JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Jou­lu ja ju­han­nus tou­ko­kuus­sa

Aiemmat blogit
28.5.2016 6.33

SRK:n lei­ri on mi­nul­le vä­hän sama asia kuin jou­lu tai ju­han­nus. Tär­kei­tä päi­vä­mää­riä. Kuu­lu­vat jo­ka­vuo­ti­seen ka­len­te­ri­mer­kin­tään. Tänä vuon­na lei­ri oli LLC:n Mot­hers Camp -äi­tien lei­ri Eas­to­nin vuo­ris­to­mai­se­mis­sa.

Jo mat­ka lei­ril­le kol­men Ame­ri­kan si­sa­ren kans­sa oli ir­tau­tu­mis­ta ar­jes­ta. Py­säh­dyk­siä Sam­ma­mish-jär­ven ran­nal­le, Sno­qu­al­mie- ja North Bend-vuo­ris­to­kau­pun­kei­hin, lenk­ki van­han rau­ta­tie­tun­ne­lin läpi. On­nis­tuim­me ku­lut­ta­maan mat­kaan suo­tui­sis­sa olo­suh­teis­sa ko­ko­nai­sen päi­vän kah­den tun­nin si­jaan.

Lei­ri­kes­kuk­seen ko­koon­tui noin 60 äi­tiä. Toi­set äi­deis­tä oli­vat pai­kal­la esi­kois­vau­va sy­lis­sään, toi­set oli­vat jo mo­nen kym­me­nen lap­sen iso­äi­te­jä. Ja suu­rin osa mei­tä jos­tain sil­tä vä­lil­tä. Pu­hu­jia oli pai­kal­la Min­ne­so­tas­ta Ran­dy Her­ra­la ja Ka­na­das­ta Wa­y­ne Kal­lio.

Alus­tuk­sia lei­ril­lä oli kol­me. Ilo ja siu­naus lap­sis­tam­me, So­si­aa­li­nen me­dia – ja sitä kol­mat­ta en tar­kal­leen muis­ta. Ku­ten yleen­sä lei­reil­lä, jos­sain koh­ti en­nen lei­rin lop­pua löy­dän it­se­ni tii­viis­tä kes­kus­te­lus­ta ruo­ka­sa­lin pe­räl­tä uu­den ih­mi­sen kans­sa, vaik­ka oh­jel­ma suun­ni­tel­man mu­kaan jat­kuu­kin uu­del­la alus­tuk­sel­la.

Kaik­kia lei­ril­le tul­lei­ta äi­te­jä yh­dis­tää pait­si nai­sen ja äi­din osa, myös yh­tei­nen halu kuu­lua Ju­ma­lan las­ten jouk­koon. Ihan sin­ne kes­kel­le. Käym­me kes­kus­te­lu­ja ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta, ky­se­lem­me neu­vo­ja toi­mia ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa oi­ke­as­sa hen­ges­sä, ker­rom­me omis­ta ta­vois­tam­me yl­lä­pi­tää ko­dis­sam­me kris­til­li­siä ar­vo­ja ja ra­ken­ta­vaa il­ma­pii­riä.

Alus­tuk­sen jäl­kei­siä kes­kus­te­lu­het­kiä lei­maa vil­kas pu­heen­vuo­ro­jen va­raa­mi­nen jo­nok­si as­ti. Mi­nua hy­myi­lyt­tää. Suo­ma­lai­ses­ta "al­ku­läm­mit­te­ly­jäh­mey­des­tä" ei ole tie­to­a­kaan. Ai­ka­tau­lut ve­ny­vät ja pauk­ku­vat, mut­ta lei­rin ve­tä­jät jous­ta­vat ja an­ta­vat kes­kus­te­lun jat­kua suun­ni­tel­tua pi­dem­pään. Sil­ti jää ai­kaa pie­neen kä­ve­ly­lenk­kiin yh­des­sä uu­sien lei­ri­ka­ve­rei­den kans­sa. Kä­ve­lyl­lä vai­kut­ta­van kau­niis­sa vuo­ris­to­mai­se­mas­sa kes­kus­te­lu pol­vei­lee hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta elä­män­ta­ri­nois­ta ko­ke­muk­siin Suo­mes­ta ja Yh­dys­val­lois­ta: yh­te­ne­väi­syyk­sis­tä ja kult­tuu­rie­rois­ta. Puus­ku­tam­me ja nau­ram­me ta­sa­ve­roi­si­na kä­ve­ly­mat­kan ede­tes­sä iäs­tä, lap­si­lu­ku­mää­räs­tä tai syn­nyin­maas­ta riip­pu­mat­ta. Pää­mää­räm­me on yh­tei­nen.

Lei­rin il­ma­pii­ri on al­ku­het­kis­tä läh­tien muo­dos­tu­nut luot­ta­mus­ta he­rät­tä­väk­si ja kan­nus­ta­vak­si. Moni si­sar avaa ar­ka­na kes­kus­te­lua myös ki­peil­le, miel­tä vai­vaa­vil­le ky­sy­myk­sil­le. Huo­le­ton tun­nel­ma vaih­tuu her­käk­si. Moni ko­kee it­sen­sä tai­ta­mat­to­mak­si. Pyy­tää siu­naa­maan evan­ke­liu­mil­la. Yh­des­sä siu­naam­me ja ehey­dym­me, ja ko­em­me vah­vas­ti, et­tä Tai­vaan Isä siu­naa lei­riä. Et­tä Tai­vaan Isä on läs­nä.

Alus­tus­ten si­säl­tö kes­kit­tyy iloon. Ilo vä­rei­lee ym­pä­ril­läm­me koko vii­kon­lo­pun ajan. Lop­pu­lau­lun ai­ka­na kat­se­len ym­pä­ril­le­ni ja koen kii­tol­li­suut­ta ja rak­kaut­ta. Mi­ten ih­meel­li­sen ra­kas on tämä jouk­ko. Mi­ten iha­naa on saa­da elää Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa. Mi­ten voi­kaan lei­ri ol­la kuin jou­lu ja ju­han­nus sa­mas­sa het­kes­sä!

SariannaSuominen
50+ vuotta, 1 aviomies ja 9 lasta. Elämää Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Uusi kotipaikkakunta Hyvinkää. Uskomisen kallis aarre löytyi aikuisiällä. Kirjoitan tuokiokuvia elämästä ison perheen äitinä, erityislapsen äitinä, työssäkäyvänä äitinä ja siitä, miltä tuntuu paluumuutto Suomeen, kun puoliso on yhä töissä meren takana. sarianna.suomi@gmail.com
20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys