin lu­ke­nut alus­ta lop­puun. Sen si­jaan Eli­na Hil­tu­sen Ma­sen­nuk­ses­ta sel­vi­ää! (2018) oli kiin­nos­ta­nut vain ta­ka­kan­si­teks­tin ver­ran.

Mik­si­kö ilah­duin? Huo­ma­sin, et­tä olen pääs­syt seu­raa­val­le po­lun­pät­käl­le toi­pu­mi­sen mat­kal­la; ma­sen­nuk­sen tyh­jyy­des­tä ja py­säh­ty­mi­ses­tä toi­veik­kaa­seen huo­mi­seen. Dep­res­sio, työ­uu­pu­mus, trau­ma, krii­si, unet­to­muus ja muut mus­tan­har­maat sa­nat ovat ai­vo­je­ni va­ras­to­hyl­lyil­lä täl­lä het­kel­lä. Olen pyö­ri­tel­lyt nii­tä tar­peek­si. Opet­te­len, tut­kin ja elän to­dek­si sel­lai­sia asi­oi­ta ku­ten toi­vo, ilo, toi­pu­mi­nen, voi­ma­va­rat, luot­ta­mus, roh­keus, osaa­mi­nen, hy­väk­sy­mi­nen, liit­ty­mi­nen, yh­des­sä te­ke­mi­nen, luo­vuus ja uu­den op­pi­mi­nen.

Uu­det sa­nat al­koi­vat saa­da si­jaa pääs­sä­ni pari vuot­ta sit­ten. Kuin lap­sel­le oli­si osoi­tet­tu sor­mel­la "Kat­so tuon­ne!" ja kään­net­ty pää­tä uu­teen suun­taan. "Tuon­ne voit läh­teä. Huo­maat­han, et­tei si­nun enää tar­vit­se ju­mit­taa. Huo­maat­han, et­tä jal­ka­si kan­ta­vat taas."

La­man ja vä­hä­voi­mai­suu­den vä­rit­tä­mien vuo­sien jäl­keen as­ke­let aluk­si hoi­per­te­li­vat. Et­sin tu­kea ja roh­kai­sua ym­pä­ril­tä­ni. Iloi­set peu­ku­tuk­set, kan­nus­ta­vat hy­myt ja kom­men­tit roh­kai­si­vat, us­kal­sin jat­kaa. Va­kuu­tan edel­leen it­sel­le­ni, et­tei mi­nun tar­vit­se ryn­nä­tä täy­del­lä vauh­dil­la eteen päin. Saan men­nä omaa tah­tia. Mi­nus­ta tun­tuu hy­väl­tä, et­tä voin tart­tua uu­siin teh­tä­viin.

Me­ne­tyk­set voi­vat mul­lis­taa elä­män, ja on löy­det­tä­vä uu­si tapa elää. Työ­pai­kan me­ne­tys, eläk­keel­le jää­mi­nen, sai­ras­tu­mi­nen tai lä­hei­sen kuo­le­ma vaa­ti­vat muut­tu­maan ja mää­rit­te­le­mään it­sen­sä uu­des­taan. Kuka olet, kun et ole enää työn­te­ki­jä, et ky­ke­ne enää työ­hön tai et ole enää vai­mo, avi­o­mies, äi­ti tai isä, ty­tär tai poi­ka? Mil­lai­nen on uu­si ta­pa­si elää? Myös pe­sän tyh­je­ne­mi­nen pa­kot­taa ky­sy­mään, mitä sit­ten? Kuin­ka elät kah­des­taan puo­li­son kans­sa? Mitä sinä it­se ha­lu­at?

Suru ja me­ne­tyk­set hil­jen­tä­vät, py­säyt­tä­vät. Jos­sa­kin vai­hees­sa mie­leen voi nous­ta ky­sy­mys: "Olen­ko sur­rut jo tar­peek­si? Saan­ko kat­soa jo tu­le­vai­suu­teen?" Su­run po­lun­pät­kä lop­puu ja sen saa jät­tää taak­se, osak­si omaa elä­mää.

Ih­mi­sen mie­li, ih­meel­li­nen ka­pis­tus, saat­taa häm­men­tyä myös on­nel­li­sen muu­tok­sen vuok­si. Opis­ke­lu­jen lop­pu­mi­nen ja am­mat­tiin val­mis­tu­mi­nen, työ­pai­kan saa­mi­nen, lop­puun saa­tu iso työp­ro­jek­ti, seu­rus­te­lu tai avi­oi­tu­mi­nen saat­ta­vat ko­e­tel­la mie­len ta­sa­pai­noa. Jat­kuu­ko on­ni? Olen­ko riit­tä­vän hyvä työ­hön tai kump­pa­nik­si? Mitä sit­ten teen, kun iso työ on lo­pus­sa? Ei­kö elä­mä muut­tu­nut­kaan pa­rem­mak­si? Mis­tä nyt haa­vei­len, min­ne py­rin?

Suo­ma­lai­nen pe­ri­pes­si­mis­ti­nen "It­ku pit­käs­tä ilos­ta" -asen­ne­ko se sii­nä kum­mit­te­lee? Sa­nan­par­si jou­tai­si un­ho­laan ja voi­sim­me ope­tel­la uu­den ver­si­on: "Ilo pit­käs­tä it­kus­ta." Suru on sur­ta­va, ja sen jäl­keen on lupa iloi­ta ja toi­voa.

MirjaHeikkilä
18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys